ROF

 CUPRINS

Art.1. Definiţie. 3

Art.2.Identificarea serviciului social 3

Art.3.Scopul serviciului social 3

Art.4. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare. 3

Art.5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social 4

Art.6. Beneficiarii serviciilor sociale. 7

Art.7 Activităţi şi funcţii 12

Art.8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 14

Art. 9 Personalul de conducere. 15

Art.10 Consiliul consultativ. 21

Art.11 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar. 21

Art. 12 Personal administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire. 36

Art. 13 Finanţarea ” Căminului pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureş”. 44

Art.14 Dispozitii finale. 45

ANEXA 1 – Carta beneficiarilor serviciului social cu cazare” Căminul pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureş

ANEXA2 – Statul de funcţii al „Căminului pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureş”.

ANEXA3 – Organigrama „Căminului pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureş”.

ANEXA – 4 Componenţa Consiliului consultativ al „Căminului pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureş”

Art.1. Definiţie

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social „ Căminul pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureş”, înfiinţat prin H.C.L. Municipal Tîrgu Mureş nr.275/2005, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
 • Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

Art.2.Identificarea serviciului social

Centrul rezidenţial de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice

Căminul pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureş „, cod serviciu social 8730 CR-V-I, este înfiinţat  de furnizorul Primăria Municipiului Tîrgu Mureş, Serviciul Public de Asistenţă Socială, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.001049, deţine Licenţa de funcţionare definitivă Seria LF nr.0000057, CUI 4322858 (centru cu personalitate juridică), având sediul în municipiul Tîrgu-Mureş, str. Evreilor Martiri, nr. 29-31, cod poştal: 540545, Judeţul Mureş, având o capacitate de 76 de locuri. Centrul,cu personalitate juridică, are cod fiscal, cont bancar, ştampilă şi siglă proprie.

Pe toate actele emise de către „Căminul pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureş” se va menţiona Consiliul Local  Municipal Tîrgu-Mureş, Căminul pentru Persoane Vârstnice Tîrgu-Mureş şi sediul acestuia.

Art.3.Scopul serviciului social

Scopul serviciului social „Căminul pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureş” este de a asigura la nivel local aplicarea politicilor si strategiilor de asistență socială a persoanelor vârstnice prin activităţi sau ansamblu de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale , în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii;  menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de nevoie, în cazul în care persoana sau familia este incapabilă să o soluționeze singură.

Art.4. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

 • Serviciul social „ Căminul pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureş ” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenţei sociale 292/2011 , Legea   nr. 17/2000    *** Republicată privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, Hotărârea Guvernului  nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, Hotărârea Guvernului  nr.886/5.10.2000 pentru aprobarea grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, Ordinul MMSSFP Nr. 73 din 17 februarie 2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditati conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului;
 • Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul MMFPSPV nr. 2126 din 5 noiembrie 2014 pentru aprobarea Standardelorminime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanbelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și a altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru servicii acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale- Anexa nr.1
 • Serviciul social „ Căminul pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureş ” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş nr.275/2005, iar activitatea este coordonată de  SPAS-Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Municipiului Tîrgu Mureş.

Art.5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • Serviciul social „Căminul pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureş ” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.
 • Principiile geneale care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul

Căminului pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureş ” sunt următoarele:

 1. solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populaţie;
 2. subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, complementar, statul;
 3. universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile prevăzute de lege;
 4. respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;
 5. abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi cauza unor situaţii de urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi mentală, precum şi nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului;
 6. parteneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi private, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile;
 7. participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social şi se implică activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activităţi voluntare desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile;
 8. transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;
 9. nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni de protecţie socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată;
 10. eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat;
 11. eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu;
 12. respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu ameninţă drepturile sau interesele legitime ale celorlalţi;
 13. activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea nucleului familial;
 14. caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială, potrivit căruia pentru aceeaşi nevoie sau situaţie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelaşi tip;
 15. proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viaţă;
 16. complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potenţial de funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunităţii şi societăţii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate integrat cu o gamă largă de măsuri şi servicii din domeniul economic, educaţional, de sănătate, cultural etc.;
 17. concurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi trebuie să se preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate şi să beneficieze de tratament egal pe piaţa serviciilor sociale;
 18. egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie socială;
 19. confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi situaţia de dificultate în care se află;
 20. echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;
 21. focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora;
 22. dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi.
 • Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „ Căminului pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureş ” sunt următoarele:
  1. respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
  2. protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
  3. asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
  4. deschiderea către comunitate;
  5. asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
  6. asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
  7. ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;
  8. facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
  9. promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
  10. asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
  11. preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
  12. încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
  13. asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
  14. asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
  15. primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
  16. colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.

Art.6. Beneficiarii serviciilor sociale

 • Beneficiarii serviciilor sociale acordate în ” Căminul pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureş ” sunt:
 1. persoane vârstnice, în sensul Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice; este persoana care a împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege;
 2. persoane vârstnice care, din cauza unor motive de natură economică, fizică sau socială se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociale, de a se întreţine singure;
 3. persoane vârstnice aflate în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială;
 • Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

Pct.1).Actele necesare pentru admiterea persoanelor vârstnice în ” Căminul pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureş ” sunt:

 1. Cererea de admitere in Căminul pentru Persoane Vârstnice are forma scrisă, este adresată Comisiei de Admitere şi va fi semnată obligatoriu de solicitant.
 2. copia și originalul actului de identitate din care sa reiasa domiciliul pe raza municipiului Tîrgu Mureş ;
 3. copia și originalul certificatului de naștere ;
 4. copia și originalul certificatului de căsătorie; certificate de deces al sotului/ sotiei sau sentinta de divort (dupa caz , copie);
 5. adeverință medicală eliberată de medicul de familie care cuprinde diagnosticul, scurt istoric al bolilor cronice, tratamente efectuate, recomandări, cu specificarea faptului că este deplasabil sau nu;
 6. adeverință medicală eliberată de medicul de familie care specifică că poate conviețui în colectivitate şi aviz epidemiologic;
 7. analize medicale(RBW, radiografie pulmonară, examen coproparazitologic);
 8. examen /psihiatric/psihologic cu privire la capacitatea de discernământ. Nu pot fi internate în cămin persoanele vârstnice care au afectiuni psihice şi/sau persoane cu tulburari de comportament care ar periclita buna desfasurare a activitatii sociale in instituţie.
 9. copia și originalul ultimului cupon de pensie sau orice alte documente din care să rezulte veniturile realizate;
 10. declaraţia pe proprie răspundere cu privire la veniturile realizate;
 11. în cazul în care solicitantul nu are venit, o adeverinţă de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Mureş care să ateste acest fapt;
 12. Anchetă socială întocmită de Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Municipiului Tg Mureş;
 13. copie dupa actul care atesta existenta unui loc de veci;
 14. copie de pe actul de identitate al reprezentanţilor ori susţinătorilor legali care solicită admiterea;
 15. declaraţie autentificată că nu are familie/reprezentant şi/sau susţinători legali, sau dacă aceştia există, motivul pentru care nu pot îngriji persoana vârstnică; în cazul în care există aparţinători, care au venituri, declaraţie autentificată prin care se angajează că suportă cheltuielile de înmormântare ale persoanei vârstnice îngrijite;
 16. angajament de plată al susţinătorilor legali care vor acoperi din veniturile proprii diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere  dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantumul stabilit de lege; susţinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuţia lunară integrală ;
 17. date de contact (nr.telefon fix/mobil) ale persoanelor care vor fi contactate în situaţii de urgenţă( internari, deces etc);

Actele enumerate nu sunt limitative, Comisia de Admitere/Ieşire in/din„Căminul pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureș”putând cere şi acte în completare, în mod justificat, care sunt relevante pentru analiza fiecărui caz în parte.

Pct.2)  Persoanele vârstnice sunt admise în centru după criterii de eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea legislaţiei speciale şi a misiunii/scopului centrului.

Criteriile de eligibilitate pentru admiterea beneficiarilor de servicii sociale in „Căminul pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureș”sunt  :

 1. are domiciliul stabil în municipiul Târgu Mureş;
 2. este persoană vârstnică în sensul Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, adică este persoană care a împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege;
 3. există locuri disponibile în cămin;
 4. nu are familie sau nu se afla in intretinerea unei / unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
 5. nu are locuinta si nici posibilitatea de a-si asigura conditiile de locuit pe baza resurselor proprii; resursele proprii nu-i pot asigura conditiile de locuit decente, civilizate si specifice varstei;
 6. nu realizeaza venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ingrijirii necesare; . Pentru a stabili ca o persoana are venituri insuficiente este necesar ca in dosarul personal al beneficiarului echipa pluridisciplinara sa colecteze dovezi din care sa reiasa fara echivoc ca veniturile nete lunare nu pot acoperi cheltuielile cu hrana (calculata pentru o persoana asistata prin cantina sociala), pentru ingrijirea personala si pentru tratamente medicale lunare;
 7. g) nu se poate gospodari singura sau necesita ingrijire care poate fi asigurată prin personalul specializat al căminului: pregatirea hranei, cumparaturi, igienizarea si incalzirea locuintei
 8. h) se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile socio medicale, datorita bolii ori starii fizice.

Îngrijirea persoanelor vârstnice în cămin reprezintă o măsură de asistenţă socială şi poate fi dispusă numai pentru persoane care îndeplinesc cumulativ:

 1. criteriile de eligibilitate de la pct a-c (obligatoriu)
 2. alte două criterii de la d-h

Cu titlu de excepție de la aliniatul precedent pot fi îngrijite în cămin și persoane vârstnice care indeplinesc cumulativ:

 1. criteriile de eligibilitate de la pct a-c (obligatoriu)
 2. unul dintre criteriile de la pct. d-h

Accesul unei persoane vârstnice în cămin se face avându-se în vedere următoarele criterii de prioritate:   

 1. necesită supraveghere medicală permanentă, care nu poate fi asigurată la domiciliu și poate fi asigurată în cămin;
 2. nu se poate gospodări singură;
 3. este lipsită de susținători legali sau aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile datorită stării de sănătate sau situației economice și a sarcinilor familiale;
 4. nu are locuință și nu realizează venituri proprii;
 5. În cazul în care criteriile de prioritate sunt îndeplinite simultan de mai mulți solicitanți, Comisia de  admitere va decide motivat pentru care dintre aceștia va propune acordarea de servicii de îngrijire în cămin, in următoarea ordine :
  1. persoane vârstnice, pensionate pentru munca depusã și limita de vârstã care au posibilitatea de a achita costul integral al contribuției de întreținere din pensie, precum și cele cu pensii mai mici, cu susținãtori legali care se angajeazã sã plãteascã diferența de platã pânã la costul integral al contribuţiei de întreținere ;
  2. lipsa locuinţei ;
  3. vechimea cererii.

Aprobarea, respingerea sau încetarea dreptului la servicii sociale privind îngrijirea în „Căminul pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureș” se face, conform prevederilor Legii nr.17/2000 Republicată, prin dispoziţiile de primar.

Dupa emiterea  Dispozitiei de admitere, echipa pluridisciplinara intocmeste cu consultarea beneficiarului „planul individualizat de asistenta si ingrijire” si „contractul de furnizare de servicii sociale” pe care le prezinta spre viza si semnatura directorului„Căminul pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureș”. Fiecare semnatar al”contractului de furnizare de servicii sociale” primeste cate un exemplar.

Persoanele care participa la plata contributiei(beneficiari si sustinatori legali,dupa caz)  semneaza un „angajament de plata” cu furnizorul de servicii sociale. Angajamentele de plata fac parte integranta din contract.

Pct.3) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului,dupa caz

Persoanele varstnice ingrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice, care realizeaza venituri proprii din pensii de orice natura, indiferent de fondurile din care se platesc acestea, din indemnizatii sau din alte drepturi acordate potrivit legii, precum şi din alte surse cu caracter permanent, sunt obligate la plata contributiei lunare de intretinere care nu poate depăşi costul mediu lunar de întreţinere stabilit de Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureş prin hotărâre.

La calculul veniturilor realizate de persoana varstnica ingrijita nu se iau în considerare drepturile banesti care se suspenda pe perioada de ingrijire în camin.

Modalitatea de calcul a contribuţiei lunare de întreţinere  este următoarea:

 1. Persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin datorează contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăşi costul mediu lunar de întreţinere aprobat prin HCL al Municipiului Târgu Mureş.
 2. În situaţia în care veniturile persoanelor vârstnice nu acoperă valoarea contribuţiei de întreţinere, diferenţa până la concurenţa valorii integrale se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămin,în următoarea ordine de obligare la plată:
 3. aa) soțul pentru soție sau, după caz, soția pentru soț;
 4. bb) copiii pentru părinți;
 5. cc) părinții pentru copii;
 6. dd) alte situatii;

Cuantumul venitului  lunar, pe membru de familie,de la care susţinătorii legali au obligaţia să plătească diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei se stabileşte prin Hotărâre de Guvern;

Dacă prin aplicarea cotei prevăzute la art.10 lit. a) se acoperă valoarea totală a contribuţiei lunare, susţinătorii legali nu mai sunt ţinuţi de obligaţia susţinerii plăţii diferenţei de contribuţie. Susţinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuţia lunară integrală printr-un angajament de plată.

În cazul în care una dintre persoanele care datorează plata, potrivit Art.10 alin.aa), nu are mijloace materiale sau acestea sunt insuficiente pentru acoperirea integrală a întreţinerii persoanei vârstnice îngrijite, diferenţa de plată trece în obligaţia celorlalte persoane, în ordinea stabilită la alin.b), până la completarea integrală a nivelului contribuţiei de întreţinere; când această completare nu este posibilă din lipsa mijloacelor materiale ale celor obligaţi la plată, contribuţia de întreţinere datorată se stabileşte la nivelul sumelor ce pot fi efectiv încasate de la persoanele respective.

În cazul în care obligatia de plata a contributiei de intretinere ar reveni mai multor persoane, ea poate fi platita şi numai de catre una dintre acestea care isi asuma această obligatie.

Daca persoana ingrijita în camin şi sustinatorii legali ai acesteia nu au venituri, cheltuielile lunare de intretinere ale persoanei îngrijite se suporta din bugetul Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş.

În cazul în care persoanele varstnice lipsesc din camin pe perioade mai mari de 5 zile, contributia de intretinere se recalculeaza, scazandu-se alocatia de hrana corespunzatoare zilelor respective numai pentru situatiile în care contributia lunara de întretinere, stabilita ca obligatie de plata, este egala cu costul mediu lunar de întretinere.

Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere stabilită în sarcina persoanei vârstnice şi/sau a susţinătorilor legali se asumă printr-un angajament de plată scris, semnat de către persoana vârstnică/reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de susţinătorul legal.

Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.

 

(3) Condiţiile de încetare a serviciilor furnizate in „Căminul pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureș”sunt:

 1. la cererea beneficiarului, sub semnatura proprie sau la cererea familiei care-i asigura in continuare intretinerea;
 2. acordul părţilor privind încetarea contractului;
 3. expirarea duratei pentru care a fost incheiat contractul;
 4. scopul contractului a fost atins;
 5. din raţiuni de ordin medical (agravarea stării de sănătate a beneficiarului);in cazul nefericit in care starea de sanatate a beneficiarului se deterioreaza,prin dobandirea unei boli care îi face incompatibilă şederea într-un asemenea tip de colectivitate;
 6. limitarea domeniului de activitate pentru care” Căminul pentru Persoane Vârstnice” a fost acreditat, in masura in care este afectata acordarea serviciilor catre beneficiarul de servicii sociale;
 7. retragerea autorizatiei de functionare sau a acreditarii „Căminului pentru Persoane Vârstnice”;
 8. schimbarea obiectului de activitate al „Căminului pentru Persoane Vârstnice” , in masura in care este afectata acordarea serviciilor catre beneficiarul de servicii sociale ;
 9. decesul beneficiarului;
 10. forta majora, daca este invocata (cataclisme naturale, apariţia unui focar de infecţie epidemică etc.).

 

(4) Condiţiile de reziliere a serviciilor furnizate in „Căminul pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureș”sunt:

 1. nerespectarea in mod repetat de catre beneficiarul de servicii sociale a achitării contribuţiei (2 luni consecutive);
 2. refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat in mod direct ;
 3. nerespectarea de catre beneficiarul de servicii sociale a prezentulului regulament, regulamentului de ordine interioara al Căminului pentru Persoane Vârstnice, a Cartei beneficiarului de servicii sociale(Anexa 1), nerespectarea clauzelor contractuale de catre beneflciar;
 4. pentru comportamente care prejudiciază sau deranjează rutinele zilnice ale activităților Căminului ;
 5. in cazul in care beneficiarul are un comportament inadecvat care face imposibila gazduirea acestuia in centru in conditii de securitate pentru el, ceilalti beneficiari sau personalul centrului;

 

(5)Condiţiile de suspendare a serviciilor furnizate in „Căminul pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureș”sunt:

 1. orice situaţie în care beneficiarii lipsesc din cămin o perioadă mai mare de 30 zile consecutive( vizite in familie,rude,cunostinte) la cererea acestora si care-i vor asigura in continuare intretinerea. În acest caz, contributia de intretinere se recalculeaza, scazandu-se alocatia de hrana corespunzatoare zilelor respective; recalcularea se face numai pentru situatiile în care contributia lunara de intretinere, stabilita ca obligatie de plata, este egala cu costul lunar de intretinere.
 2. plecarea în staţiuni balneoclimaterice pentru cure de recuperare si prezintă documente justificative în acest sens. În acest caz, contributia de intretinere se recalculeaza, scazandu-se alocatia de hrana corespunzatoare zilelor respective.

(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Căminul pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureș” au următoarele drepturi generale :

 1. să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
 2. să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
 3. să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
 4. să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
 5. să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
 6. să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
 7. să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
 8. să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi;
 9. alte drepturi cuprinse în Carta beneficiarilor de servicii sociale furnizate în „Căminul pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureș”.(Anexa 1)

(7) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în ” Căminul pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureș ” au următoarele obligaţii generale:

 1. să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;
 2. să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
 3. să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
 4. să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
 5. să respecte prevederile prezentului regulament;
 6. alte obligaţii cuprinse în Carta beneficiarilor de servicii sociale furnizate în „Căminul pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureș”.(Anexa 1)

Art.7 Activităţi şi funcţii

Principalele funcţiile ale serviciului social ” Căminul pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureș”sunt următoarele:

 1. a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarele activităţi:
 2. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
 3. găzduire pe perioadă nedeterminată;
 4. îngrijire personală cu respectarea identităţii, integrităţii şi demnităţii persoanei vârstnice, orientate în interesul superior al beneficiarilor;
 5. servicii de bază: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, mobilizare, deplasare în interior, comunicare;
 6. servicii de suport: facilitatea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare, activităţi de petrecere a timpului liber, terapie ocupaţională;
 7. îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale; asistenţă medicală asigurată de medic, potrivit reglementărilor legale privind asigurările sociale de sănătate;
 8. prevenirea şi tratarea consecinţelor legate de procesul de îmbătrânire pentru persoanele vârstnice din cămin;
 9. asigură servicii de informare, consiliere socială şi psihologică, precum şi alte servicii caracteristice nevoilor sociale ale beneficiarilor, conform legii;
 10. b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 11. consiliere şi informare cu privire la serviciile oferite:la sediu, materiale apărute în mass media, pagină de internet;
 12. acces la informaţii referitoare la modul de organizare şi funcţionare a centrului rezidenţial,scopul/funcţiile acestuia, condiţiile de admitere şi oferta de servicii, drepturile şi oblugaţiile persoanelor beneficiare;
 13. deţine şi pune la dispoziţia beneficiarilor, reprezentanţilor beneficiarilor sau oricăror altor persoane interesate materiale informative editate(flyer) care conţin date despre organizarea serviciului social,serviciile oferite,activităţile desfăşurate,personalul de specialitate;
 14. facilitează accesul potenţialilor beneficiari/reprezentanţilor legali/ convenționali/membrilor lor de familie, anterior admiterii beneficiarilor, pentru a cunoaşte condiţiile de locuit şi de desfăşurare a activităţilor/serviciilor, în baza unui program de vizită. Programul de vizită a centrului prevede o zi/săptămână planificată în acest scop;
 15. elaborarea unui Ghid al beneficiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanţilor legali/ convenționali/familiilor acestora cu privire la serviciile şi facilităţile oferite;
 16. informarea continuă a beneficiarilor/reprezentanţilor legali asupra activităţilor/serviciilor derulate, procedurilor utilizate, precum şi a oricăror aspecte considerate utile;
 17. elaborarea de rapoarte de activitate;
 18. c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 19. organizarea de activităţi care să stimuleze participarea persoanelor vârstnice din cămin la viaţa socială mediatizate la nivelul comunității locale/județene prin intermediul cabinetelor de medicină de familie, mass media,internet,site propriu;
 20. organizarea de activităţi de socializare a beneficiarilor în vederea relaţionării beneficiarilor cu mediul exterior instituţiilor;
 21. facilitarea şi încurajarea legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice din cămin;
 22. dezvoltarea de parteneriate şi iniţierea de  colaborări cu alte organizaţii, instituţii publice şi private, pentru diversificarea serviciilor sociale furnizate în cămin şi pentru promovarea imaginii beneficiarilor şi a drepturilor pe care aceştia le au în cadrul centrului ;
 23. organizarea de activităţi pentru valorizare maximala a potentialului personal;
 24. drepturile beneficiarilor in procesul de furnizare a serviciilor conform legislatiei in vigoare, sunt garantate prin reprezentarea beneficiarilor ca membri în Consiliul Consultativ.

 

 1. d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
 2. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
 3. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
 4. utilizarea chestionarelor de satisfacţie privind calitatea serviciilor furnizate, a condiţiilor de cazare, a calităţii hranei;
 5. organizarea de activităţi în cadrul cărora beneficiarilor să li se ofere posibilitatea de a-şi expune sugestiile .
 6. e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:
 7. elaborarea bugetului anual necesar funcţionării serviciului social cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile;
 8. centrul dispune de bază materială adecvată pentru furnizarea serviciilor şi desfăşurarea activităţilor;
 9. personalul asigură, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale;
 10. instruirea personalului privind cunoaşterea procedurilor utilizate în centru;
 11. participarea personalului la programe de perfecţionare.

Art.8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

(1) Serviciul social ” Căminul pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureș „, unitate de asistenţă socială, cu personalitate juridică,  funcţionează cu un număr de 38 total personal, conform prevederilor Hotărârii consiliului local municipal Tîrgu Mureş nr. 41/2015, din care:

 1. personal de conducere: director, contabil şef (cf.Legii cadru nr.284/2010 cu modificarile şi completările ulterioare, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice);
 2. personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: reprezintă 60% din totalul personalului: 23;
 3. personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 13; voluntari 1 .

Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în Statul de funcţii (Anexa 2) şi Organigramă(Anexa 3)

(2) Raportul angajat/beneficiar este de 2/1.

 

Art. 9 Personalul de conducere

(1) Personalul de conducere este:

 1. director ;
 2. contabil şef.

(2) Atribuţiile generale ale personalului de conducere sunt:

 1. asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului social şi aplică sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
 2. elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
 3. propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
 4. colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
 5. întocmeşte raportul anual de activitate;
 6. asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului;
 7. propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal;
 8. desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
 9. ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
 10. răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul centrului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
 11. organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
 12. reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;
 13. asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
 14. numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul centrului, în condiţiile legii;
 15. întocmeşte proiectul bugetului propriu al centrului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
 16. asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
 17. asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
 18. alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.

(6) Atribuţiile pentru fiecare post de specialitate aferent numărului de personal aprobat/Statul de funcţii ( cf.Anexa 2)

Director

Directorul „Căminului pentru Persoane Vârstnice Tîrgu-Mureş”,  are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 1. Directorul este numit în funcţie de către Primarul Municipiului în temeiul prevederilor art.63 alin.1 lit.a) și alin. 2, ale art.68 alin.1 coroborat cu art.115 alin 1 lit.a) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. asigură conducerea curentă a „Căminului pentru Persoane Vârstnice Tîrgu-Mureş” şi este subordonat Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş;
 3. asigură organizarea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii Căminului;
 4. asigură respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale;
 5. întocmește, la propunerea contabilului șef,  bugetul propriu al instituției precum și fundamentarea acestuia  pe fiecare capitol pe care îl supune spre avizare și aprobare Consiliului Local al municipiului Tg Mureș;
 6. aprobă angajarea şi efectuarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate;
 7. repartizează bugetul, verifica veniturile şi cheltuielile;
 8. directorul este ordonatorul terţiar de credite şi utilizează fondurile aprobate din bugetul local al Municipiului Tîrgu-Mureş, precum şi cele din încasările proprii şi/sau resurse extrabugetare.
 9. angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate în buget se aprobă de către director. Contabilul şef vizează documentele privind cheltuielile şi încasările.
 10. ordonatorul terțiar de credite (directorul) aprobă efectuarea plăţilor în limita creditelor bugetare aprobate, iar plata se asigură de către Compartimentul Financiar – Contabil. Contabilul şef poate aproba efectuarea plăţilor în limita creditelor bugetare aprobate în lipsa directorului, fără o dispoziţie în acest sens în cazuri speciale, şi doar pentru plata unor activităţi ce ar perturba imediat activitatea Căminului (lipsa alimentelor de bază, plată utilităţi, etc.).
 11. organizează prin decizie, activitatea financiar-contabilă, de protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, etc. conform legislaţiei în materie;
 12. aprobă Regulamentul de Ordine Interioară şi aplicarea normelor de protectie si securitate a muncii;
 13. desfaşoară activităţi pentru promovarea imaginii Căminului în comunitate;
 14. asigură în cadrul Căminului promovarea principiilor şi normelor prevazute în Carta beneficiarilor, Regulamentul intern şi în legislaţia in vigoare;
 15. ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor persoanelor beneficiare;
 16. răspunde de calitatea serviciilor sociale contractate cu beneficiarii şi dispune, în limitele competenţei măsuri de organizare care sa conducă la îmbuătăţirea acestora ș identifica modalităţi de dezvoltare a serviciilor oferite;
 17. monitorizează gradul de satisfacție al beneficiarilor;
 18. organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi functionare;
 19. asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfaşurate de personalul Căminului şi adoptă sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu işi îndeplinesc în mod corespunzator atribuţiile;
 20. evaluează periodic activitatea personalului din subordine;
 21. stabileşte măsuri de eficientizare a activităţii personalului din subordine;
 22. identifică şi atrage resursele suplimentare de finanţare, cu precădere prin identificarea şi mobilizarea resurselor comunitare, pentru asigurarea derulării activităţilor din Cămin; identifică şi atrage resursele;
 23. coordonează direct compartimentele, fiecare dintre ele având atribuţii specifice;
 24. elaborează, implementează proiecte care au ca scop îmbunătăţirea activităţii de asistenţă socială din Cămin;
 25. organizează periodic, cel putin o dată pe lună sau de câte ori este nevoie, şedinte administrative cu întregul personal. Aceste şedinte sunt planificate şi conţinutul lor este consemnat într-un proces-verbal;
 26. se asigură că întregul personal este calificat şi pregatit corespunzător, conştient de responsabilităţile care îi revin prin fişa postului şi capabil să lucreze în echipa;
 27. coordonează acţiunile destinate asigurării şi îmbunătaţirii condiţiilor de viaţă şi sănătate ale persoanelor vârstnice beneficiare;
 28. desemnează personalul de specialitate care să participe la elaborarea şi implementarea Planului individualizat de asistenţă şi îngrijire (PIAI);monitorizează aducerea lui la îndeplinire;
 29. aproba graficul de lucru al personalului din subordine; are dreptul de a stabili programul de lucru pentru salariaţi, colaboratori sau personalul care işi desfaşoară activitatea în temeiul unui contract de muncă sau convenţie civilă;
 30. negociază şi conciliază situaţiile conflictuale apărute în relaţiile interpersonale;
 31. aprobă fişa postului pentru personalul din subordine;
 32. aprobă planificarea concediilor de odihnă ale personalului din subordine;
 33. aprobă meniul săptămânal şi lista zilnică de alimente;
 34. aprobă procedurile specifice de lucru;
 35. propune Consiliului local al municipiului Tg Mures, ori de cate ori este nevoie modificarea Organigramei si a Statului de functii în conformitate cu dispozitiile legale in vigoare,dupa aviyarea acestora in Consiliul Consultativ;
 36. propune participarea personalului de specialitate la programe de instruire şi perfectionare urmărind pregătirea specifică şi reorientarea unor categorii de salariaţi în contextul mutaţiilor ce pot interveni in obiectul de activitate al institutiei potrivit cerinţelor de modernizare a activitatii;
 37. organizează concurs pentru angajarea personalului pe posturile vacante conform normelor în vigoare;
 38. colaborează cu organizaţii nonguvernamentale cu atribuţii în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice;
 39. monitorizează şi evaluează respectarea prevederilor legale în domeniul furnizării serviciilor sociale specifice Căminului;
 40. asigură şi răspunde de administrarea şi exploatarea patrimoniului în condiţii de eficienţă şi eficacitate;
 41. asigură îndeplinirea condiţiilor igienico-sanitare, de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute de reglementarile si normele legislative in vigoare;
 42. întocmeşte rapoarte generale privind activitatea Căminului;
 43. supraveghează întocmirea şi aducerea la zi a Registrului unic de evidenţă a beneficiarilor;
 44. reprezintă Căminul în relaţiile protocolare cu furnizorii, clienţii şi alte organizaţii cu impact real/potential asupra rezultatelor Caminului;
 45. asigură respectarea obligaţiilor unității fata de furnizori, clienţi, organele financiare şi organismele guvernamentale;
 46. asigură respectarea drepturilor băneşti ale personalului angajat conform clauzelor contractuale şi legislaţiei muncii;
 47. în exercitarea atribuţiilor sale, Directorul emite decizii, note, notificari, scrisori, datate şi înregistrate;
 48. urmărește aplicarea cu acuratețe a deciziilor luate şi evaluarea efectelor acestora;
 49. în perioada absenţei Directorului din instituţie, atribuţiile acestuia sunt preluate periodic de contabilul șef prin decizia Directorului;
 50. îndeplineste orice alte sarcini privind activitatea curentă a institutiei prevazute de legi, hotărâri de Guvern, hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Tg Mureș, şi dispoziţiile emise de primar în domeniul asistenţei sociale
 51. În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, directorul este sprijinit de Consiliul Consultativ;

Contabilul şef

1.         organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient a activităţii financiar-contabile a Căminului  în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

2.         asigură organizarea şi gestionarea în mod eficient a integrităţii întregului patrimoniu al  Căminului în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi normele sau reglementările interne;

3.         elaborează şi execută bugetul de venituri şi cheltuieli al unității;

4.         organizează si coordonează contabilitatea operaţiilor de capital, contabilitatea imobilizarilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea tertilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare;

5.         urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii);

6.         organizează verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectele formei, conţinutului şi legalităţii operaţiunii;

7.         monitorizează întocmirea, conform legislaţiei în vigoare, a tuturor actelor sub forma cărora se materializează raporturile de muncă ale salariaţilor din unitatea respectivă: decizii de încadrare, statele de plata, tuturor drepturilor de salarizare, condicile de prezenţă, fişele individuale de salarii etc;

8.         organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv, stabilind operaţiunile si documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum si persoanele care exercita acest control;

9.         raspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuarii ei, in documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul căminului si de inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

10.     raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul unităţii;

11.     analizează periodic execuţia bugetară şi conţinutul conturilor, făcând propuneri corespunzătoare;

12.     organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;

13.     raspunde de evidenta formularelor cu regim special;

14.     organizeaza controlul asupra operatiilor patrimoniale;

15.      întocmeşte studiul privind imbunătăţirea activităţii economice din unitate şi propune măsuri corespunzătoare;

16.      raspunde de respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operational de casa si a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar, efectuând personal sau prin alta persoana imputernicita, cel putin lunar si inopinant controlul casieriei, atât sub aspectul existentei faptice a valorilor banesti cât şi sub aspectul securitatii acestora;

17.     asigura si raspunde indeplinirea la termen a obligatiilor Căminului fata de bugetul statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

18.     supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational;

19.     asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia in vigoare;

20.     colaborează cu Direcţia economică din cadrul Municipiului Tîrgu – Mureş;
avizeaza lucrari pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmarire, evidenta, decontari, cheltuieli-venituri, bilant, analize de sistem, tehnica de calcul;
participa la sustinerea şi discutarea lucrarilor elaborate in cadrul Căminului;
întocmeste aprecieri asupra activitatii desfasurate de personalul din subordine;

21.     reprezintă Căminul în cazurile încredinţate prin delegare;

22.     verifică respectarea programului de lucru şi a disciplinei muncii în cadrul compartimentului pe care îl coordonează;

23.     răspunde de întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

24.     exercită controlul operativ curent in conformitate cu dispoziţiile în vigoare;

25.     urmăreşte planul de aprovizionare al unităţii;

 1. răspunde de îndeplinirea oricăror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/1991, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum şi de celelalte reglementări legale in vigoare;
 2. promovează activitatea  și imaginea Căminului;
 3. are obligația de a se respecta programul de lucru stabilit;
 4. asimilează cunoştinţele necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu;
 5. în cazul unor situaţii de excepţie ce impun rezolvarea operativă a altor situaţii sau probleme ivite, va răspunde acestor cerinţe;
 6. respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu;
 7. cunoaşte şi respectă prevederile  Regulamentului Intern şi ROF; respectă normele de etică şi deontologie profesională în relaţia cu beneficiarii, cu aparţinătorii şi colegii de muncă; cunoaşte şi respectă prevederile Standardelor Specifice de Calitate pentru centrele rezidenţiale ;
 8. îndeplineşte şi alte sarcini trasate de conducerea unităţii, relevante pentru scopul acestui post.
 9. respectă procedurile de lucru interne;
 10. participă la formele de perfecţionare profesională continuă pentru a-şi îmbunătăţi permanent modul de lucru;
 11. nerespectarea sau neîndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin prezenta fişă a postului, atrage după sine sancţionarea legală.
 12. respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv a celor pentru situaţii de urgenţă;
 13. răspunde disciplinar, civil, material şi penal, pentru pagubele provocate unităţii prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.

 Art.10 Consiliul consultativ

(1) Directorul este sprijinit în activitatea sa de un consiliu consultativ, o structură care asigură:

 1. monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale, care a solicitat şi obţinut licenţa de funcţionare a serviciului social ” Căminul pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureș „, a respectării standardelor minime de calitate;
 2. respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce priveşte funcţionarea centrului.

(2) Consiliul consultativ este compus din 4 reprezentanţi ai furnizorului de servicii sociale şi 3 reprezentanţi ai beneficiarilor serviciilor acordate în cadrul centrului, aleşi în mod democratic(Anexa 4).

(3) Consiliul consultativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 1. participă la deciziile privind planificarea bugetului centrului, în special a aspectelor care au impact direct asupra serviciilor sociale (de exemplu: structura organizatorică şi numărul de personal, achiziţia obiectelor de inventar , amenajare etc.);
 2. analizează activităţile derulate în centru şi propune măsuri şi programe de îmbunătăţire a acestora;
 3. după caz, îşi exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor acordate unei persoane beneficiare în situaţia în care aceasta nu a respectat clauzele contractului de acordare a serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiţii de securitate pentru el, ceilalţi beneficiari sau personalul centrului.

Art.11 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar

 • Personalul de specialitate este:
 1. asistent medical generalist (325901);
 2. asistent social (263501);
 3. infirmieră (532103);
 4. ergoterapeut (M) (325503);
 5. lucrător social (M) (532908);
 6. medic de medicină de familie (221108);
 7. psiholog in specialitatea clinica(263401);
 8. inspector de specialitate in tehnici şi practici în asistenţa socială(263101)

(2) Atribuţii generale ale personalului de specialitate:

 1. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;
 2. colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de resurse etc.;
 3. monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
 4. sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;
 5. întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
 6. face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
 7. alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3) Atribuţiile pentru fiecare post de specialitate aferent numărului de personal aprobat/Statul de funcţii( cf.Anexa 2)

A.Asistent medical generalist

În exercitarea profesiei, asistentul medical are responsabilitatea actelor intreprinse în cadrul activităţilor ce decurg din rolul autonom şi delegat.

 1. efectueaza planificarea activitatii proprii  (identificarea urgentelor, prelevarea probelor biologice,efectuarea explorarilor functionale etc.) si se adapteaza la situatiile neprevazute ce pot interveni pe parcursul zilei ;
 2. efectueaza zilnic evaluarea primara a starii bolnavului (aspect general, culoare, edeme, postura, stare de agitatie) si face masuratori ale constantelor biologice; (temperatura,TA,puls,respiratie, diureza/scaun) și completează Foaia de temperatură;
 3. pregateste pacientul pentru examinare si participă la efectuarea consultațiilor efectuate de medicul instituției;
 4. efectueaza recoltari la indicatia medicului,eticheteaza corect recipientele,verifica biletul de trimitere si asigura transportul in siguranta a acestora la laborator;
 5. efectueaza tratamentele în sala de tratament/patul rezidentului, conform  indicaţiilor primite de la medic si le consemneaza in documentul de observatie clinica medicala;
 6. efectuează tratamentele, imunizările şi testările biologice, conform prescripţiei medicale, materializate în: tratamente parenterale ( i.m., i.v., intradermica, perfuzii, puncţii), vitaminizări, sondaje şi spălături intracavitare, clisme în scop terapeutic şi evacuator, pansamente şi bandaje, băi medicamentoase, prisnite şi cataplasme, tapotări şi frecţii, mobilizarea pacientului, recoltarea de produse biologice, tehnici fizice de combatare a hipotermiei şi hipertermiei, resuscitare cardio-respiratorie, intervenţii pentru mobilizarea secreţiilor (hidratare, drenaj postural, umidificare, vibraţie, tapotări, masaje), îngrijirea ochilor, mucoasei nazale şi a mucoasei bucale, prevenirea şi combatarea escarelor, calmarea şi tratarea durerii;
 7. efectueaza pansamente la nevoie;
 8. promoveaza masuri de preventie efectuand educatia pentru sanatate a pacientilor (dieta,regim de viata,automedicatia);
 9. completează formularele și face demersurile în vederea înscrierii pe lista de pacienţi a medicului de familie agreat de rezident și instituție ( din punct de vedere al sediului cabinetului cel mai apropiat de sediul institutiei, acordul acestuia privind deplasarea la solicitare la patul pacientului etc) ;
 10. planifica rezidentii in vederea consultatiilor la medicul de familie/ambulator in functie de natura afectiunii si gradul de urgenta;
 11. aprovizioneaza cabinetul medical cu materiale consumabile si instrumentar in concordanta cu necesarul din punct de vedere cantitativ,calitativ si sortimental;
 12. depoziteaza materialele consumabile si instrumentarul cu respectarea conditiilor specifice de necesitate pentru fiecare produs in parte;
 13. efectueaza stocul cantitativ la medicaméntele/materialele sanitare pe care le folosește;
 14. respectă normele de securitate, manipulare şi descărcare a stupefiantelor, precum şi a medicamentelor cu regim special.
 15. participă la întocmirea situaţiilor solicitate de autoritati din domeniu, medicul sau directorul institutiei;
 16. asigură gestionarea materialelor sanitare şi a medicamentelor folosite de la aparatul de  urgență/stocul instituției; asigura necesarul de medicamente in corelatie cu stocul de urgenta aprobat;
 17. întocmește condica de prescripții medicale care va fi avizată de medicul și directorul instituției;
 18. distribuie si administreaza medicatia , recomandata de catre medicul institutiei;
 19. utilizeaza instrumentar medical doar de unica folosinta (spatule, pansamente, seringi, ace, manusi chirurgicale);
 20. acorda primul ajutor în caz de urgenţe, in limita competentei;
 21. se obliga sa indeplineasca,conform competentelor si responsabilitatilor sale si deciziilor medicului,orice activitate pentru a evita punerea in pericol a vietii pacientului, fara nici o discriminare;
 22. anunta medicul institutiei/medicul de familie despre modificarile survenite in starea asistatului si solicita Serviciul Judetean de Ambulanta in caz de recomandare;
 23. informeaza pacienţii despre programul medicului, modul de desfăşurare a consultaţiilor, pregateste pacientii in vederea efectuarii acestora,  creeaza o atmosferă placută pentru aceştia in timpul consultatiei,  realizeaza o empatie cu starea psihică a bolnavului;
 24. răspunde de îngrijirea rezidenților din salon şi supraveghează efectuarea de către infirmieră a toaletei, schimbării lenjeriei de corp şi de pat, creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbării poziţiei bolnavului;
 25. identifica,declara si aplica masuri de izolare a surselor de infectie pentru evitarea raspandirii bolilor si epidemiilor;
 26. observă apetitul rezidenților, supraveghează şi asigură alimentarea rezidenților dependenţi, supraveghează distribuirea alimentelor ;
 27. comunica cu rezidentii si apatinatorii acestuia printr-un limbaj adaptat nivelului lor de intelegere in scop psiho-terapeutic;
 28. supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor, conform regulamentului de ordine interioară;
 29. pregăteşte pacientul pentru externare.
 30. in caz de deces, inventariază obiectele, identifică cadavrul şi organizează transportul acestuia la locul stabilit;
 31. organizeaza,gestioneaza si arhiveaza foile de observație clinică generală;
 32. conduce un registru de evidenta a fiselor in care completeaza:numar de ordine,nume/prenume;
 33. efectuează verbal şi în scris preluarea/predarea fiecărui rezident şi a serviciului în cadrul raportului de tura.
 34. supraveghează şi coordonează activităţile  desfăşurate de personalul din subordine.
 35. utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor şi a instrumentarului de unică folosinţă şi asigură depozitarea acestora în vederea distrugerii;
 36. răspunde pentru integritatea şi siguranţa instrumentelor şi aparaturii cu care lucrează ;
 37. răspunde de calitatea şi operativitatea lucrărilor executate ;
 38. verifică modul de funcţionare a frigiderului si completeaza graficul de temperatura al frigiderului;
 39. respecta circuitele functionale in cadrul unității (personal sanitar /rezidenți /apartinatori /lenjerie /materiale sanitare /deseuri);
 40. respectă normele sanitare de funcţionare a unitaţii;
 41. respecta normele prevazute privind asigurarea curateniei, dezinfectiei, si pastrarea obiectelor si materialelor sanitare;
 42. raspunde de aplicarea regulilor generale de curatenie si dezinfectie,urmareste realizarea igienizarii in spatiul de lucru si verifica respectarea planului de curatenie al personalului abilitat;
 43. asigură curaţenia la locul de muncă zilnic şi lunar curăţenia la nivelul aparatului cu medicamente si materiale sanitare;
 44. respecta si aplica normele prevazute privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nozocomiale;
 45. respecta si răspunde de aplicarea normelor privind depozitarea si gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale;
 46. declara imediat asistentei coordonatoare orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei sale;
 47. raspunde de gestionarea obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe existente in cabinet,conform normelor in vigoare ;
 48. se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau participarea la programele de educaţie medicală continuă a asistenţilor medicali (cursuri de pregatire / perfectionare) conform cerinţelor postului;
 49. asistentul medical are obligatia sa-si actualizeze Autorizatia de Libera Practica in momentul expirarii acesteia,astfel incat sa nu existe discontinuitate intre data expirarii si data eliberarii noii autorizatii;
 50. asistentul medical care acorda asistenta medicala este obligat sa incheie o asigurare de malpraxis pentru cazurile de raspundere civila profesionala pentru prejudicii cauzate prin actul medical;
 51. respecta si isi insuseste prevederile legislatiei din domeniul sanatatii si securitatii in munca conform specificului locului de munca si in corelatie cu aparatura si instalatiile folosite;
 52. comunică imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă, despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
 53. aduce la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 54. cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor;
 55. cooperează, atât timp cât este necesar, cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
 56. dă relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
 57. are obligația să iți insușească și să respecte normele privind apărarea împotriva incendiilor;
 58. respectă « Carta beneficiarilor »;
 59. respecta si răspunde de păstrarea confidenţialităţii faţă de terţi a tuturor datelor de identificare ale beneficiarilor şi serviciilor medicale/sociale furnizate acestora ;
 60. respecta intimitatea si demnitatea acestora;
 61. respectă secretul profesional si « Codul etic al personalului contractual » ;
 62. respecta regulamentul intern al unității;
 63. respecta programul de lucru si programarea concediului de odihna;
 64. se prezinta la serviciu cu deplina capacitate de munca pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi ;
 65. la inceputul si sfarsitul programului de lucru semneaza condica de prezenta;
 66. respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca;
 67. comunicarea interactiva la locul de munca, mentine permanent dialogul cu personalul din cadrul unitatii pentru rezolvarea problemelor conexe actului medical (repararea instalatiilor sanitare,de apa si curent,aprovizionarea cu materiale si consumabile diverse,statistica medicala si contabilitate)
 68. participa la discutii pe teme profesionale
 69. comunicarea se realizeaza intr-o maniera politicoasa, directa, cu evitarea conflictelor
 70. poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara, care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;
 71. asistenta medicala isi desfasoara activitatea in echipa respectand raporturile ierarhice si functionale;
 72. participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali/îngrijitori persoane vîrstnice
 73. răspunde pentru nesesizarea directorului asupra oricăror probleme apărute pe parcursul derulării activităţii ;
 74. promovează activitatea  și imaginea Căminului;
 75. execută orice alte sarcini stabilite în fişa postului sau la solicitarea conducerii.
76.    răspunde disciplinar, civil, material şi penal, pentru pagubele provocate unităţii prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.

 Asistent social

Scopul principal al activitatii asistentului social este acela de a asista persoanele aflate în dificultate implicându-se în identificarea, întelegerea, evaluarea corecta si solutionarea problemelor sociale.

 1. instrumentează cazurile sociale ce fac obiectul specificului instituţiei;
 2. se constituie ca membru activ in echipa pluridisciplinară;
 3. efectuează evaluările complexe în vederea internării persoanelor vârstnice;
 4. efectuează anchetele sociale, întocmeşte: rapoarte de vizită, referate de anchetă socială cu propuneri, Grila de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, grila privind determinarea punctajului în vederea stabilirii priorităţii la admiterea în cămin, contractul de prestări servicii sociale/actele adiţionale, procese verbale, înştiinţare/notificare, etc.;
 5. prezintă anchetele sociale şi dosarele beneficiarilor spre avizare directorului instituţiei;
 6. efectuează toate lucrările necesare pentru rezolvarea problemelor beneficiarilor (transfer dosare pensie);
 7. însoţeşte beneficiarii la instituţii publice si private, oriunde aceştia au de rezolvat o problemă personală (Primărie, Oficiul de Pensii, etc.);
 8. întocmeşte referatul pentru aprobarea acordării sau încetării acordării serviciilor sociale (după caz);
 9. organizează programe pentru petrecerea cât mai plăcută a timpului liber al beneficiarilor (excursii, programe distractive) şi însoţeşte beneficiarii la aceste activităţi;
 10. identifică şi evaluează problemele socioumane ale beneficiarilor;
 11. evalueaza nevoile imediate ale beneficiarilor si potentialul de risc cu privire la problematica identificata;
 12. faciliteaza accesul beneficiarilor la serviciile cuprinse in planul de servicii si planul individualizat de interventie ;
 13. monitorizeaza cazurile aflate în evidenţa centrului;
 14. este responsabil de evaluarea finala si inchiderea cazului;
 15. dezvoltă planuri de acţiune, programe, măsuri şi activităţi profesionalizate şi servicii specializate specifice domeniului asistenţei sociale;
 16. dezvoltă programe de cercetare ştiinţifică şi formare profesională;
 17. realizează activităţi de pregătire continuă în vederea creşterii calităţii intervenţiei sociale;
 18. răspunde de dosarele beneficiarilor şi de documentele acestora aflate în păstrare;
 19. întocmeşte răspunsuri la cererile potenţialilor beneficiari şi le prezintă spre avizare directorului instituţiei;
 20. mediază conflictele apărute între beneficiari, între beneficiari şi personalul instituţiei, după, caz;
 21. efectuează rapoarte de activităţi lunare şi statistici;
 22. are relaţii de colaborare cu serviciul social din Primărie;
 23. promovează activitatea și imaginea Căminului;
 24. respecta normele de Securitatea și siguranța în muncă si apătatra împotriva incendiilor si, pentru a evita producerea de accidente si / sau imbolnavirile profesionale;
 25. respectă « Carta beneficiarilor »;
 26. respecta si răspunde de păstrarea confidenţialităţii faţă de terţi a tuturor datelor de identificare ale beneficiarilor şi serviciilor medicale/sociale furnizate acestora ;
 27. respecta intimitatea si demnitatea acestora;
 28. respectă secretul profesional si « Codul etic al personalului contractual » ;
 29. respecta regulamentul intern al unității;
 30. respectă termenele impuse de activităţile specifice;
 1. promovează activitatea  și imaginea Căminului;
 1. respectă procedurile de lucru interne;
 2. răspunde disciplinar, civil, material şi penal, pentru pagubele provocate unităţii prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.

Infirmiera

Îşi desfăşoară activitatea  numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical.

 1. planifica activitatea de ingrijire a persoanei ingrijite corespunzator varstei si regimurilor recomandate cu respectarea normelor igienico-sanitare;
 2. stabileste corect necesarul de materiale pentru a asigura o activitate fluenta;
 3. efectueaza igienizarea spatiilor in care se afla persoana ingrijita (camera si dependinte) conform normelor igienico sanitare;
 4. raspunde de curatenia si dezinfectia sectorului repartizat respectand legislatia in vigoare.
 5. efectueaza ingrijiri de igiena corporala a persoanei ingrijite;
 6. mentine igiena lenjeriei persoanei ingrijite:
 7. colecteaza si transporta lenjeria si rufele murdare;
 8. respecta modul de colectare si ambalare a lenjeriei murdare in functie de gradul de risc conform codului de procedura;
 9. respecta Precautiunile Universale;
 10. rsigura transportul lenjeriei murdare la spalatorie; preia rufele curate de la spalatorie;
 11. transportă alimentele de la oficiu/bloc alimentar la patul persoanei ingrijite;
 12. transportă alimentele de la oficiu/bloc alimentar la masă atunci cand se solicită acest lucru;
 13. alimentele sunt transportate respectând cu rigurozitate regulile de igienă;
 14. distribuirea alimentelor la patul bolnavului se face respectand dieta indicată;
 15. transportarea şi manipularea alimentelor se face folosind echipamentul pentru servirea mesei,special destinat acestui scop (halat,manusi de bumbac…) cu respectarea normelor igienico-sanitare in vigoare;
 16. inlatura resturile alimentare pe circuitul stabilit;
 17. ajuta persoana ingrijita la activitatea de hranire si hidratare;
 18. sprijinul necesar hrănirii persoanei îngrijite se acordă pe baza evaluării autonomiei personale în hrănire şi a stării de sănătate a acesteia;
 19. alimentarea persoanei ingrijite dependente se face sub supravegherea asistentei medicale de salon;
 20. igienizeaza vesela persoanei ingrijite;
 21. ajuta persoana ingrijita la satisfacerea nevoilor fiziologice;
 22. persoana îngrijită este ajutată/asistată cu calm la satisfacerea nevoilor fiziologice;
 23. efectueaza mobilizarea;
 24. comunica cu persoana ingrijita folosind forma de comunicare adecvata si utilizand un limbaj specific;
 25. limbajul utilizat respectă, pe cât posibil, specificul mediului din care provine persoana îngrijită si este adecvat dezvoltării sociale şi educaţionale ale acesteia;
 26. la terminarea programului de lucru va preda pacientii infirmierei din urmatorul schimb pentru a se asigura de continuitatea ingrijirilor;
 27. ajuta la transportul persoanelor ingrijite;
 28. insoteste persoana ingrijita in vederea efectuarii unor investigatii;
 29. transportarea persoanei îngrijite se face cu grijă,adecvat specificului acesteia;
 30. aşteptarea finalizării investigaţiilor persoanei îngrijite se face cu corectitudine şi răbdare;
 31. ajuta la transportul persoanelor decedate;
 32. dezinfecţia spaţiului în care a survenit decesul se efectuează prompt,respectand normele igienico-sanitare;
 33. respecta circuitele functionale in cadrul unității.(personal sanitar /bolnavi /apartinatori /lenjerie /materiale sanitare /deseuri);
 34. respecta atributiile legale privind  gestionarea  deseurilor  rezultate  din  activitati  medicale;
 35. serviciile sunt oferite cu promptitudine,conform cu cerinta de calitate a pacientului;
 36. respectă secretul profesional si « Codul etic al personalului contractual » ;
 37. respecta « Carta beneficiarilor »  ;
 38. situatiile neplacute sunt tratate cu calm,pe prim plan fiind grija fata de pacient;
 39. evită situațiile conflictuale și toate acţiunile care au drept scop binele vârstnicilor şi apărarea intereselor acestora;
 40. purtarea cuviincioasă cu vârstnicii, atât din punct de vedere verbal cât şi din punct de vedere nonverbal, reprezintă fundamentul oricărei acţiuni a lucrătorului din cămin;
 41. respecta si aplica normele prevazute privind prevenirea si combaterea infectiilor nozocomiale;
 42. aplica Normele de instruire pe linia siguranței și securității în muncă şi a apărării împotriva incendiilor;
 43. poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara, care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;
 44. declara imediat asistentei coordonatoare orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei sale;
 45. isi desfasoara activitatea in echipa respectand raporturile ierarhice si functionale;
 46. respecta « Carta beneficiarilor » elaborată în anul 2014 ;
 47. nu are dreptul sa dea relatii privind starea rezidentului ;
 48. dezvoltarea profesionala in corelatie cu exigentele postului: Autoevaluare/cursuri de pregatire/perfectionare;
 49. Respecta indeplinirea conditiilor de igiena individuala efectuand controlul periodic al starii de sanatate pentru prevenirea bolilor transmisibile si inlaturarea pericolului declansarii unor epidemii (viroze respiratorii,infectii cutanate,diaree,tuberculoza,etc.).
 50. respecta regulamentul intern al unitatii;
 51. respecta programul de lucru ,programul turelor de servici si programarea concediului de odihna;
 52. se prezinta la serviciu cu deplina capacitate de munca pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi de sectie;
 53. la inceputul si sfarsitul programului de lucru semneaza condica de presenta;
 54. respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca;
 55. in functie de nevoile sectiei va prelua si alte sarcini;
 56. execută orice alte sarcini stabilite în fişa postului de către medic;
 57. promovează activitatea și imaginea Căminului;
58.    răspunde disciplinar, civil, material şi penal, pentru pagubele provocate unităţii prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.

Ergoterapeut

Îşi desfăşoară activitatea în sfera socio-educativă folosindu-se de activitati de tip social, cultural, fizic , sportiv  si artistic.

 1. la admiterea in Cămin a beneficiarilor  participă la efectuarea evaluarii psiho-medico-sociale (deprinderi, preocupări, interese) a beneficiarilor de servicii în cadrul echipei multidisciplinare;
 1. efectuează și dezvoltă munca în echipă;
 2. planifică, organizează şi realizeaeză cu beneficiarii  diferite activităţi pentru dobândirea(redobandirea) şi dezvoltarea abilităţilor de autoîngrijire, autoservire şi autogospodărire, dezvoltarea comportamentului pro-social,  precum şi activităţi specifice terapiilor ocupaţionale (ergoterapie) şi de expresie artterapie,meloterapie), revitalizarea aptitudinilor tehnice;
 3. elaborează și implementează proiecte complexe de animație;
 4. stabileşte necesarul de echipament şi se implică în procurarea acestuia;
 5. răspunde de supravegherea permanentă şi asigurarea securităţii beneficiarilor pe toată durata activității;
 6. îşi ia măsuri de prevenirea riscurilor de accident sau alte incidente deosebite,sesizează şi acţionează prompt în cazul producerii acestora;
 7. încurajează şi acordă suportul necesar, ori de câte ori este nevoie, la efectuarea igienei beneficiarului, imbrăcarea şi servirea mesei  şi sesizează conducătorul Căminului orice neregulă calitativă sau cantitativă cu privire la acestea;
 8. evaluează şi reevaluează împreună cu asistentul social, în timp,  progresele făcute de beneficiar; adaptează planul individual  în funcţie de evoluţia beneficiarului;
 9.  posedă și își dezvoltă calitățile pedagogice astfel încât sa fie capabil de a stabili relatia optima cu fiecare beneficiar sau cu grupul pentru a organiza si dirija atentia subiectului si a indruma comportamentul lui;
 10. promovează activitatea  și imaginea Căminului;
 11. poate fi implicat în activităţi (altele decât cea de ergoterapie) pe care Căminul le are în program;
 12. se preocupă de ridicarea nivelului profesional propriu;
 13. intocmeste rapoarte lunare privind programele educationale realizate pentru a putea fi evaluat pentru munca prestată;
 14. colaboreaza cu asistentul social, cu medicul și psihologul , intocmind orice situatie este solicitata de catre conducătorul Căminului;
 15. are obligația să iți insușească și să respecte normele privind apărarea împotriva incendiilor;
 16. respectă « Carta beneficiarilor »;
 17. respecta si răspunde de păstrarea confidenţialităţii faţă de terţi a tuturor datelor de identificare ale beneficiarilor şi serviciilor medicale/sociale furnizate acestora ;
 18. respecta intimitatea si demnitatea acestora;
 19. respectă secretul profesional si « Codul etic al personalului contractual » ;
 20. respecta regulamentul intern al unității;
 21. principiile de lucru ale instructorului  sunt cele ale tolerantei, autonomiei individuale, responsabilitatii sociale, respectarii drepturilor persoanei varstnice;
 22. promovează activitatea  și imaginea Căminului;
 23.  răspunde disciplinar, civil, material şi penal, pentru pagubele provocate unităţii prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.

Lucrător social

Lucrătorul social este atât membru al echipei multidisciplinare care deserveşte funcţionarea  instituţiei cât şi furnizor de ingrijire a persoanei beneficiare

 1. în desfăşurarea activităţii sale, el trebuie să ţină cont de particularităţile beneficiarilor: sex, vârstă, nivelul de dezvoltare biologică, psihologică şi socială, starea de sănătate, tipul de dependenţă, situaţia socială şi economică, etc.
 2. susţinerea beneficiarului în activitaţile de maximizare a gradului de autonomie personală și exersarea deprinderilor de viaţă independentă
 3. relaționează cu persoanele instituționalizate
 1. observă cazurilor de risc și le sesizează asistentului social și psihologului
 2. însoţeşte beneficiarii la în scopul medierii relaţiei cu diverse servicii specializate (cumpărături, medic, autorități), oriunde aceştia au de rezolvat o problemă personală ;
 3. însoţeşte beneficiarii .la activităţi pentru petrecerea cât mai plăcută a timpului liber al beneficiarilor
 4. păstrează confidenţialitatea datelor în legătură cu situaţiile, informaţiile care le deţine în scop profesional, cu respectarea legislaţiei
 5. respectă normele de Securitatea și siguranța în muncă si apărarea împotriva incendiilor pentru a evita producerea de accidente si / sau imbolnaviri profesionale;
 1. respectă « Carta beneficiarilor »  ;
 2. respecta si răspunde de păstrarea confidenţialităţii faţă de terţi a tuturor datelor de identificare ale beneficiarilor şi serviciilor medicale/sociale furnizate acestora ;
 3. respecta intimitatea si demnitatea acestora;
 4. respectă secretul profesional si « Codul etic al personalului contractual » ;
 5. respecta regulamentul intern al unității;
 6. efectuează rapoarte de activităţi  ;
 7. respectă termenele impuse de activităţile specifice;
 8. respectă procedurile de lucru interne;
 9. promovează activitatea  și imaginea Căminului;
 10. răspunde disciplinar, civil, material şi penal, pentru pagubele provocate unităţii prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.

F.Medic

 1. activitatea principală este reprezentată de furnizarea serviciilor de sănătate, sub orice formă de manevre de diagnostic, terapie sau control al evoluţiei,prescrierea tratamentelor  şi identificarea necesităţii de spitalizare;
 2. este direct responsabil de întocmirea Fişei de evaluare individuală  iniţială/complexă si a documentului de externare (procedură privind ieşirea beneficiarilor din centru);
 3. face parte din Echipa multidisciplinara;
 4. realizează vizita zilnică a rezidenților internaţi, pe care îi examinează clinic, stabileşte diagnosticul folosind mijloacele de dotare de care dispune şi indică sau după caz, efectuează  tratamentul corespunzător, consemnează aceste date în fişa bolnavului, solicită consulturi interdisciplinare;
 5. îndrumă bolnavii care nu necesită supraveghere şi tratament de specialitate, la medicii de familie prezentând un scurt istoric al conduitei terapeutice urmate;
 6. asigură o informare corectă a rezidenților  despre serviciile medicale oferite şi modul concret de furnizare , conform prevederilor legale în vigoare;
 7. monitorizarea permanentă a rezidentilor, supervizarea administrării tratamentelor prescrise; sub răspundere proprie stabileşte medicaţia pacientului, pe care o consemnează sub semnătură în foaia de observaţie, o consemnează în condica de medicamente şi urmăreşte aplicarea tratamentului prescris. Este responsabil de raportarea reacţiilor adverse ale terapiei către Comisia de Farmacovigilenţă .
 8. completarea si actualizarea permanentă a fişei de observaţie privind starea de sănătate ;
 9. acordă primul ajutor medical şi organizează transportul, precum şi asistenţa medicală pe timpul transportului la spital, pentru bolnavii care necesită măsuri speciale de îngrijire;
 10. organizeaza  raportul de garda, cu care ocazie se analizeaza evenimentele din compartiment din ultimele 24 de ore, stabilindu-se masurile necesare;
 11. răspunde pentru corectitudinea diagnosticului si pentru calitatea tratamentului prescris;
 12. este responsabil pentru calitatea serviciilor medicale oferite ;
 13. urmăreşte şi asigură folosirea şi întreţinerea corectă a mijlocelor din dotare;
 14. în activitatea sa este preocupat de managementul resurselor financiare ale Căminului;
 15. raspunde de buna utilizare si intretinere a aparaturii, instrumentarului si intregului inventar al sectiei si face propuneri de dotare corespunzatoare necesitatilor;
 16.  asigura si controleaza folosirea rationala a fondurilor de medicamente si materiale sanitare;
 17. controlează respectarea normelor de igienă, protecţia muncii şi antiepidemice;
 18. participă activ la aplicarea şi respectare măsurilor de igienă, cu rol de combatere şi prevenţie a infecţiilor nosocomiale, informând conducerea Căminului asupra oricărui eveniment de acest tip;
 19. controleaza si raspunde de aplicarea masurilor de protectia muncii;
 20. controleaza permanent tinuta corecta si comportamentul personalului din sectie;
 21. respecta Regulamentul intern si Regulamentul de Organizare si Functionare , respectind legislatia in vigoare, respectă măsurile administrative stabilite;
 22. respecta atributiile din contractul de munca ,fisa postului;
 23. participă activ la realizarea standardelor de calitate;
 24. participă activ la formele de educaţie medicală continuă, pentru o bună şi permanentă informare medicală şi pregătire profesională;
 25. confidenţialitatea în serviciu ( actul medical prestat, starea de sănătate a rezidentului, actele medicale completate, documentele interne ale Căminului ) reprezintă o condiţie obligatorie a activităţii.Demnitatea profesională este element fundamental al activităţii, precum şi demnitatea şi intimitatea rezidentului tratat;
 26. organizeaza activitatea de educatie sanitara – acţiuni de prevenire şi combatere a  fumatului, consumului de băuturi alcoolice, abuzului de medicamente, încurajarea vieţii active;
 27. controleaza si raspunde de respectarea regimului de odihna, servirea mesei si primirea vizitelor de catre rezidenti;
 28. informează directorul Caminului  asupra oricărui eveniment special apărut în practica medicală;
 1. în situaţia decesului unui rezident,medicul unităţii anunţă familia; medicul de familie sau medicul unităţii eliberează certificatul constatator al decesului ;
 1. organizeaza, controleaza si indruma direct activitatea personalului din subordine;
 2. raspunde de ridicarea continua a nivelului profesional si de pregatire a personalului din subordine si face propuneri privind programul de perfectionare continua;
 3. raspunde in fata directorului pentru indeplinirea atributiilor care ii revin;
 4. participa la  intocmirea fiselor anuale de apreciere a activitatii intregului personal din subordine;
 5. executa orice alte sarcini de serviciu in vederea asigurarii unei bune functionari a activitatii Caminului;
 6.  răspunde de aplicarea şi respectarea protocoalelor interne  privind diagnosticul, strategia terapeutică şi circuitele medicale interne.
 7.  răspunde de eliberarea documentelor medicale la externarea sau transferul bolnavului;
 8.  controleaza intocmirea, la iesirea din spital, a epicrizei si a recomandarilor de tratament dupa externere
 9.  controleaza modul de pastrare in sectie, in timpul spitalizarii, a documentelor de spitalizare ( foaia de observatie, fisa de anestezie, foaia de temperatura, buletinul; de analize medicale, biletul de trimitere, etc.)
 10. promovează activitatea  și imaginea Căminului;
40.  răspunde disciplinar, civil, material şi penal, pentru pagubele provocate unităţii prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.

      41 .   execută orice alte sarcini stabilite în fişa postului  sau la solicitarea conducerii.

Psiholog in specialitatea clinica

 1. efectuează evaluarea psihologică a persoanelor vârstnice în momentul instituţionalizării şi reevaluarea lor semestrială sau ori de câte ori este necesar;
 2. este membru al echipei de lucru multidisciplinare
 3. evaluează starea de morbiditate psihologică, privind tipul şi ponderea disfuncţionalităţilor şi afecţiunilor de ordin psihologic, de modificări sau tulburări localizabile şi reversibile, până la cele cu caracter ireversibil, patologic, constatate la persoanele vârstnice la un moment dat ori într-o anumită perioadă;
 4. evaluează eventualele riscuri psihosociale reprezentate de factori fizici, sociali şi psihologici prezenţi în mediul instituţional, acţionând independent sau în interrelaţie, precum şi orice element relevant din organizarea activităţii pentru care există indicii de asociere semnificativă între expunere şi modificarea reversibilă sau ireversibilă a stării ori funcţionării psihologice şi care deţin potenţialul de a cauza afecţiuni psihice ori accidente;
 5. organizează și coordonează activităţi de ergoterapie şi terapie ocupaţională pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii prin petrecerea în mod activ şi plăcut a timpului liber, diferite jocuri şi exerciţii pentru stimularea memoriei, atenţiei şi limbajului;
 6. se preocupă de ridicarea nivelului profesional propriu
 7. consemnează în documentele specifice rezultatele evaluării psihologice;
 8. răspunde pentru veridicitatea datelor menţionate în fişele personale de evaluare psihologică ale vârstnicilor;
 9. asigură asistenţă psihologică beneficiarilor instituţiei în vederea depăşirii momentelor dificile reprezentate de pragul admiterii în unitatea de asistenţă socială, de pierderea unei persoane apropiate sau de deteriorarea stării proprii de sănătate ori în momentele limită din preajma morţii;
 10. asigură suport psihologic în vederea îmbunătăţirii imaginii de sine şi a consolidării autonomiei personale a beneficiarilor;
 11. participă, alături de ceilalţi profesionişti din echipa de asistenţă socială, la optimizarea relaţiilor dintre beneficiarii instituţiei, dintre aceştia şi angajaţii unităţii, a relaţiilor dintre beneficiari şi rudele acestora, în cazul în care ele există;
 12. efectuează studii privind nevoile specifice ale persoanelor vârstnice;
 13. participă la întocmirea şi derularea proiectelor menite să amelioreze viaţa   vârstnicilor din instituţie şi să atenueze efectele procesului de îmbătrânire;
 14. întocmeşte răspunsuri la cererile potenţialilor beneficiari şi le prezintă spre avizare directorului instituţiei;
 15. mediază conflictele apărute între beneficiari, între beneficiari şi personalul instituţiei, după, caz – efectuează rapoarte de activităţi lunare şi statistici
 16. respectă termenele impuse de activităţile specifice;
 17. respectă procedurile de lucru interne
 18. ia măsuri pentru creşterea prestigiului unităţii şi participă la activităţile culturale şi ştiinţifice organizate sub egida acesteia;
 19. încurajează şi sprijină beneficiarii să menţină relaţia cu familia, reprezentantul legal, prietenii, prin telefon, corespondenţă, vizite, ieşiri în comunitate;
 20. trebuie sa cunoasca si sa inteleaga boala si psihicul pacientului, lumea lui interioara sa fie capabil de a stabili relatia optima cu fiecare pacient sau cu grupul de munca pentru a organiza si dirija atentia subiectului si a indruma comportamentul lui.
 21. dezvoltă relaţii funcţionale cu asistentul social, personalul medical, personalul de îngrijire, precum şi cu toate compartimentele şi personalul instituţiei, legat de domeniul de activitate;
 22. are relaţii de colaborare cu serviciul social din Primărie; cu fundaţiile şi organizaţiile care au contract de colaborare cu instituţia, cu orice altă instituţie care îşi desfăşoară activitatea în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, pe baza aprobării date de conducerea căminului; cu instituţii medicale, cu Serviciul de stare civilă, cu Poliţia şi serviciile administraţiei locale de stat;
 23. relatii de reprezentare a interesului vârstnicilor din instituţie în faţa instanţelor competente, cu delegare dată de directorul căminului.
 24. promovează activitatea și imaginea Căminului;
 25. răspunde de respectarea fişei postului, programului de lucru şi de folosirea integrală a timpului de lucru.
 26. respecta normele de Securitatea și siguranța în muncă si apărarea împotriva incendiilor , pentru a evita producerea de accidente si / sau imbolnavirile profesionale;
 27. respectă « Carta beneficiarilor » ;
 28. respecta si răspunde de păstrarea confidenţialităţii faţă de terţi a tuturor datelor de identificare ale beneficiarilor şi serviciilor medicale/sociale furnizate acestora ;
 29. respecta intimitatea si demnitatea acestora;
 30. respectă secretul profesional si « Codul etic al personalului contractual » ;
 31. respecta regulamentul intern al unității;
 32. respectă procedurile de lucru interne
 33. răspunde disciplinar, civil, material şi penal, pentru pagubele provocate unităţii prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.

Inspector de specialitate in tehnici şi practici în asistenţa socială

 1. răspunde de dosarele beneficiarilor şi de documentele acestora aflate în păstrare;
 2. întocmeşte şi ţine evidenţa intrărilor (internărilor) şi ieşirilor (externărilor)  beneficiarilor în unitate;
 3. întocmeşte şi păstrează dosarele de personal;
 4. gestionarea dosarelor personale ale angajatilor;
 5. organizarea si derularea operatiunilor de evidenta a personalului si de salarizare in cadrul unităţii;
 6. întocmeste actele referitoare la incheierea, modificarea, suspendarea, incetarea contractelor individuale de munca in conformitate cu Codul Muncii;
 1. întocmeşte şi ţine evidenţa deciziilor de numire şi eliberare din funcţie a personalului, de sancţionare, de acordare a unor sporuri prevăzute de lege, de detaşare, de trecere temporară în altă muncă, de modificare a retribuţiei cu ocazia majorărilor, şi de promovare, etc.;
 2. monitorizează posturile vacante;
 3. ţine evidenţa concediilor de odihnă, a învoirilor, a concediilor pentru evenimente deosebite, a concediilor medicale, a concediilor pentru studii şi a concediilor pentru îngrijirea copiilor până la 2 ani;
 4. răspunde de organizarea examenelor, concursurilor pentru încadrare şi promovare, precum şi de verificarea îndeplinirii de către solicitanţi a condiţiilor prevăzute de lege;
 5. întocmeşte condica de prezenţă a personalului la serviciu, urmăreşte semnarea acesteia şi întocmeşte pontajul;
 6. întocmirea bazei de date privind evidenţa personalului angajat, încheiere, modificarea şi executarea contractelor de muncă;
 7. răspunde de păstrarea secretului profesional în probleme de personal şi ale dosarului personal;
 1. elibereaza la cerere orice document care atesta calitatea de actual sau fost salariat;
 2. înregistreaza si transmite in aplicatia REVISAL modificarile legate de incheierea, modificarea, suspendarea, incetarea contractelor individuale de munca;
 3. verifica valabilitatea actelor prezentate de angajati in vederea inscrierii lor in registrul de evidenta a salariatilor;
 4. asigura intocmirea contractelor individuale de munca, precum si arhivarea acestora;
 5. gestioneaza documentele de evidenta a contractelor de munca;
 6. verifica conformitatea drepturilor salariale conform pontajului, contractelor de munca, si legislatiei in vigoare;
 7. întocmeşte pontajul personalului;
 8. întocmeşte programarea activităţii şi concediile personalului;
 9. verifica prin sondaj condicile de prezenta cu pontaje;
 10. la cererea salariatilor si in conformitate cu prevederile legale elibereaza adeverinte;
 11. primeste si analizeaza diferite cereri / reclamatii ale salariatilor in domeniul resurselor umane propunând solutii pentru rezolvarea acestora;
 12. executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonatii acestuia in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal;
 13. raspunde de informarea angajatilor cu privire la orice modificare a drepturilor salariale;
 14. raspunde de corectitudinea si completitudinea actelor si documentelor de personal emise;
 15. asigura deplina confidentialitate a datelor de personal cu care opereaza;
 16. raspunde de modul de arhivare si de pastrare a documentelor de personal;
 17. aduce la cunostinta Departamentului Financiar-Contabil modificarile aparute in relatiile de munca (angajari, incetarea raporturilor de munca, concedii fara plata);
 18. raspunde de gestionarea documentelor de evidenta a contractelor de munca;
 19. respecta prevederile legale in ceea ce priveste activitatea de gestiune a personalului;
 20. respecta termenele legale si cele impuse de procedurile unităţii privitoare la documentele si actele de personal;
 21. respecta legislatia in vigoare referitoare la evidenta, inregistrarile si arhivarea documentelor de personal;
 22.  răspunde de corecta întocmire şi ţinere la zi a angajamentelor de plată, pentru beneficiari şi susţinătorii legali, conform Legii nr. 17/2000, republicată;
 23. efectuează rapoarte de activităţi  şi statistici;
 24. respectă termenele impuse de activităţile specifice;
 25. promovează activitatea  și imaginea Căminului;
 26. răspunde de respectarea fişei postului, programului de lucru şi de folosirea integrală a timpului de lucru.
 27. respecta normele de Securitatea și siguranța în muncă si apărarea împotriva incendiilor , pentru a evita producerea de accidente si / sau imbolnaviri profesionale;
 28. respectă « Carta beneficiarilor »  ;
 29. respecta si răspunde de păstrarea confidenţialităţii faţă de terţi a tuturor datelor de identificare ale beneficiarilor şi serviciilor medicale/sociale furnizate acestora ;
 30. respectă secretul profesional si « Codul etic al personalului contractual » ;
 31. respecta regulamentul intern al unității;
 32. respectă procedurile de lucru interne
 33. răspunde disciplinar, civil, material şi penal, pentru pagubele provocate unităţii prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.

Art. 12 Personal administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire

(1)Personalul  asigură activităţile auxiliare serviciului social: evidența contabilă si de gestiune, aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi este:

 1. administrator;
 2. economist;
 3. inspector de specialitate- economist cu atribuţii in resurse umane şi tehnici sociale;
 4. magaziner;
 5. personal pentru curăţenie spaţii;
 6. spălătorese;
 7. muncitori calificaţi.

(2) Atribuţiile pentru fiecare post de specialitate aferent numărului de personal aprobat/ Statului de funcţii ( Anexa 2)

Administrator

 1. asigură bună desfăşurare a activităţii din punct de vedere logistic (materiale şi furnituri de birou, alimente, materiale de întreţinere şi curăţenie, mijloace de deplasare, aparatură xerox, reţea de calculatoare etc.);
 2. întocmeşte referate de necesitate pentru achiziţionarea bunurilor şi asigurarea serviciilor necesare bunei funcţionări a activităţilor Căminului pentru Persoane Vârstnice;
 3. urmăreşte lucrările de reparaţii, recompartimentări, modernizări etc. şi  lucrările de orice natură ce se efectuează;
 4. depistează şi remediază orice defecţiune sau disfuncţie care ar influenţa buna desfăşurare a activităţilor de orice fel din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureş;
 5. întocmeşte caiete de sarcini pentru licitații;
 6. întocmeşte planul de achiziţii;
 7. asigură şi efectuează instruirea personalului şi răspunde de protecţia muncii;
 8. coordonează inventarierea generală a elementelor de activ şi pasiv cel puţin o dată pe an, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege;
 9. se preocupă de încheierea contractelor de prestări servicii pentru asigurarea încălzirii spaţiilor, a energiei electrice, a apei reci şi apă canal, a apei calde, întreţinerea spaţiilor, a salubrizării etc.;
 10. se preocupă de respectarea normelor igienico-sanitare asigurând curăţenia în incinta unităţii;
 11. efectuează achiziții zilnice sau ocazionale (după caz) de alimente și materiale;
 12. supraveghează activitatea personalului administrativ;
 13. asigură reparaţiile curente şi de întreţinere a bunurilor instituţiei prin delegare de sarcini către personalul unității sau prin colaborare cu furnizori de servicii;
 14. asigură continuitate în activitatea de aprovizionare, precum si transportul persoanelor în interesul serviciului, în lipsa şoferului;
 15. asigură supravegherea și verificarea periodică a centralei termice în vederea furnizării de apă caldă şi căldură;
 16. are obligația de a nu proceda la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau înlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
 17. are obligația de a comunica imediat angajatorului si/sau salariatilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea proprie, precum și a celorlalti angajati, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie, aparaturilor, instalațiilorunității;
 18. are obligația de a se respecta programul de lucru stabilit;
 19. asimilează cunoştinţele necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu;
 20. în cazul unor situaţii de excepţie ce impun rezolvarea operativă a altor situaţii sau probleme ivite, va răspunde acestor cerinţe;
 21. respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu;
 22. cunoaşte şi respectă prevederile  Regulamentului Intern şi ROF; respectă normele de etică şi deontologie profesională în relaţia cu beneficiarii, cu aparţinătorii şi colegii de muncă; cunoaşte şi respectă prevederile Standardelor Specifice de Calitate pentru centrele rezidenţiale ;
 23. îndeplineşte şi alte sarcini trasate de conducerea unităţii, relevante pentru scopul acestui post.
 24. respectă procedurile de lucru interne;
 25. participă la formele de perfecţionare profesională continuă pentru a-şi îmbunătăţi permanent modul de lucru;
 26. respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv a celor pentru situaţii de urgenţă;
 27. răspunde disciplinar, civil, material şi penal, pentru pagubele provocate unităţii prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.

Economist

 1. întocmeşte statele de funcţii şi statele de salarii ale personalului angajat ;
 2. efectuează operaţiunile financiar-contabile cu privire la activitatea instituţiei publice;
 3. ţine evidenţa patrimoniului, organizează şi efectuează inventarierile anuale şi ori de câte ori este nevoie, cu privire la bunurile aflate în administrarea instituţiei publice;
 4. înregistrează în contabilitate documentele financiar-contabile privind achiziții, plăți, încasări, note contabile;
 5. întocmește ordinele de plata si inregistrarea lor;
 6. respectă procedura privind parcurgerea celor patru faze ale execuţiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor;
 7. asigură mentinerea relatiilor cu banca sau cu alte organe de control;
 8. raspunde de respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operational de casa si a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar;
 9. îndeplinește atribuții primite din partea șefilor ierarhici;
 10. efectuază sarcini administrative, independent, dar cu obligatie de raportare;
 11. întocmește şi transmite rapoarte lunare si anuale catre alte instituţii;
 12. intocmește statele de plata;
 13. intocmirea unor documente justificative, tabele, rapoarte, etc.
 14. întocmește evidențe lunare privind situația contribuției beneficiarilor datorate, respectiv încasate;
 15. confirmă situaţiile de plată privind consumul de energie, apă, agent termic, gaze, salubrizare, etc.
 16. întocmește și conduce Registrul ordinelor de plată efectuate în cadrul unității;
 17. întocmește și conduce Registrul de corespondență al unității;
 18. întocmește și conduce evidența obiectelor de inventar ale unității;
 19. asigură arhivarea documentelor şi securitatea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 20. are grija ca legislatia in vigoare si prevederile interne sa fie respectate;
 21. cunoaste, respecta si asigura respectarea prevederilor regulamentului intern, a normelor de igiena, a normelor de protectie a muncii si PSI si a normelor de securitate, prevederile cu privire la situaţiile de urgenţă;
 22. are obligația de a se respecta programul de lucru stabilit;
 23. asimilează cunoştinţele necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu;
 24. în cazul unor situaţii de excepţie ce impun rezolvarea operativă a altor situaţii sau probleme ivite, va răspunde acestor cerinţe;
 25. respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu;
 26. cunoaşte şi respectă prevederile  Regulamentului Intern şi ROF; respectă normele de etică şi deontologie profesională în relaţia cu beneficiarii, cu aparţinătorii şi colegii de muncă; cunoaşte şi respectă prevederile Standardelor Specifice de Calitate pentru centrele rezidenţiale ;
 27. îndeplineşte şi alte sarcini trasate de conducerea unităţii, relevante pentru scopul acestui post.
 28. respectă procedurile de lucru interne;
 29. participă la formele de perfecţionare profesională continuă pentru a-şi îmbunătăţi permanent modul de lucru;
 30. nerespectarea sau neîndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin prezenta fişă a postului, atrage după sine sancţionarea legală.
 31. răspunde disciplinar, civil, material şi penal, pentru pagubele provocate unităţii prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.

Magaziner

 1. efectuează recepţionarea mărfurilor achiziţionate de la furnizori;
 2. aranjează marfa in magazie după regulile stabilite;
 3. verifică zilnic stocul de materiale și alimente;
 4. efectuează achiziții de alimente și materiale;
 5. eliberează din magazie alimente pe baza listelor zilnice de alimente;
 6. eliberează din magazie materiale, obiecte de inventar pe baza bonurilor de consum întocmite de administrator;
 7. înregistrează achizițiile de stocuri în programul de gestiune a intrărilor și ieșirilor de alimente/materiale/obiecte de inventar și listarea documentelor aferente;
 8. verifică zilnic temperatura din frigidere;
 9. asigură igienizarea spațiilor de depozitare a alimentelor și materialelor;
 10. asigură verificarea zilnică a termenelor de valabilitate a produselor aflate în gestiune;
 11. întocmește evidența privind numărul persoanelor asistate în funcție de mișcarea acestora (intrări-ieșiri);
 12. răspunde de calitatea și cantitatea stocului de alimente/materiale/obiecte de inventar pe care are în magazie;
 13. are obligația de a nu proceda la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau înlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
 14. are obligația de a comunica imediat angajatorului si/sau salariatilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea proprie, precum și a celorlalti angajati, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie, aparaturilor, instalațiilorunității;
 15. are obligația de a se respecta programul de lucru stabilit;
 16. asimilează cunoştinţele necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu;
 17. în cazul unor situaţii de excepţie ce impun rezolvarea operativă a altor situaţii sau probleme ivite, va răspunde acestor cerinţe;
 18. respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu;
 19. cunoaşte şi respectă prevederile  Regulamentului Intern şi ROF; respectă normele de etică şi deontologie profesională în relaţia cu beneficiarii, cu aparţinătorii şi colegii de muncă; cunoaşte şi respectă prevederile Standardelor Specifice de Calitate pentru centrele rezidenţiale ;
 20. îndeplineşte şi alte sarcini trasate de conducerea unităţii, relevante pentru scopul acestui post.
 21. respectă procedurile de lucru interne;
 22. participă la formele de perfecţionare profesională continuă pentru a-şi îmbunătăţi permanent modul de lucru;
 23. nerespectarea sau neîndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin prezenta fişă a postului, atrage după sine sancţionarea legală.
 24. respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv a celor pentru situaţii de urgenţă;
 25. răspunde disciplinar, civil, material şi penal, pentru pagubele provocate unităţii prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.

Muncitor calificat bucătărie

 1. pregateste mâncarurile din reţetarul unitatii in conformitate cu standardele in vigoare;
 2. monteaza preparatele pe obiectele adecvate pentru servire si realizeaza elementele estetice ale preparatelor;
 3. debaraseaza si asigura curatenia bucatariei;
 4. asigura implementarea si mentinerea standardelor de pastrare si depozitare a produselor, semipreparatelor si preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare in vigoare;
 5. raspundere pentru respectarea standardelor de calitate a preparatelor realizate si respectarea termenelor de executie a acestora;
 6. pastrarea in bune conditii a ustensilelor si aparaturii;
 7. respectarea normelor de igiena si securitate a muncii;
 8. utilizarea resurselor existente, exclusiv in interesul firmei;
 9. respecta normele de consum a materiilor prime si dozarea produselor;
 10. participa la inventar;
 11. administreaza deseurile si materialele de ambalare;
 12. stie sa utilizeze si respecta echipamentele cu care munceste;
 13. asimilează cunoştinţele necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu;
 14. desfaşurarea activităţii astfel încât sa nu expuna la pericol de accidentare sau îmbolnavire profesionala atât propria persoana, cât si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munca;
 15. sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase;
 16. respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu;
 17. cunoaşte şi respectă prevederile  Regulamentului Intern şi ROF; respectă normele de etică şi deontologie profesională în relaţia cu beneficiarii, cu aparţinătorii şi colegii de muncă; cunoaşte şi respectă prevederile Standardelor Specifice de Calitate pentru centrele rezidenţiale ;
 18. îndeplineşte şi alte sarcini trasate de conducerea unităţii, relevante pentru scopul acestui post.
 19. respectă procedurile de lucru interne;
 20. participă la formele de perfecţionare profesională continuă pentru a-şi îmbunătăţi permanent modul de lucru;
 21. respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv a celor de apărare împotriva incendiilor;
 22. răspunde disciplinar, civil, material şi penal, pentru pagubele provocate unităţii prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.

Muncitor calificat lenjerie/spălătorie

 1. lucrează într-un mod contructiv profesional cu ceilalţi angajaţi precum un membru activ al echipei;
 2. efectuează toate lucrarile specifice de spalare, uscare, calcare a rufelor şi verifică starea finală a acestora;
 3. primeşte echipamentul şi cazarmamentul în stare murdară , pe care îl sortează , îl spală şi îl curăţă;
 4. predă echipamentul şi cazarmamentul în stare curată;
 5. primeşte şi utilizează cantităţile de detergent şi alte materiale de curăţenie , folosindu-le eficient în raport cu cantitatea de rufe primită;
 6. nu permite introducerea în blocul lenjeriei a materialelor sau articolelor din afara unitatii, în scopul spălării, confectionarii, reparării, răspunzând disciplinar pentru nerespectarea acestei prevederi;
 7. mentine si raspunde de starea igienico-sanitara a locului de munca;
 8. raspunde pentru respectarea normelor de igiena si dezinfectie în sectorul de lucru, pentru curatenia acestuia;
 9. raspunde pentru integritatea actului inventarului avut în primire;
 10. efectuaeza curatenia zilnica la locul de munca la terminarea programului de lucru si curatenia generala lunar;
 11. efectueaza zilnic dezinfectia suprafetelor, a utilajelor si rafturilor de depozitare a lenjeriei curate;
 12. raspunde de buna intretinere si intrebuintare a masinii de cusut si a celorlalte obiecte pe care le are în primire.
 13. munca se executa manual şi/sau automatizat.
 14. îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
 15. respectă « Carta beneficiarilor »  ;
 16. respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu;
 17. cunoaşte şi respectă prevederile  Regulamentului Intern şi ROF; respectă normele de etică şi deontologie profesională în relaţia cu beneficiarii, cu aparţinătorii şi colegii de muncă; cunoaşte şi respectă prevederile Standardelor Specifice de Calitate pentru centrele rezidenţiale ;
 18. îndeplineşte şi alte sarcini trasate de conducerea unităţii, relevante pentru scopul acestui post.
 19. respecta intimitatea si demnitatea acestora;
 20. respectă secretul profesional si « Codul etic al personalului contractual » ;
 21. respectă termenele impuse de activităţile specifice;
 22. respectă procedurile de lucru interne;
 23. participă la formele de perfecţionare profesională continuă pentru a-şi îmbunătăţi permanent modul de lucru;
 24. respectă normele de securitatea și siguranța în muncă si apărarea împotriva incendiilor pentru a evita producerea de accidente si / sau imbolnaviri profesionale;
 25. promovează activitatea și imaginea Căminului;
 26. răspunde disciplinar, civil, material şi penal, pentru pagubele provocate unităţii prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.

Muncitor calificat întreținere – electrician

 1. răspunde de buna funcţionare a instalaţiei  electrice  sanitare din unitate  ;
 2. execută atunci când este nevoie, reparaţii şi lucrării de întreţinere ;
 3. notează în caietul de reparaţii , lucrările efectuate;
 4. sesizează din timp administratorul pentru procurarea unor materiale necesare întreţinerii, reparaţiilor curente şi bunei funcţionări a instalaţiilor;
 5. Anunţă administratorul  şi conducerea unităţii de  avariile şi defecţiunile intervenite;
 6. în situaţii deosebite, determinate de necesitatea asigurării bunei funcţionări a unităţii, are obligaţia de a participa la executarea oricăror lucrări şi la luarea tuturor măsurilor cerute de nevoile unităţii;
 7. respectă termenele impuse de activităţile specifice;
 8. execută lucrări de reparaţie şi întreţinere a instalaţiilor electrice (iluminat interior şi exterior, prize, tablouri etc);
 9. identifică defecţiunile echipamentelor şi componentelor în vederea remedierii acestora;
 10. întocmeşte referate de necesitate pe care le înaintează administratorului unităţii în vederea  achiziţionării de materiale  necesare desfăşurării optime a activităţii ;
 11. organizează spaţiul de lucru şi urmăreşte utilizarea raţională a instrumentelor, sculelor, uneltelor, aparaturii; pregăteşte şi verifică funcţionarea aparaturii, semnalând defecţiunile;
 12. depozitează sculele, uneltele şi instrumentele în mod corespunzător, la locurile special destinate acestui scop;
 13. în situaţii de urgenţă, rezolvă defecţiunile, fiind solicitat de la domiciliu;
 14. are obligația de a nu proceda la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau înlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
 15. are obligația de a comunica imediat angajatorului si/sau salariatilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea proprie, precum și a celorlalti angajati, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie, aparaturilor, instalațiilorunității;
 16. are obligația de a se respecta programul de lucru stabilit;
 17. asimilează cunoştinţele necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu;
 18. în cazul unor situaţii de excepţie ce impun rezolvarea operativă a altor situaţii sau probleme ivite, va răspunde acestor cerinţe;
 19. respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu;
 20. cunoaşte şi respectă prevederile  Regulamentului Intern şi ROF; respectă normele de etică şi deontologie profesională în relaţia cu beneficiarii, cu aparţinătorii şi colegii de muncă; cunoaşte şi respectă prevederile Standardelor Specifice de Calitate pentru centrele rezidenţiale ;
 21. îndeplineşte şi alte sarcini trasate de conducerea unităţii, relevante pentru scopul acestui post.
 22. respectă procedurile de lucru interne;
 23. participă la formele de perfecţionare profesională continuă pentru a-şi îmbunătăţi permanent modul de lucru;
 24. respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv a celor pentru situaţii de urgenţă;
 25. răspunde disciplinar, civil, material şi penal, pentru pagubele provocate unităţii prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.

 Îngrijitoare de curățenie – are următoarele atribuţii:

 1. efectuează curăţenia curentă în interiorul instituției (pardoseli, pereţi) a coridoarelor, grupurilor sanitare, sala de servire a mesei, sala polivalentă, bloc administrativ, iar în exterior în parc, la fațada instituției;
 2. participă la curățenia generală de la nivelul saloanelor, blocului alimentar;
 3. transportă pe circuitul stabilit reziduurile solide de la locul de colectare până la spaţiile amenajate pentru depozitare, cu respectarea normelor legale în vigoare, curăţa şi dezinfectează recipientele;
 4. îndeplineşte toate indicaţiile asistentei şefe privind întreţinerea curăţeniei, salubrităţii, dezinfecţiei şi dezinsecţiei;
 5. respectă permanent regulile de igienă personală şi declară asistentei şefe imbolnăvirile pe care le prezintă personal sau imbolnăvirile survenite la membrii de familie;
 6. poartă în permanenţă echipamentul de protecţie stabilit, pe care îl schimbă ori de câte ori este necesar;
 7. participă alături de infirmieră la pregătirea salonului pentru dezinfecţie ori de câte ori este necesar; nu are dreptul să dea relaţii despre starea beneficiarului;
 8. execută orice alte sarcini stabilite în fişa postului de către medicul şef şi asistenta şefă.
 9. promovează activitatea și imaginea Căminului;
 10. respecta normele de Securitatea și siguranța în muncă si apărarea împotriva incendiilorsi, pentru a evita producerea de accidente si / sau imbolnavirile profesionale;
 1. respectă « Carta beneficiarilor »  ;
 2. respectă secretul profesional si « Codul etic al personalului contractual » ;
 1. respectă termenele impuse de activităţile specifice;
 2. respectă procedurile de lucru interne;
 3. respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu;
 1. cunoaşte şi respectă  prevederile  Regulamentului Intern şi ROF; respectă normele de etică şi deontologie profesională în relaţia cu beneficiarii, cu aparţinătorii şi colegii de muncă; cunoaşte şi respectă prevederile Standardelor Specifice de Calitate pentru centrele rezidenţiale ;
 2. îndeplineşte  şi alte sarcini trasate de conducerea unităţii, relevante pentru scopul acestui post;
 3. participă la formele de perfecţionare profesională continuă pentru a-şi îmbunătăţi permanent modul  de lucru;
 1. respectă normele specifice locului de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv a celor pentru situaţii de urgenţă;
 2. răspunde disciplinar, civil, material şi penal, pentru pagubele provocate unităţii prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.

Art. 13 Finanţarea ” Căminului pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureş”

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

 1. contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
 2. bugetul local, pe baza bugetului anual de venituri şi cheltuieli, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local  Municipal Tîrgu Mureş și din venituri proprii , în conformitate cu legislația în vigoare.
 3. donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
 4. fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
 5. alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(3) Proiectul de buget al centrului  se depune la Direcţia Economică a Municipiului Tîrgu Mureş, pentru centralizare.

(4) Consiliul Local  Municipal Tîrgu Mureş, in conformitate cu Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor varstnice,republicata, cu modificările şi completările ulterioare,stabileşte anual Costul mediu lunar de întreţinere ;

(5) Consiliul Local  Municipal Tîrgu Mureş, in conformitate cu Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor varstnice,republicata, cu modificările şi completările ulterioare, hotărăşte cu privire la cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice îngrijite în cămin şi/sau de susţinătorii legali şi în situaţia în care veniturile acestor persoane sunt insuficiente pentru acoperirea costului mediu lunar de întreţinere;

(6) Directorul este ordonatorul terţiar de credite şi utilizează fondurile aprobate din bugetul local al Municipiului Tîrgu-Mureş, precum şi cele din încasările proprii şi/sau resurse extrabugetare;

(7)Patrimoniul este format din bunurile mobile şi imobile existente în evidenţele contabile  precum şi din bunurile mobile dobândite de către centru, din achiziţii publice, sponsorizări, donaţii etc.

(8) În cazul desfiinţării centrului, patrimoniul acestuia revine Consiliului Local  Municipal Tîrgu Mureş.

Art.14 Dispozitii finale

 • Prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare a ”Căminului pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureş” sunt aduse la cunoştinţa persoanelor vârstnice şi personalului centrului .
 • Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale în vigoare care privesc activitatea unităţilor de asistenţă socială.
 • Modificarile si completarile legislative incidente prezentului Regulament de organizare si functionare fac parte de drept din acesta.
 • Orice alta modificare si completare a prezentului Regulament se aproba de catre Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureş.
 • Prezentul Regulamente de Organizare si Functionare intră în vigoare de la data de aprobarii lui .