Regulament intern

CUPRINS

CAP.I.             DISPOZIŢII GENERALE

CAP.II.             PREVEDERI  REFERITOARE  LA  SALARIAŢI

Secţiunea a 1-a  CONDUITA PROFESIONALĂ A SALARIAŢILOR

Secţiunea a 2-a  ÎNCHEIEREA, EXECUTAREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Secţiunea  a 3-a  REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

Secţiunea a 4-a  REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII

Secţiunea a 5-a  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI ŞI ALE SALARIAŢILOR

Secţiunea a 6-a   ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ

Secţiunea a 7-a  TIMPUL DE ODIHNĂ ŞI ALTE CONCEDII

Secţiunea a 8-a   SALARIZAREA

Secţiunea a 9-a  ACCESUL ÎN INSTITUŢIE ŞI ÎN PERIMETRUL ANGAJATORULUI

Secţiunea a 10-a  FORMAREA PROFESIONALA

Secţiunea a 11-a  PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR

Secţiunea a 12-a  REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII ÎN CADRUL ANGAJATORULUI

Secţiunea a 13-a  ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE APLICABILE

Secţiunea a 14-a  REGULI  REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ

Secţiunea a 15-a  SESIZAREA  ŞI REMEDIAREA ÎNCĂLCĂRILOR CODULUI ETIC AL PERSONALULUI CONTRACTUAL ŞI A CARTEI BENEFICIARILOR

Secţiunea a 16-a  EVALUAREA PROFESIONALA A SALARIATILOR

Secţiunea a 17-a  SECURITATEA PATRIMONIALĂ

Secţiunea a 18-a  STRANGEREA DE FONDURI

Secţiunea  a 19-a  PARTENERIATE ŞI COLABORĂRI

CAP.III    PREVEDERI  REFERITOARE LA BENEFICIARI

Secţiunea a 1-a   PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CAMINULUI

Secţiunea a 2-a   SERVICII FURNIZATE  PENTRU PERSOANELE VARSTNICE IN CAMIN

Secţiunea a 3-a   ACCESAREA SERVICIILOR

Secţiunea a 4-a   RAPORTUL JURIDIC INSTITUTIONAL

Secţiunea a 5-a   CONTRIBUŢIA DE ÎNTREŢINERE A BENEFICIARILOR

Secţiunea a 6-a    INGRIJIREA IN CAMIN

Secţiunea a 7-a    PROGRAMUL ZILNIC AL PERSOANELOR VARSTNICE

INTERNATE IN CAMIN

Secţiunea a 8-a    REGULI DE CONVIETUIRE

Secţiunea a 8-a    OBLIGATIVITATEA DE INFORMARE

Secţiunea a 9-a    PARASIREA INSTITUTIEI. INCETAREA/SUSPENDAREA CONTRACTULUI

Secţiunea a 10-a  REGULI  PRIVIND PROTEJAREA INTERESELOR PERSOANELOR VARSTNICE INTERNATE

CAP.III    DISPOZIŢII FINALE

Căminul pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureş, denumit în continuare „Cămin”,  este  instituţia de asistenţă socială cu personalitate juridică, înfiinţată, organizată şi finanţată potrivit dispoziţiilor Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată şi a legislaţiei secundare incidente.

Căminul are sediul în municipiul Tîrgu-Mureş, str. Evreilor Martiri, nr. 29-31, cod poştal: 540545, Judeţul Mureş, CUI 4322858 si este denumit în continuare şi “Angajatorul”.

Persoanele vârstnice care beneficiază de servicii sociale în sistem rezidenţial în Cămin sunt denumite în continuare „Beneficiari”.

CAP.I.    DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. – Prezentul Regulament intern concretizează regulile privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă; regulile privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii; drepturile şi obligaţiile angajatorului, salariaţilor ; procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor ; regulile concrete privind disciplina muncii în unitate; modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice; abaterile disciplinare şi sancţiunilor aplicabile; regulile referitoare la procedura disciplinară; criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor.

 

Art. 2. –(1) Regulamentul se aplică tuturor salariaţilor Angajatorului, indiferent de durata contractului individual de muncă, de atribuţiile pe care le îndeplinesc, de calificare şi de funcţia pe care o ocupă, precum şi celor care lucrează în cadrul unităţii pe bază de delegare sau detaşare, persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe baza de contract de colaborare sau prestări servicii în baza unor convenţii civile, elevilor, studenţilor aflaţi în practică în cadrul societăţii.

(2)Firmele care asigură diverse servicii în incinta unităţii au obligaţia de a respecta Regulamentul  în afara atribuţiilor şi clauzelor prevăzute în contractele încheiate între părţi (curăţenia, păstrarea liniştii şi păstrarea integrităţii bunurilor cu care intră în contact).

(3) Personalul prevăzut la al.(1) are obligaţia ca, pe perioada detaşării sau delegării la alte unităţi, să respecte atât prevederile cuprinse în prezentul regulament cât şi reglementările proprii ale unităţilor respective.

Art. 3. –(1) Prin aplicarea prezentului regulament, salariaţii Caminului au obligaţia să dovedească profesionalism, cinste, ordine şi disciplină, să-şi asigure exercitarea corecta a atribuţiilor stabilite în concordanţă cu Regulamentul de organizare şi funcţionare .

(2) Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei-credinţe.

(3) Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege.

(4) Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.

(5) Pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă, Angajatorul şi salariaţii se vor informa şi se vor consulta reciproc, în condiţiile legii .

Art. 4. – (1) Cunoaşterea şi respectarea Regulamentului intern este obligatorie pentru toate categoriile de personal din cadrul Angajatorului.

(2) Regulamentul intern se afişează la sediul Angajatorului.

(3) Inspectorul de specialitate Resurse Umane al Angajatorului va aduce la cunoştinţa fiecărui angajat, sub semnătură, conţinutul prezentului Regulament intern şi va pune la dispoziţia acestora, la cerere, în vederea documentării şi consultării, exemplare din Regulamentul intern.

(4) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile Regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.

(5) Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în Regulamentul intern este de competenţa instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a modului de soluţionare a sesizării formulate potrivit alin. (4).

Art. 5. – Prezentul regulament poate fi completat prin politici sau norme interne de serviciu sau daca modificarile legislative impun acest lucru.

Art. 6. – Prezentul Regulament intern reglementeaza si  serviciile oferite în regim rezidenţial persoanelor vârstnice , modul de accesare a serviciilor. Drepturile şi obligaţiile  beneficiarilor sunt cuprinse in Carta beneficiarilor Caminului de persoane vârstnice Tg Mureş, document aprobat prin HCL municipal Tg Mureş nr. 35/27.02.2014

Art. 7. – Organele de conducere, coordonare şi control ale Căminului sunt :

 1. Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş;
 2. Primarul Municipiului Tîrgu-Mureş;
 3. Consiliul Consultativ;
 4. Directorul instituţiei;
 5. Contabilul şef.

Art. 8. – (1)Personalul Căminului  este coordonat de către director.

(2) Directorul este sprijinit în activitatea sa de un consiliu consultativ aprobat de către Consiliul local Municipal Tîrgu Mureș, a cărei componenţă este formată din:

 1. 2 reprezentanţi ai autorităţilor sau persoanelor juridice care au înfiinţat ori, după caz, care finanţează instituţia;
 2. 2 reprezentanţi ai beneficiarilor;
 3. 1 reprezentant al Consiliului local Municipal Tîrgu Mureş;
 4. 2 reprezentanţi aleşi de către şi din cadrul organizaţiilor neguvernamentale din domeniul serviciilor sociale şi din unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază funcţionează instituţia.

(3) Consiliul consultativ se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea

conducătorului instituţiei publice de asistenţă socială, precum şi în şedinţă extraordinară ori de câte ori este necesar.Reprezentanţii prevăzuţi la art. 8 lit. b) sunt desemnaţi, anual sau ori de câte ori este necesar, de către beneficiarii serviciilor sociale furnizate în cadrul Căminului.

CAP.II.    PREVEDERI  REFERITOARE  LA  SALARIAŢI

Secţiunea 1-a   CONDUITA PROFESIONALĂ A SALARIAŢILOR

Art. 9. – Principiile care guvernează conduita profesională a salariaţilor din cadrul Caminului  sunt următoarele:

– supremaţia Constitutiei şi a legii, principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;

– prioritatea interesului public, principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcţiei;

– asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;

– profesionalismul, principiu conform căruia personalul are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

– imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia personalul este obligat să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei;

– integritatea morală, principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu in considerarea funcţiei pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de aceasta;

– libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia salariaţii pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;

– cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea

atribuţiilor de serviciu  personalul contractual trebuie să fie de bunăcredinţă;

– deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de personalul contractual în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizarii cetăţenilor.

Art. 10. –(1) Normele de conduită profesională sunt prevăzute în Codul etic al personalului contractual din cadrul Căminului, document aprobat prin HCL municipal Tg Mureş nr.139/29.05.2014.

(2) Toţi salariaţii trebuie să respecte regulile de conduită .

(3) Încălcarea Normelor de conduită profesională  prevăzute în Codul etic al personalului contractual constituie abatere disciplinară şi se sancţionează corespunzător.

Secţiunea a 2-a  ÎNCHEIEREA, EXECUTAREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Art. 11. –   Angajarea personalului contractual pe perioada determinata sau nedeterminata  se face prin concurs sau examen, numai în baza aptitudinilor şi competenţei profesionale,  in functie de nevoile concrete de personal, in conformitate cu Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si in limita numarului maxim de posturi aprobat în statul de functii şi organigramă, prin Hotararea Consiliului local municipal Tg Mures,cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Procedura de angajare prin concurs se va face fără discriminări pe criterii politice, etnice, sex , confesionale şi stare materială.

Art. 12. – (1) În baza consimţământului părţilor, se vor încheia, în formă scrisă, contracte individuale de muncă, care vor conţine clauze privind:

 1. identitatea părţilor;
 2. locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;
 3. sediul  angajatorului;
 4. funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative, precum şi fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului;
 5. criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
 6. riscurile specifice postului;
 7. data de la care contractul urmează să îşi producă efectele;
 8. în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;
 9. durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
 10. condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia;
 11. salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul;
 12. durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;
 13. indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului (dupa caz);

(2) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa persoana care solicită angajarea ori, după caz, salariatul cu privire la clauzele generale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.

(3) Orice modificare a uneia dintre clauzele generale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, într-un termen de 20 zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare rezultă ca posibilă din lege.

Art. 13. – (1) Contractul individual de muncă se poate modifica în condiţiile prevăzute de art. 41-48 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, prin delegare, detaşare sau modificarea temporară a locului şi felului muncii.

(2) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente:

 1. a) durata contractului;
 2. b) locul muncii;
 3. c) felul muncii;
 4. d) condiţiile de muncă;
 5. e) salariul;
 6. f) timpul de muncă şi timpul de odihnă.

(3) Modificarea contractului individual de muncă se realizează numai prin acordul părţilor, modificarea unilaterală fiind posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 14. – (1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre părţi, în condiţiile prevăzute de art. 49-54 din Legea nr. 53/2003– Codul muncii.

(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator.

(3) Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi şi obligaţii ale părţilor decât cele prevăzute la alin. (2), dacă prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau regulamente interne nu se prevede altfel.

(4) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de nici un drept care rezultă din calitatea sa de salariat.

Art. 15. – (1) Contractul individual de muncă poate înceta de drept, ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea şi ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege.

(2) Beneficiază de dreptul la un preaviz de 20  de zile lucrătoare persoanele concediate pentru următoarele motive:

 1. a) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat;
 2. b) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat;
 3. c) pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, determinate de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat ca urmare a dificultăţilor economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării activităţii;
 4. d) pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, în cadrul concedierii individuale sau colective.

(3) Încetarea contractului de muncă se stabileşte prin dispoziţia scrisă a conducerii Angajatorului, cu respectarea condiţiilor de formă şi de procedură prevăzute de lege.

(4) Decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi îşi produce efectele de la data comunicării.

Art. 16.  – (1) În cazul încetării contractului individual de muncă ca urmare a voinţei unilaterale a salariatului, termenul de preaviz este de 20 zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie şi de 30 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere.

(2) Pe durata preavizului, contractul individual de muncă continuă să îşi producă toate efectele.

(3) În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător.

(4) În cazul demisiei, contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data renunţării totale ori parţiale de către angajator la termenul respectiv.

(5) Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă.

Secţiunea a 3-a   REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ ÎN CADRUL UNITĂŢII

Art. 17. – (1) Angajatorul are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor.

(2) Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă.

(3) În cadrul propriilor responsabilităţi, Angajatorul va lua măsurile necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia, cu respectarea următoarelor principii generale de prevenire:

 1. a) evitarea riscurilor;
 2. b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
 3. c) combaterea riscurilor la sursă;
 4. d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncă şi alegerea echipamentelor şi metodelor de muncă şi de producţie, în vederea atenuării, cu precădere, a muncii monotone şi a muncii repetitive, precum şi a reducerii efectelor acestora asupra sănătăţii;
 5. e) luarea în considerare a evoluţiei tehnicii;
 6. f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos;
 7. g) planificarea prevenirii;
 8. h) adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu prioritate faţă de măsurile de protecţie individuală;
 9. i) aducerea la cunoştinţa salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare.

Art. 18. – (1) Angajatorul are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncă şi boli profesionale, în condiţiile legii.

(2) Angajatorul va organiza instruirea periodică a angajaţilor săi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

(3) Modalităţile de instruire se stabilesc de comun acord cu  salariatii.

(4) Instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este obligatorie în următoarele situaţii:

 1. a) în cazul noilor angajaţi;
 2. b) în cazul salariaţilor care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii;
 3. c) în cazul salariaţilor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni;
 4. d) în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu.

(5) Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea şi sănătatea salariaţilor.

Art. 19. – Responsabilităţile salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi apărare împotriva incendiilor sunt prevazute în Fişa Postului .

Art. 20. – Angajatorul are obligaţia să asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de medicină a muncii, organizat cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Căminul  are incheiat un contract de furnizare servicii medicale cu un cabinet medical de medicina muncii, in vederea efectuarii examenului medical la angajarea in munca, controlului medical de adaptare in munca, controlului medical periodic anual, examenului medical la reluarea activitatii si a consultatiilor spontane, in conditiile legii.

Art. 21. –(1) Angajatorul are obligaţia să numească 1 reprezentant (avand in vedere numarul salariatilor) cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, definite conform art. 5 lit. d) din legea 1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Reprezentantul lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor trebuie sa urmeze un program de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu o durata de cel putin 40 de ore, cu continutul minim conform celui prevazut in anexa nr. 6 lit. A.

(2) Indeplinirea cerintei prevazute la alin. (1) se atesta printr-un document de absolvire a programului de pregatire.

Art. 22. – Reprezentantul lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca este consultat, in conformitate cu art. 18 din legea 1425/2006 cu modificarile si completarile necesare, si  desfasoara urmatoarele activitati:

 1. a) colaboreaza cu angajatorul pentru imbunatatirea conditiilor de securitate si sanatate in munca;
 2. b) insoteste echipa/persoana care efectueaza evaluarea riscurilor;
 3. c) ajuta lucratorii sa constientizeze necesitatea aplicarii masurilor de securitate si sanatate in munca;
 4. d) aduce la cunostinta angajatorului propunerile lucratorilor referitoare la imbunatatirea conditiilor de munca;
 5. e) urmareste realizarea masurilor din planul de prevenire si protectie;
 6. f) informeaza autoritatile competente asupra nerespectarii prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Art. 23. – (1) Angajatorul  asigura masuri privind igiena, protectia sanatatii si securitatea in munca a salariatelor gravide si/sau mame, lauze sau care alapteaza, Conform OUG nr. 96 din 14 octombrie 2003.

Art. 24. – Dispoziţiile prezentului regulament se întregesc cu celelalte dispoziţii cuprinse în legislaţia muncii, Codul Muncii şi Contractul colectiv de muncă aplicabil.

Secţiunea a 4-a REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII

Art. 25. –(1)  În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii.

(2) In raporturile de serviciu si in raporturile de munca, orice discriminare directa sau indirecta  fata de un personal contractual, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, este interzisa.

(3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii.

(4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe.

Art. 26. –  Nu se tolereaza in cadrul relatiilor de serviciu, manifestari de hartuire sexuala.

Sunt considerate hartuiri sexuale acele gesturi, manifestari, comentarii insinuante sau propuneri cu aluzii sexuale.

Art. 27. –  Personalul contractual care vor fi autorii dovediti ai unor fapte dintre cele prevazute mai sus, vor fi sanctionati disciplinar, conform prevederilor prezentului regulament intern.

Art. 28. –  Constituie abatere disciplinara orice comportament avand ca scop:

-crearea la locul de munca a unei atmosfere de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru o persoana sau grup de persoane;

-influentarea negativa a situatiei persoanei angajate in ceea ce priveste promovarea profesionala, remuneratia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea si perfectionarea profesionala, in cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit ce tine de viata sexuala.

Art. 29. – (1)  Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nicio discriminare.

(2) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală pentru muncă egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale.

Art. 30. – (1) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la:

 1. a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 2. b) încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu;
 3. c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;
 4. d) stabilirea remuneraţiei;
 5. e) beneficii, altele decât cele de natură salarială şi măsuri de protecţie şi asigurări sociale;
 6. f) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională;
 7. g) evaluarea performanţelor profesionale individuale;
 8. h) promovarea profesională;
 9. i) aplicarea măsurilor disciplinare;
 10. j) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;
 11. k) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de muncă în care, datorită naturii sau condiţiilor particulare de prestare a muncii, prevăzute de lege, particularităţile de sex sunt determinante.

Art. 31. – (1) Angajatorul are obligaţia să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în unitate, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de muncă, a regulamentului intern, precum şi a drepturilor şi intereselor tuturor salariaţilor.

(2) Pentru crearea şi menţinerea unui mediu de lucru care să încurajeze respectarea demnităţii fiecărei persoane, pot fi derulate proceduri de soluţionare pe cale amiabilă a plângerilor individuale ale salariaţilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenţă sau hărţuire sexuală, în completarea celor prevăzute de lege.

Art. 32. – Încălcarea prevederilor Legii 202/2002 atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.

Secţiunea a 5-a  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI ŞI ALE SALARIAŢILOR

A. OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI

Art. 33. – Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

 1. să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
 2. Sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;
 3. să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
 4. să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de muncă aplicabil ;
 5. să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii;
 6. să se consulte cu reprezentanţii salariatilor  în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;
 7. să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
 8. să înfiinţeze Registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege;
 9. sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie, in specialitate;
 10. să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;
 11. să dispună şi să urmărească întocmirea fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual, sa evalueze salariatul numai dupa obiectivele de performanta individuale impuse, precum si dupa criteriile de evaluare stabilite.
 12.  în perioada de carantină să limiteze accesul vizitatorilor în Camin.

B.OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR

Art. 34. – (1) Salariaţii Angajatorului au, în principal, următoarele obligaţii:

 1. a) obligaţia de a îndeplini atribuţiile ce le revin conform fişei postului;
 2. b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
 3. c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul individual de muncă, precum si în contractul colectiv de muncă aplicabil;
 4. d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
 5. e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
 6. f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
 7. g) obligaţia de a respecta prevederile Codului etic al beneficiarilor caminului, Codului etic al personalului contractual de care au luat la cunostinta prin semnatura proprie;

(2) Salariaţii Angajatorului au obligaţii privind:

 1. a) realizarea responsabilă şi la un nivel maxim de competenţă a îndatoririlor de serviciu;
 2. b) respectarea cu stricteţe a ordinii şi disciplinei la locul de muncă;
 3. c) respectarea programului de lucru şi folosirea integrală şi eficientă a timpului de lucru pentru

îndeplinirea obligaţiilor de serviciu;

 1. d) însuşirea şi respectarea normelor de muncă, a altor reguli şi instrucţiuni stabilite pentru compartimentul respectiv sau pentru locul de muncă specific salariatului;
 2. e) utilizarea responsabilă şi în conformitate cu documentaţiile tehnice a aparaturii, echipamentelor, instalaţiilor aflate în dotarea serviciului/compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea sau la care au acces, precum şi exploatarea acestora în deplină siguranţă;
 3. f) respectarea normelor de protecţia muncii şi a mediului;
 4. g) ridicarea calificării profesionale, frecventarea şi absolvirea formelor de pregătire şi perfecţionare profesională recomandate, cunoaşterea dispoziţiilor legale, a normelor şi instrucţiunilor privind activitatea pe care o desfăşoară;
 5. h) obligaţia de loialitate faţă de Angajator;
 6. i) comportarea corectă în cadrul relaţiilor de serviciu, respectarea muncii celorlalţi salariaţi, asigurarea unui climat de disciplină, ordine şi bună înţelegere;
 7. j) înştiinţarea fără întârziere a şefului ierarhic superior în legătură cu observarea existenţei unor nereguli, abateri sau lipsuri în activitatea de la locul de muncă, şi acţionarea pentru diminuarea efectelor acestora şi pentru prevenirea situaţiilor care pun în pericol viaţa persoanelor sau prejudicierea patrimoniului Angajatorului;
 8. k) respectarea regulilor de acces în perimetrul Angajatorului şi posedarea legitimaţiei de serviciu în stare de valabilitate;
 9. l) anunţarea inspectorului R.U in termen de 3 (trei) zile cu privire la aparitia starii de incapacitate temporara de munca;
 10. l) anunţarea şefului ierarhic de îndată, prin orice mijloc, cu privire la imposibilitatea prezentării la serviciu (boală, situaţii fortuite);
 11. m) păstrarea secretului de serviciu;
 12. n) respectarea şi îndeplinirea dispoziţiilor cuprinse în contractele de furnizare servicii sociale şi în orice alte contracte în care salariaţii au atribuţii de realizare a unor activităţi;
 13. o) îndeplinirea, temporar sau permanent, a sarcinilor de serviciu suplimentare stabilite de conducerea Angajatorului pentru buna desfăşurare a activităţii.

Art. 35. – În situaţii deosebite, determinate de necesitatea bunei funcţionări a Angajatorului, fiecare salariat are obligaţia de a participa, indiferent de funcţia sau de postul pe care îl ocupă, la executarea oricăror lucrări şi la luarea tuturor măsurilor cerute de nevoile Angajatorului.

Personalul angajat cu contract de muncă are următoarele obligaţii specifice:
a) să respecte şi să susţină interesele generale ale instituţiei, să nu denigreze conducerea instituţiei sau pe ceilalţi angajaţi ai ei;
b) sã-si insuseasca si sa respecte Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ( Legea nr. 477 / 2004);
c) să-şi perfecţioneze pregătirea profesională şi de specialitate şi să-şi valorifice cunoştinţele profesionale, iniţiativa şi spiritul creator şi de competenţă, conform cerinţelor postului pentru care este angajat şi salarizat;
d) să păstreze totală discreţie asupra lucrărilor executate, care au caracter de confidenţialitate, faţă de persoane din afara instituţiei;
e) să nu practice activităţi care să dăuneze intereselor instituţiei;
f) să nu se solidarizeze cu angajaţii din Camin care nu respectă obligaţiile sau normele de conduită;
g) în relaţiile cu personalul din cadrul Caminului în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, personalul angajat cu contract de muncă este obligat să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.

Obligaţii comune celor două categorii de personal:

Art. 36. –  Ambelor categorii de personal le revin următoarele obligaţii comune :
a) să-şi însuşească prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, ale Regulamentului Intern, sarcinile şi responsabilităţile prevăzute în fişa postului ;
b) să respecte programul de lucru şi să se prezinte la serviciu într-o ţinută decentă;
c) sa nu înregistreze absenţe nemotivate; Efectuarea unui număr de 3 absenţe nemotivate într-o lună calendaristică atrage după sine sancţionarea disciplinară. Efectuarea unui număr de 10 absenţe nemotivate pe parcursul unei luni calendaristice conduce la desfacerea disciplinară a contractului de muncă sau încetarea raporturilor de serviciu.
d) să nu părăsească locul de muncă fără înştiinţarea, respectiv aprobarea conducătorului direct şi fără menţionarea locului şi scopului deplasării în Biletul de voie;
e) să păstreze ordinea şi disciplina la locul de muncă;
f) să semnaleze inspectorului Resurse Umane orice modificare a datelor personale (inclusiv cu caracter familial), intervenită ulterior angajării lui în instituţie;
g) să utilizeze cu grijă şi răspundere echipamentele de birou, mijloacele de transport şi toate celelalte mijloace materiale încredinţate în vederea realizării obiectului de activitate şi să reducă consumurile de materiale şi energetice, prin evitarea risipei şi a pierderilor sub orice formă;
h) să nu dezinstaleze sau să mute echipamentele de tehnică de calcul fără informarea şi acceptul  contabilului sef;
i) să utilizeze aplicaţiile informatice de gestiune a datelor care fac parte din sistemul informatic integrat al intituţiei;
j) să realizeze norma de muncă, atribuţiile şi lucrările încredinţate în termenul stabilit, la nivelul calitativ cerut de actele normative şi de cerinţele specifice fiecărei lucrări;
k) să execute în caz de necesitate şi alte atribuţii (lucrări), prin dispoziţia şefului ierarhic sau după caz a conducătorului unităţii şi cuprinderea acestora ca anexe la fişa de post.
l) să depoziteze la sfârşitul programului, în locuri special amenajate sau în dulapuri încuiate, după caz, mijloacele tehnice şi echipamentele primite în gestionare, conform reglementărilor în vigoare, luându-se măsurile de securitate prevăzute de lege privind asigurarea securităţii patrimoniului instituţiei;
m) să depoziteze în dulapuri şi/sau fişete, la sfârşitul programului, documentele elaborate şi cele utilizate. La terminarea programului de lucru, angajaţii au obligaţia de a verifica întreruperea energiei electrice, scoaterea de sub tensiune a aparatelor, închiderea ferestrelor, încuierea uşilor şi depunerea cheilor la locurile indicate;
n) să păstreze curăţenia la locul de muncă şi în toate spaţiile din instituţie;
o) să propună ierarhic, orice măsură pe care ar considera-o utilă pentru o mai bună funcţionare a compartimentului respectiv sau a instituţiei în ansamblu;
p) să dea dispoziţii clare şi precise (ca salariat cu funcţii de conducere la nivelul compartimentelor) şi să asigure condiţiile necesare pentru executarea şi respectarea obligaţiilor, controlând sistematic modul în care acestea sunt aduse la îndeplinire;
r) să se supună examenelor profesionale, de autorizare, verificare, medicale, etc., prevăzute de prezentul regulament sau de legislatia în vigoare;
s) în cazul unor situaţii de urgenţă, la cererea conducerii, să se prezinte în cel mai scurt timp la serviciu.
ş) să respecte normele de mediu, de sănătate şi securitate a muncii şi aparare impotriva incendiilor.

Art. 37. –  (1) Salariaţilor le este interzis:

1 – să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea instituţiei, cu

politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

2 – să facă aprecieri neautorizate în legătură cu lititgiile aflate în curs de soluţionare şi în care autoritatea administraţiei publice locale are calitate de parte;

3 – să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege; să

dezvăluie secretul de stat, secretul de serviciu precum şi faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei, cu excepţia informaţiilor de interes public.

4 – să dezvăluie informaţiile la care are acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de

natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor salariaţi, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;

5 – să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni

juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii locale;

6 – să aducă atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii conducerii instituţiei sau a persoanelor cu care

intră în legătură în exercitarea atribuţiilor de serviciu, prin întrebuinţarea unor expresii jignitoare,

dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

(2) Prevederile alin. (1), pct. 1-4, se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

(3) Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin

asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei autorităţi ori instituţii publice, este permisă

numai cu acordul primarului.

(4) Prevederile prezentelor reglementări nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a

salariaţilor de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii, sau ca o derogare de la dreptul salariatului de a face sesizări în baza Legii 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.

 

Angajatorul are următoarele drepturi în principal:

C. DREPTURILE ANGAJATORULUI

Art. 38. – Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

 1. a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
 2. b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii;
 3. c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
 4. d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
 5. e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.
 6. f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora.

D. DREPTURILE SALARIAŢILOR

Art. 39. – Salariaţii Angajatorului au, în principal, următoarele drepturi:

 1. a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
 2. b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
 3. c) dreptul la concediu de odihnă anual;
 4. d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
 5. e) dreptul la demnitate în muncă;
 6. f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
 7. g) dreptul la acces la formarea profesională;
 8. h) dreptul la informare şi consultare;
 9. i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;
 10. j) dreptul la protecţie în caz de concediere;
 11. k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;
 12. l) dreptul de a participa la acţiuni colective;
 13. m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

Art. 40. – Drepturile salariaţilor vor fi acordate şi exercitate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Secţiunea a 6-a  ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ

Art. 41. – (1) Definirea timpului de muncă

Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare.

(2) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este  8 ore/zi si de 40 de ore pe săptămână.

(3) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este diferentiata in functie de specificul muncii,  cu două zile de repaus.

(4) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.

(5) Când munca se efectuează în schimburi, durata timpului de muncă va putea fi prelungită peste 8 ore pe zi şi peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă maximă de 4 luni, să nu depăşească 8 ore pe zi sau 48 de ore pe săptămână.

Art. 42. – Prin regulamentul intern, se stabileşte următorul program:

Personalul superior de specialitate

medic

 • 7 ore activitate curentă în cursul dimineţii, orele: 8:00 – 15:00,

cu exceptia zilei de joi 12.00-19.00

psiholog

 • 8 ore activitate curentă în cursul dimineţii, orele: 8:00 – 16:00,

cu exceptia zilei de marti 12.00-20.00

instructor de ergoterapie

 • 8 ore activitate curentă în cursul dimineţii, orele: 8:00 – 16:00,

cu exceptia zilei de miercuri 12.00-20.00

Personal mediu sanitar

Asistente medicale

07,00 – 19,00 – tura I

19,00 – 07,00 – tura a II a

Personal auxiliar sanitar în secţii cu paturi

Lucrator social:  07,00 – 19,00 tura I

19,00 – 07,00 tura a II a

infirmiere:            07,00 – 19,00 tura I

19,00 – 07,00 tura a II a

îngrijitoare:          06,00 – 14,00 tura I

Personal tehnic, economic, administrativ

T.E.S.A. :   07,00 – 15,00

Muncitori:  07,00 – 15,00

Art. 43. – (1) Programul de lucru este  prevazut in Contractele Individuale de Munca.

(2) Derogările individuale de la acest program pot fi aprobate numai de conducerea Angajatorului.

(3) Repausul pentru servirea mesei pentru personalul care  lucreaza in schimburi de 12 ore, este de 20 minute şi se include în programul de lucru între orele 10– 11 si 14-15,iar pentru pauzele de fumat, cafea sau ceai se pot cumula încă max. 15 minute pe parcursul unei zile de muncă.

(4) Repausul pentru servirea mesei pentru personalul care nu lucreaza in schimburi este de 15 minute şi se include în programul de lucru între orele 13– 14, iar pentru pauzele de fumat, cafea sau ceai se pot cumula încă max.10 minute pe parcursul unei zile de muncă.

Art. 44. – (1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariaţilor.

(2) Programele individualizate de muncă presupun un mod de organizare flexibil a timpului de muncă.

(3) Programul individualizat de muncă poate funcţiona numai cu respectarea dispoziţiilor art. 109 şi 111 din Codul muncii.

Art. 45. – (1) Activitatea este consemnată zilnic în condicile de prezenţă pe compartimente de muncă, cu trecerea orei de începere a programului şi ora de terminare a programului.

Angajatorul va ţine evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare salariat şi va supune controlului inspecţiei muncii această evidenţă ori de câte ori este solicitat.

(2) Salariaţii au obligaţia de a semna condica de prezenţă la începerea şi la sfârşitul programului de lucru.

(3) Întârzierile sau plecările de la program se pot face numai cu acceptul sefului ierarhic superior pe baza biletului de voie.

(4) In condică vor mai fi menţionate situaţiile de concediu de odihnă, concediu medical şi delegaţie.

Art. 46. – (1)  Prezentarea la serviciu se face cu cel puţin 5 minute înainte de începerea programului de lucru şi se evidenţiază de fiecare angajat în condica de prezenţă.
(2) Întârzierile mai mari de 10 minute se cumulează şi se înregistrează la nivel de o oră în condica de prezenţă.

Secţiunea a 7-a   TIMPUL DE ODIHNĂ ŞI ALTE CONCEDII

Art. 47. – (1) Salariaţii au dreptul la concediu de odihnă anual plătit.

(2) Durata concediului de odihnă anual este de 21-25 de zile lucrătoare si se acorda în funcţie de vechimea salariatului în muncă si proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic.

(3) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.

Art. 48. – (1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), efectuarea concediului în anul următor este permisă numai în cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil.

(3) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări  individuale, întocmite până la sfârşitul anului calendaristic, pentru anul următor,

(4)  Programarea concediilor de odihnă se face prin grija Inspectorului Resurse Umane, pe baza propunerilor primite de la compartimente,  astfel încât să se asigure atât bunul mers al activităţii cât şi satisfacerea intereselor salariaţilor.

(5) În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

(6) Cererile de concediu se avizeaza de catre seful ierarhic superior si se aproba  pe bază de cerere  de directorul Caminului .

(7) Compensarea în bani a concediilor de odihnă neefectuate se poate face doar în situaţia încetării contractului individual de muncă sau in alte condiţii stabilite de lege.

Art. 49. – (1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu calculată potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 50. – (1) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective.

(2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă, cu obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.

Art. 51. – (1) În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă.

(2) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie sau pentru alte situaţii, după cum urmează:

 1. a) căsătoria salariatului – 5 zile;
 2. b) căsătoria unui copil – 2 zile;
 3. c) naşterea unui copil – 5 zile + 10 zile daca a urmat un curs de puericultura;
 4. d) decesul soţului, copilului, părinţilor, socrilor – 3 zile;
 5. e) decesul bunicilor, fraţilor, surorilor – 1 zi;
 6. f) donatorii de sânge – conform legii;

(3) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concediu fără plată de maximum 90 de zile cu aprobarea conducerii unităţii.

Art. 52. – (1) Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica sau în alte zile, în cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia interesul public sau desfăşurarea normală a activităţii unităţii.

(2) În cazul unor lucrări urgente, a căror executare imediată este necesară pentru organizarea unor măsuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau pentru înlăturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra materialelor, instalaţiilor sau clădirilor unităţii, repausul săptămânal poate fi suspendat pentru personalul necesar în vederea executării acestor lucrări.

(2) Compensaţiile acordate salariaţilor pentru modificarea/suspendarea repausului săptămânal sunt potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 53. – (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:

– 1 şi 2 ianuarie;

– prima şi a doua zi de Paşti;

– 1 mai;

– prima şi a doua zi de Rusalii;

– 15 august – Adormirea Maicii Domnului;

– 30 noiembrie – Sfântul Andrei cel Intâi chemat, Ocrotitorul României;

– 1 decembrie;

– prima şi a doua zi de Crăciun;

(2) Acordarea zilelor libere se face de către angajator.

(3) În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariaţii beneficiază, pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 54. – (1) Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii cu sau fără plată, pentru formare profesională.

(2) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa.

(3) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia grav desfăşurarea activităţii.

(4) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată angajatorului cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare profesională.

(5) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza şi fracţionat în cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de învăţământ sau pentru susţinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Secţiunea a 8-a   SALARIZAREA

Art. 55. – (1) Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă şi cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.

(2) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani, care se stabileşte cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

(3) Angajatorul nu poate stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe ţară.

(4) La stabilirea şi la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală.

(5) Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru sigurarea confidenţialităţii , ca de exemplu:

 1. a) accesul la întocmirea şi consultarea statelor de plată a salariilor se realizeaza doar de către persoana care are în fişa postului stabilite în mod direct aceste atribuţii şi de către conducerea unităţii.
 2. b) banii vor fi ridicaţi doar individual pe bază de semnătură aplicată pe flyer, moment în care aceştia sunt predaţi salariatului titular al dreptului de încasare, alături de dovada cuantumului acestuia şi a reţinerilor efectuate cu respectarea prevederilor legale etc.

 

Art. 56. – (1) Salariul se plăteşte în bani o dată pe lună, la data stabilită în contractul individual de muncă.

(2)Evidenţa prezenţei la program se ţine pe bază de pontaj întocmit de către şeful fiecărui  compartiment. Salariaţii sunt obligaţi să semneze condica de prezenţă aflată la intrarea în instituţie.

Pontajul de prezenţă lunar şi al orelor suplimentare se depune la Compartimentul de Resurse

Umane până la data de 30 a fiecărei luni, însoţit de certificatiul medical dacă este cazul, sau alte

documente pentru motivarea lipsei de la locul de muncă ( delegaţii, învoiri, cereri aprobate pentru concediu de odihna, compensarea cu timp liber, concedii pentru studii, concedii fără plată, evenimente familiale,etc.), în vederea calculării drepturilor salariale.

2) În caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate până la data decesului sunt plătite, în ordine, soţului supravieţuitor, copiilor majori ai defunctului sau părinţilor acestuia, altor moştenitori, în condiţiile dreptului comun.

Art. 57. – (1) Nicio reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege.

(2) Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

(3) În cazul pluralităţii de creditori ai salariatului va fi respectată următoarea ordine:

 1. a) obligaţiile de întreţinere, conform Codului familiei;
 2. b) contribuţiile şi impozitele datorate către stat;
 3. c) daunele cauzate proprietăţii publice prin fapte ilicite;
 4. d) acoperirea altor datorii.

(4) Reţinerile din salariu cumulate nu pot depăşi în fiecare lună jumătate din salariul net.

Secţiunea a 9-a   ACCESUL ÎN INSTITUŢIE ŞI ÎN PERIMETRUL ANGAJATORULUI

Art. 58. – (1) Accesul salariaţilor în perimetrul Angajatorului se face pe bază de legitimaţie de serviciu, eliberată şi vizată de conducerea acestuia.

(2) Accesul salariaţilor în afara programului normal de lucru este permis numai  pe baza acordului conducerii Caminului.

Art. 59. –(1) Accesul persoanelor străine este permis numai dacă acestea  sunt colaboratori ai Angajatorului ori membri de familie ai salariaţilor, membri de familie ai beneficiarilor, cunostinte ale acestora.

(2) Accesul delegaţilor este valabil numai pentru compartimentul la care reiese că au interes de serviciu şi pe durata programului normal de lucru. Compartimentul care primeşte delegaţi are răspunderea pentru însoţirea delegatului în spaţiile Angajatorului.

Art. 60. – Salariaţii au obligaţia să predea legitimaţia de serviciu la încetarea contractului individual de muncă.

Art. 59.-Caminul este dotat cu sistem de securitate cu monitorizare video, acces controlat si avertizare la efractie, sistem ce ofera  identificarea persoanelor, acțiunilor suspecte, dovada înregistrată a producerii evenimentului si alarmare in cazul unui incident.

Sistemul garanteaza intimitatea beneficiarilor.

Art. 60.-(1) Accesul controlat în sediul instituţiei, pentru salariati, se realizează pe poarta principală, din strada Evreilor Martiri, nr.29-31, prin accesarea codului personal pe tastatura de acces.

(2)Accesul persoanelor străine în incintă se face astfel:

– actionarea soneriei din exterior

-la auzirea semnalului sonor emis de sonerie, salariatul cel mai apropiat de usa principala de acces va actiona butonul de acces din interior, care va deschide usa;
– persoanele fizice si reprezentanţii persoanelor juridice care solicită acces la corpul administrativ, vor avea acces în sediu în zilele lucratoare  în intervalul orar 08-15 ;

-acestea  vor fi însoţite  la intrare, de către angajatul care a permis accesul, iar la iesire de catre persoana vizitata;
– delegaţii din străinatate au acces în incintă numai cu aprobarea conducerii instituţiei.

(3) Ieşirea se face prin acţionarea butonului de ieşire fără cod de acces personal.

(4) În situaţiile de urgenţă maximă se acţionează butonul de ieşire de urgenţă VERDE  astfel incât orice persoană din incintă să poată ieşi afară.

Art. 61.-(1) Sistemul de alarmare şi avertizare la efracţie:

-în fiecare seară la orele 22.00 se armează sistemul de alarmare de către personalul responsabil cu supravegherea nocturnă şi se dezarmează la orele  5.00;

-personalul de la bucătărie armează sistemul corespunzător zonei bucătărie-spălătorie-garaj (folosind codul personal) la plecarea din schimbul 2 şi se dezarmează dimineaţa;

-ultima persoană care paraseşte corpul administrativ, armează această componenta şi prima care soseste dimineata il dezarmeaza;

-in caz de suspiciune de efractie, in camera de supraveghere exista Butonul de panica care poate fi actionat de personalul din schimb, situatie in care se va declansa alarmarea locala prin intermediul sirenei sau la distanta la Dispecerat prin intermediul liniei telefonice.

Art. 62.-(1) Sistemul de supraveghere video stocheaza imaginile captate de camerele video  inclusiv pe timp de noapte;

-se pot vizualiza non-stop camerele conectate sau se pot executa secvente de vizualizare;

-accesul la imagini este rezervat directorului si contabilului-sef;
Art. 63. – Relaţii privind problemele ce intră în competenţa de rezolvare a Caminului, se dau zilnic, in limitele de competenta, de luni până vineri, între orele 9.00-15.00, de catre directorul institutiei, respectiv  contabilul sef.

Art. 64. –  În incinta Căminului  este interzisă filmarea şi înregistrarea audio-video de către personalul instituţiei, cu excepţia personalului anume desemnat pentru aceasta.

De asemenea, reprezentanţii mass-media pot filma şi înregistra materiale audio-video în incinta Căminului doar cu acordul prealabil al directorului.

Art. 65. –  Accesul in perimetrul Caminului pentru transportul produselor achizitionate, deseurilor, servicii de salubritate, servicii funerare etc. se realizeaza pe portile laterale (str. Plugarilor, respectiv Evreilor martiri) care sunt monitorizate prin sistem video.

Secţiunea a 10-a   FORMAREA PROFESIONALA

Art. 66. – Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele forme:

 1. a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională ;
 2. b) stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă;
 3. c) stagii de practică şi specializare ;
 4. d) ucenicie organizată la locul de muncă;
 5. e) formare individualizată;
 6. f) alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.

Art. 67. – Controlul aplicării planului de formare profesională-la întocmirea un astfel de plan, se vor menţiona  următoarele:

– cine este responsabil  cu controlul, modul de verificare;

–  posturile care sunt responsabile cu elaborarea procedurilor şi instrucţiunilor de lucru în domeniu;

– faptul că nerespectarea procedurilor de aplicare şi control constituie abatere disciplinară;

Art. 68. –(1) Participarea la formare profesională poate avea loc la iniţiativa angajatorului sau la iniţiativa salariatului.

(2) Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata formării profesionale, precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligaţiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, se stabilesc prin acordul părţilor şi fac obiectul unor acte adiţionale/angajamente la contractele individuale de muncă.

(3) Salariaţii care au beneficiat de un curs de formare profesională  nu pot avea iniţiativa încetării contractului individual de muncă o perioadă de cel puţin 3 ani de la data absolvirii cursurilor de formare profesională;

(4) În cazul nerespectării angajamentului/actului adiţional salariaţii sunt obligaţi să restituie instituţiei drepturile salariale primite pe perioada cursurilor de perfecţionare, proporţional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului de 3 ani,  cu excepţia cazului în care salariaţii nu mai deţin funcţia respectivă din motive neimputabile acestora.

Secţiunea a 11-a   PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR

Art. 69. – (1) Salariaţii au dreptul să adreseze conducerii Angajatorului, în scris, petiţii individuale, dar numai în legătură cu problemele proprii apărute la locul de muncă şi în activitatea desfăşurată.

(2) Prin petiţie se înţelege orice cerere sau reclamaţie individuală pe care un salariat o adresează conducerii Angajatorului în condiţiile legii şi ale regulamentului intern.

(3) Petiţiilor anonime nu li se va da curs, acestea urmând a fi clasate.

Art. 70. – (1) Cererile sau reclamaţiile se adresează reprezentantului legal  şi se înregistrează  in Registrul unic de intrari-iesiri;  în funcţie  de obiectul reclamaţiei unele sunt soluţionate direct de către director,  după o consultare  a  persoanelor implicate .

(2) În cazul în care problemele sesizate în cerere sau în reclamaţie necesită o cercetare mai amănunţită, reprezentantul legal numeşte o persoană sau o comisie care să verifice realitatea lor.

(3) În urma verificării Angajatorului, persoana sau comisia numită întocmeşte un referat cu constatări, concluzii şi propuneri  de soluţionare a reclamaţiei pe care o înaintează directorului .

Directorul analizează propunerea comisiei si ia hotărârea corespunzătoare .

(4) Răspunsul se formuleaza în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii sau a reclamaţiei.

(5) În situaţia în care aspectele sesizate prin cerere sau reclamaţie necesită o cercetare mai amănunţită, reprezentantul legal  poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile.

Art. 71. – (1) Salariaţii nu pot formula două petiţii privitoare la aceeaşi problemă.

(2) În cazul în care un salariat adresează în aceeaşi perioadă de timp două sau mai multe petiţii cu acelaşi obiect, acestea se vor conexa, salariatul urmând să primească un singur răspuns.

(3) Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut sau care priveşte aceeaşi problemă, acestea se clasează, făcându-se menţiune că s-a verificat şi i s-a dat deja un răspuns petiţionarului.

Art. 72. – (1) Salariaţii şi Angajatorul au obligaţia să soluţioneze conflictele de muncă prin bună înţelegere sau prin procedurile stabilite de dispoziţiile legale în vigoare.

(2) Procedura de soluţionare a conflictelor de muncă este potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

(3) Condiţiile declanşării conflictelor de interese, procedura concilierii, medierii şi arbitrajului conflictelor de interese sunt potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

(4) Condiţiile declanşării conflictelor de drepturi şi procedura soluţionării acestora sunt potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Secţiunea a 12-a   REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII ÎN CADRUL ANGAJATORULUI

Art. 73. – (1) Încălcare de către salariat a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară,

contravenţională, civilă sau penală, după caz.

(2)Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.

Art. 74. – Constituie abatere disciplinară următoarele fapte:

 1. prezentarea la serviciu în stare de ebrietate sau oboseală înaintată, introducerea sau consumul de băuturi alcoolice, practicarea de activităţi care contravin atribuţiilor de serviciu sau care perturbă activitatea altor salariaţi;
 2. nerespectarea programului de lucru, întârzierea sau absentarea nemotivată;
 3. părăsirea locului de muncă în timpul programului de lucru fără aprobare sau pentru alte interese decât cele ale Angajatorului;
 4. întârzierea sistematică în efectuarea sarcinilor de serviciu;
 5. neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;
 6. refuzul nejustificat de a îndeplini atribuţiile de serviciu sau alte sarcini încredinţate de conducătorul compartimenului sau a instituţiei;
 7. atitudinile ireverenţioase în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu;
 8. intervenţia sau stăruinţa pentru rezolvarea unor cereri în afara cadrului legal;
 9. nerespectarea secretului profesional sau confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;
 10. încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii;
 11. executarea în timpul programului a unor lucrări personale ori străine interesului Angajatorului;
 12. solicitarea sau primirea de cadouri în scopul furnizării unor informaţii sau facilitări unor servicii care să dăuneze activităţii societăţii;
 13. introducerea, distribuirea, facilitarea introducerii sau distribuirii în unitate a băuturilor alcoolice, pentru a fi consumate la locul de muncă;
 14. scoaterea din unitate, prin orice mijloace, a oricăror bunuri şi documente aparţinând acesteia, fără acordul scris al conducerii Angajatorului;
 15. înstrăinarea oricăror bunuri date în folosinţă, păstrare sau de uz comun, precum şi deteriorarea funcţională şi calitativă sau descompletarea acestora, ca rezultat al unor utilizări ori manevrări necorespunzătoare;
 16. folosirea în scopuri personale, aducerea la cunoştinţă pe orice cale sau copierea pentru alţii, fără aprobarea scrisă a conducerii, a unor documente sau informaţii privind activitatea Angajatorului sau a datelor specificate în fişele sau dosarele personale ale angajaţilor;
 17. prestarea oricărei activităţi remunerate sau neremunerate, în timpul orelor de program sau în timpul liber – în beneficiul unui concurent direct sau indirect al Angajatorului;
 18. atitudinea necorespunzătoare faţă de ceilalţi angajaţi, faţă de managementul unităţii sau faţă de beneficiari (conduita necivilizată, insulta, calomnia, purtarea abuzivă, lovirea şi vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii);
 19. comiterea de fapte care ar putea pune în pericol siguranţa Angajatorului, a propriei persoane sau a colegilor;
 20. manifestări de natură a aduce atingere imaginii Angajatorului;
 21. folosirea în scopuri personale a autovehiculelor Angajatorului, a oricăror materiale, mijloace fixe sau materii prime ale acestuia;
 22. pentru a oferi un mediu de lucru sănătos şi sigur, este interzis fumatul în spaţiile de lucru, cu excepţia zonelor special amenajate în acest scop;
 23. organizarea de întruniri în perimetrul unităţii fără aprobarea prealabilă a conducerii;
 24. introducerea, răspândirea sau afişarea în interiorul instituţiei a unor anunţuri, afişe, documente etc. fără aprobarea conducerii Angajatorului;
 25. propaganda partizană unui curent sau partid politic; desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;
 26. nerespectarea prevederilor prezentului Regulament Intern.

Art. 75. – (1) Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţi a obligaţiilor lor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare în unitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează ca atare, indiferent de funcţia sau postul pe care îl ocupă persoana care a săvârşit fapta.

(2) Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează încălcarea cu vinovăţie de către salariaţi a obligaţiilor lor de serviciu prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, obligaţiile de serviciu stabilite în contractele individuale de muncă, în fişa postului, în Regulamentul intern  sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ori de ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Secţiunea a 13-a   ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE APLICABILE

Art. 76. – (1)  Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici  şi se sancţionează indiferent de funcţia ocupată de salariatul ce a comis abaterea.

(2) Încălcare de către salariat a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară,

contravenţională, civilă sau penală, după caz.

(3) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o masură, cu excepţia – avertisment scris –  nu poate fi dispusă inainte de efctuarea unei cercetari disciplinare prealabile .

Art. 77. – (1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:

 1. a) avertismentul scris;
 2. b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
 3. c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1 – 3 luni cu 5 – 10%;
 4. d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1 – 3 luni cu 5 – 10%;
 5. e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

(2) Amenzile disciplinare sunt interzise.

(3) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.

Secţiunea a 14-a   REGULI  REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ

Art. 78. – (1) Ca urmare a sesizării conducerii Angajatorului cu privire la săvârşirea unei abateri disciplinare sau a constatării încălcării de către un salariat a normelor legale, Regulamentului intern, contractului individual de muncă sau contractului colectiv de muncă aplicabil, ordinelor şi dispoziţiilor legale ale conducătorilor ierarhici.  Angajatorul va dispune efectuarea cercetării disciplinare prealabile, numind o persoană sau o comisie în acest sens.

(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio sancţiune nu poate fi dispusă înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

(3) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana/comisia împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea disciplinară prealabilă, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. Comisia îl va convoca în scris pe salariatul cercetat, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte.

(4) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (3) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

(5) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea disciplinară prealabilă toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa.

Salariatul are dreptul să cunoască toate actele şi faptele cercetării şi să solicite în apărare probele pe care le consideră necesare.

Comisia numită pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile are obligaţia de a lua o notă scrisă de la salariatul ascultat, notă în care se va preciza poziţia salariatului faţă de fapta pe care a comis-o şi împrejurările invocate în apărarea sa.

(6) Cercetarea disciplinară prealabilă impune stabilirea următoarelor aspecte:

 1. a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
 2. b) gradul de vinovăţie a salariatului;
 3. c) consecinţele abaterii disciplinare;
 4. d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
 5. e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

(7) La finalizarea cercetării disciplinare prealabile, persoana/comisia numită în acest sens va întocmi un proces-verbal de constatare, care trebuie să cuprindă: indicarea subiectului abaterii disciplinare, descrierea faptei, descrierea modului în care s-a desfăşurat cercetarea disciplinară prealabilă şi ascultarea salariatului, prezentarea condiţiilor şi împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită, prezentarea consecinţelor abaterii disciplinare, a comportării generale în serviciu a salariatului şi a eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de către salariat, stabilirea gradului de vinovăţie a salariatului, probele administrate şi propunerile persoanei/comisiei împuternicite de către Angajator să realizeze cercetarea disciplinară prealabilă de clasare a cauzei sau de sancţionare disciplinară a salariatului.

Lucrările comisiei de disciplină se consemnează într-un registru de procese-verbale.

Art. 79. – (1) În baza propunerii comisiei de disciplină, Angajatorul va emite decizia de sancţionare.

(2) Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:

 1. a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
 2. b) gradul de vinovăţie a salariatului;
 3. c) consecinţele abaterii disciplinare;
 4. d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
 5. e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

(3) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.

Art. 80. – (1) Decizia de sancţionare disciplinară cuprinde în mod obligatoriu:

 1. a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
 2. b) precizarea prevederilor din statutul de personal, Regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat;
 3. c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alin. (3) din Codul muncii, nu a fost efectuată cercetarea;
 4. d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
 5. e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
 6. f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.

(2) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.

(3) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.

(4) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

Secţiunea a 15-a   SESIZAREA  ŞI REMEDIAREA ÎNCĂLCĂRILOR CODULUI ETIC AL PERSONALULUI CONTRACTUAL ŞI A CARTEI BENEFICIARILOR

Art. 81. –(1) Toţi salariatii au obligaţia de a sesiza superiorului ierarhic orice încălcare sau posibilă încălcare a  Codului Etic al personalului contractual si a Cartei beneficiarilor, urmând ca acesta să înainteze informaţia directorului Căminului.

(2)În situaţia în care respectiva abatere priveşte chiar superiorul ierarhic, angajatul se va adresa Consiliului local municipal Tg Mures.

(3)Toate sesizările de încălcare  sunt prompt investigate şi sunt luate măsuri corespunzătoare de corectare a acestora.

Secţiunea a 16-a   EVALUAREA PROFESIONALA A SALARIATILOR

Art. 82. – (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectiva a activitatii personalului, prin compararea gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectiva cu rezultatele obtinute in mod efectiv.

(2) Evaluarea performantelor profesionale individuale se realizeaza pentru:

 1. a) exprimarea si dimensionarea corecta a obiectivelor;
 2. b) determinarea directiilor si modalitatilor de perfectionare profesionala a salariatilor si de crestere a performantelor lor;
 3. c) stabilirea abaterilor fata de obiectivele adoptate si efectuarea corectiilor;
 4. d) micsorarea riscurilor provocate de mentinerea sau promovarea unor persoane incompetente.

(3) Procedura evaluarii se realizeaza in urmatoarele etape:

 1. a) completarea fisei de evaluare de catre evaluator;
 2. b) interviul;

Art. 83. – Evaluatorul este persoana din cadrul compartimentului Caminului, in cadrul caruia isi desfasoara activitatea angajatul evaluat  care coordoneaza activitatea respectivului angajat.

Art. 84. – (1) Procedura de evaluare a performantelor profesionale se aplica fiecarui angajat, in raport cu cerintele postului.

(2) Activitatea profesionala se apreciaza anual, prin evaluarea performantelor profesionale individuale.

Art. 85. – (1) Perioada evaluata este cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea.

(2) Perioada de evaluare este cuprinsa intre 1 ianuarie si 28 februarie din anul urmator perioadei evaluate.

(3) Pot fi supusi evaluarii anuale salariatii care au desfasurat activitate cel putin 3 luni in cursul perioadei evaluate.

Art. 86. – (1) Criteriile de evaluare se aplica personalului angajat cu contract individual de munca din cadrul societatii.

(2) Criteriile de evaluare stabilesc cadrul general pentru asigurarea concordantei dintre cerintele postului, calitatile angajatului si rezultatele muncii acestuia la un moment dat.

(3) Criteriile generale de evaluare a personalului contractual sunt cele de mai jos:

Obiective Criterii de evaluare
1.      Obiective in primele doua saptamania.      Luarea la cunostinta si respectarea regulamentului intern, organigramei, a normelor de securitate si sanatatea muncii si de protectie impotriva incendiilor;b.      Luarea la cunostinta si respectarea normelor interne de lucru;c.       Cunoasterea termenilor tehnici, specifici activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate;
2.      Obiective pentru intreaga perioada contractuala:a.      Realizarea tuturor sarcinilor la timp si la calitatea ceruta. Cresterea atentiei si eliminarea greselilor.b.      Crearea si mentinerea relatiilor de colegialitate cu ceilalti membrii ai echipei. In firma sunt interzise: certurile, intrigile.
1.      Competenta profesionalaa.      Respectarea sarcinilor de serviciu;b.      Incadrarea in timp a executiei sarcinilor de serviciu;c.       Abilitati in aplicarea cunostintelor profesionale;d.      Respectarea regulilor si normelor privind realizarea sarcinilor;e.      Nevoia de autoperfectionare;f.        Folosirea de noi cunostinte. Spiritul de creativitate;g.      Optiunea in rezolvarea unor sarcini de exceptie dificile, care solicita conditii speciale de competenta si incredere;
2.      Disciplina in muncaa.      Comportamentul la locul de munca;b.      Comportamentul in colectiv;c.       Atitudinea fata de conducere;d.      Reactia fata de sarcinile de serviciue.      Respectarea programului de lucru si folosirea integrala a timpului normal de munca;
3.      Aptitudini si calitati adiacente sarcinilor de serviciu curentea.      Relatiile cu clientelab.      Initiativac.       Comunicare verbalad.      Comunicare scrisa

(4) In functie de specificul activitatii desfasurate efectiv de catre salariat, evaluatorul poate stabili si alte criterii de evaluare care, astfel stabilite, se aduc la cunostinta salariatului evaluat la inceputul perioadei evaluate.

(5) Salariatii care exercita, cu caracter temporar, o functie de conducere vor fi evaluati pentru perioada exercitarii temporare, pe baza criteriilor de evaluare stabilite pentru functia de conducere respectiva.

Art. 87. – (1) Persoanele care au calitatea de evaluator, potrivit art.83, completeaza fisele de evaluare, al caror model este prevazut mai jos.

 

(2) Persoanele care au calitatea de evaluator completeaza fisele de evaluare astfel:

 1. a) stabilesc gradul de indeplinire a obiectivelor, prin raportare la atributiile stabilite prin fisa postului.
 2. b) stabilesc calificativul final de evaluare a performantelor profesionale individuale;
 3. c) consemneaza, dupa caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultatile obiective intampinate de acesta in perioada evaluata si orice alte observatii pe care le considera relevante;
 4. d) stabilesc obiectivele si criteriile specifice de evaluare pentru urmatoarea perioada de evaluare;
 5. e) stabilesc eventualele necesitati de formare profesionala pentru anul urmator perioadei evaluate.

Art. 88. – (1) Interviul, ca etapa a procesului de evaluare, reprezinta un schimb de informatii care are loc intre evaluator si persoana evaluata, in cadrul caruia:

 1. a) se aduc la cunostinta persoanei evaluate notarile si consemnarile facute de evaluator in fisa de evaluare;
 2. b) se semneaza si se dateaza fisa de evaluare de catre evaluator si de catre persoana evaluata.

(2) In cazul in care intre persoana evaluata si evaluator exista diferente de opinie asupra notarilor si consemnarilor facute, in fisa de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate; evaluatorul poate modifica fisa de evaluare.

Art. 89. – Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul va proceda la notarea obiectivelor si criteriilor de evaluare, prin acordarea fiecarui obiectiv si criteriu a unei note de la 1 la 5, nota exprimand aprecierea gradului de indeplinire. Pentru a obtine nota finala a evaluatorului, se va face media aritmetica a notelor obtinute ca urmare a aprecierii obiectivelor si criteriilor, rezultate din media aritmetica a notelor acordate pentru fiecare  criteriu in parte. Semnificatia notelor este urmatoarea: nota 1-nivel minim si nota 5-nivel maxim.

Art. 90. – Calificativul final al evaluarii se stabileste dupa cum urmeaza:

 1. a) intre 1,00-2,00 – nesatisfacator. Performanta este cu mult sub standard. In acest caz, se va evalua perspectiva daca salariatul respectiv mai poate fi mentinut pe post;
 2. b) intre 2,01-3,00 – satisfacator. Performanta este la nivelul minim al standardelor sau putin deasupra lor. Acesta este nivelul minim acceptabil al performantelor ce trebuie atins si de salariatii mai putin competenti sau lipsiti de experienta;
 3. c) intre 3,01-4,00 – bine. Performanta se situeaza in limitele superioare al standardelor si ale performantelor realizate de catre ceilalti salariati;
 4. d) intre 4,01-5,00- foarte bine. Persoana necesita o apreciere speciala intrucat performantele sale se situeaza peste limitele superioare ale standardelor si performantelor celorlalti salariati.

 

Art. 91. – Dupa finalizarea etapelor procedurii de evaluare mentionate la articolele precedente fisele de evaluare sunt prezentate Conducerii Caminului si arhivate de catre Biroul Administrativ.

Art. 92. – (1) Salariatii nemultumiti de rezultatul evaluarii pot sa il conteste la Conducerea Caminului.

(2) Contestatia se formuleaza in termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunostinta de catre salariatul evaluat a calificativului acordat si se solutioneaza in termen de 15 zile calendaristice de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei de catre o comisie constituita in acest scop prin act administrativ.

(3) Rezultatul contestatiei se comunica salariatului in termen de 5 zile calendaristice de la solutionarea contestatiei.

(4) Salariatul nemultumit de modul de solutionare a contestatiei formulate potrivit alin. (1) se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.

Secţiunea a 17-a   SECURITATEA PATRIMONIALĂ

Art. 93. –  Conducerii Caminului îi revin următoarele îndatoriri privind securitatea patrimonială:
a) verificarea periodică a modului în care sunt păstrate, întreţinute, conservate şi gospodărite mijloacele materiale şi băneşti, depunerea numerarului în bancă, disciplina de casă, etc. Atunci când se constată încălcări ale normelor legale sau pagube, ia măsuri împotriva celor vinovaţi, pentru recuperarea pagubelor;
b) asigurarea măsurilor de verificare şi înlăturare a persoanelor necinstite, corupte sau compromise, ce pot afecta securitatea patrimoniului sau prestigiul instituţiei.
Art. 94. –   Angajaţilor le revin următoarele îndatoriri privind securitatea patrimonială:
a) să respecte cu stricteţe sarcinile prevăzute în acest sens în fişele de post;
b) să nu înstrăineze mijloacele fixe şi obiectele de inventar pe care le au în folosinţă sau materialul documentar pus la dispoziţie de către instituţie;
c) să sesizeze conducerii Caminului nerespectarea de către alţi angajaţi a condiţiilor de exploatare a mijloacelor tehnice sau a condiţiilor de protecţie a muncii;
d) să răspundă material sau penal în situaţia producerii de pagube din culpa lor
f) să restituie angajatorilor sumele încasate nedatorat, să suporte contravaloarea bunurilor care nu i se cuveneau şi care nu pot fi restituite în natură, sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit;

Secţiunea a 18-a   STRANGEREA DE FONDURI

Art. 95. –(1)   În procesul de strângere de fonduri pe care îl desfăşoară, Căminul utilizează informaţii clare si corecte, iar fondurile obţinute sunt cheltuite numai în conformitate cu scopul pentru care au fost acordate. Donatorii Căminului beneficiază de un tratament deschis, transparent şi profesionist, respectiv:

a)       sunt asiguraţi, prin orice modalitate considerată necesară, cu privire la utilizarea fondurilor donate în conformitate cu scopul pentru care au fost oferite;

b)       este respectat principiul confidenţialităţii donaţiei, atunci când se solicită acest lucru;

c)       sunt trataţi într-o maniera profesionistă de către personalul Căminului, cu care vin în contact;

d)       primesc recunoaştere, prin diverse mijloace, pentru calitatea de donator;

e)       sunt încurajaţi să pună întrebări cu privire la activitatea Căminului şi primesc informaţii clare şi corecte în legătură cu subiectele de care sunt interesaţi.

(2)Sponsorizările şi donaţiile în bani şi în natură, făcute de persoanele fizice si juridice, române şi străine, Caminului pentru persoane vârstnice pot fi folosite numai în scopul dezvoltării si îmbunătăţirii calităţii serviciilor pe care le prestează.

Secţiunea a 19-a   PARTENERIATE ŞI COLABORĂRI

Art. 96. – Căminul promovează relaţii de parteneriat şi colaborare cu  organizaţii nonguvernamentale, instituţii publice şi mediul de afaceri. Aceste parteneriate si colaborări trebuie sa servească îndeplinirii misiunii şi scopului Căminului şi sa aibă la bază valori şi obiective comune. Căminul promovează parteneriate şi colaborări bazate pe beneficiul reciproc în activităţile desfăşurate, transparenţă şi corectitudine în informaţiile furnizate.

CAP.II    PREVEDERI REFERITOARE LA BENEFICIARI

Art. 97. – Funcţionarea Căminului se bazează pe principiile respectării demnităţii umane, solidarităţii sociale, parteneriatului, participării beneficiarilor, transparenţei şi nediscriminării.

Secţiunea a 1-a   PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CAMINULUI

Art. 98. – In Camin se promoveaza convietuirea persoanelor de varsta a treia avand ca obiectiv prioritar valorizarea si armonizarea factorului uman.

Art. 99. – Principalele obiective ale Căminului :

 1. să asigure persoanelor vârstnice îngrijite un nivel maxim posibil de autonomie şi siguranţă;
 2. să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor legale privind asigurările sociale de sănătate;
 3. să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei vârstnice orientate în interesul superior al beneficiarilor şi în baza contractului încheiat cu acesta;
 4. să permită menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor vârstnice din cămin;
 5. sprijinirea persoanelor vârstnice prin asigurarea de servicii sociale;
 6. evitarea pe cât posibil a excluderii sociale a acestei categorii de populaţie;
 7. să stimuleze participarea persoanelor vârstnice din cămin la viaţa socială;
 8. să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice din cămin;
 9. să prevină şi să trateze consecinţele legate de procesul de îmbătrânire pentru persoanele vârstnice din cămin;
 10. cultivarea si armonizarea relatiei “rezident – salariat” avand la baza sentimente de : stima, respect reciproc, prietenie, solicitudine.
 11. să dezvolte parteneriate şi să iniţieze colaborări cu alte organizaţii, instituţii publice şi private, pentru diversificarea serviciilor sociale furnizate în cămin, în condiţiile legii;
 12. să furnizeze informaţiile şi datele solicitate de instituţiile şi autorităţile publice cu responsabilităţi în domeniu, în condiţiile legii, să elaboreze şi să implementeze proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniu;
 13. să elaboreze şi să propună proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale şi a altor măsuri de asistenţă socială privind îngrijirea în cămin, în conformitate cu planul de acţiune propriu, proiect pe care să-l înainteze Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş.

Art. 100. – Principalele atribuţii ale Căminului  sunt:

 1. asigură îngrijirea temporară sau permanentă în cămin a persoanelor vârstnice;
 2. asigură servicii de bază: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, mobilizare, deplasare în interior, comunicare;
 3. asigură servicii de suport: facilitatea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare, activităţi de petrecere a timpului liber;
 4. asigură servicii medicale în limita de competenţă;
 5. asigură servicii de informare, consiliere socială şi psihologică, precum şi alte servicii caracteristice nevoilor sociale ale beneficiarilor, conform legii;
 6. menţine legătura cu membrii familiilor beneficiarilor, inclusiv pentru o posibilă reintegrare in familie;
 7. organizează activităţi de socializare a beneficiarilor în vederea relaţionării beneficiarilor cu mediul exterior instituţiilor;
 8. asigură asistență spiritual-religioasă: consiliere spirituală, activități religioase (slujbe, împărtășanie, spovedanie,etc in functie de cult);
 9. realizează toate activităţile din cadrul căminului, astfel încât să corespundă nevoilor beneficiarilor;
 10. asigură selecţia şi pregătirea profesională a personalului angajat în acest domeniu;
 11. asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
 12. alte atribuţii conform legislaţiei în domeniu.

Secţiunea a 2-a   SERVICII FURNIZATE  PENTRU PERSOANELE VARSTNICE IN CAMIN

Art. 101. –  Serviciile acordate în cadrul Caminului sunt :

a)servicii socio-medicale şi de îngrijire:

 1. -servicii de îngrijire: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena

eliminărilor, hrănirea şi hidratarea, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare;

 1. -servicii de îngrijiri medicale primare: efectuarea măsurătorilor antropometrice,

monitorizarea parametrilor fiziologici-tensiune arterială, glicemie, temperatură, respiraţie, puls, administrarea tratamentului;

 1. –servicii medicale de monitorizare a bolilor cronice, servicii medicale de urgenţă;
 2. servicii de recuperare şi reabilitare, conexe domeniului medical şi social:psihoterapie;

b)servicii sociale:

 1. -găzduire pe perioadă nedeterminată;
 2. -consiliere psihologică;
 3. -socializare şi petrecerea timpului liber.
 4. – organizarea sarbatorilor nationale sau religioase
 5. -organizarea aniversarilor traditionale (ziua de nastere sau ziua numelui)
 6. -activitati recreative sau de petrecere a timpului liber
 7. -activitati cultural – educative si de socializare
 8. -activitati manuale si artistice
 9. – activitati si jocuri sportive
 10. – organizarea de excursii si alte activitati recreative

Art. 102. –  In cadrul activitatilor socio – medicale se asigura:

 1. consilierea si informarea beneficiarilor asupra drepturilor si obligatiilor acestora, a serviciilor disponibile
 2. evaluarea periodica
 3. programe de consiliere in vederea refacerii legaturilor familiale
 4. aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool, precum si a comportamentului deviant
 5. realizarea de parteneriate si colaborare cu organizatiile neguvernamentale, reprezentanti ai societatii civile in vederea dezvoltarii si sustinerii masurilor de protectie a varstnicilor;
 6. organizarea de activitati specifice prevenirii si combaterii situatiilor care implica risc social crescut de marginalizare si excludere sociala,
 7. organizarea unor activitati de socializare si petrecerea timpului liber, in incinta Caminului si in comunitate;
 8. consilierea rezidentilor despre drepturile pe care le au, despre serviciile oferite, despre modul in care vor fi furnizate acestea si in scopul prevenirii imbolnavirilor si al mentinerii starii de sanatate;
 9. acordarea de servicii medicale in caz de urgenta si ori de cate ori se solicita; acestea, fara nici o discriminare si folosind cele mai eficiente forme de tratament;
 10. tratamente medicale potrivit recomandarii medicului de familie/medicului specialist;
 11. cunoasterea de catre beneficiarii in regim rezidential a regulilor ce trebuie respectate pe perioada convietuirii in centrul social;
 12. achitarea lunara a contributiei de intretinere;
 13. respectarea linistii si pastrarea curateniei in unitate;
 14. adoptarea unui comportament si limbaj civilizat fata de colegi, precum si fata de personalul unitatii;
 15. respectarea programului de masa si servirea mesei in sala de mese;
 16. pastrarea bunurilor materiale primite in folosinta din partea unitatii;
 17. interzicerea folosirii de resouri si alte improvizatii electrice, care ar duce la incalcarea normelor de aparare impotriva incendiilor;
 18. interzicerea gazduirii pe timpul noptii a rudelor sau a altor persoane straine;
 19. interzicerea introducerii si consumarii de bauturi alcoolice in unitate;
 20. interzicerea scoaterii din unitate a portiei de hrana;
 21. pentru parasirea caminului este necesara aducerea la cunostinta personalului de specialitate din schimb;
 22. aducerea la cunostinta conducerii a tuturor problemelor pentru solutionare;
 23. ajutor in efectuarea igienei corporale a asistatilor cu probleme de sanatate;
 24. zilnic curatenia, aerisirea localurilor unitatii, iar saptamanal curatenia generala;
 25. spalarea si calcarea lenjeriei de pat si a echipamentelor;
 26. schimbarea lenjeriei de pat saptamanal sau ori de cate ori este nevoie pentru persoanele cu probleme de sanatate.

Secţiunea a 3-a   ACCESAREA SERVICIILOR

Art. 103. –(1)  Cererile de internare se depun la Camin; exista un format unic al cererii care contine si documentele necesare intocmiriii dosarului de intrare in camin.

(2) Cererea de admitere in Căminul pentru Persoane Vârstnice are forma scrisă, este adresată Comisiei de Admitere şi va fi semnată obligatoriu de solicitant.

Art. 104. –  Pot beneficia de servicii de tip rezidential cetatenii cu domiciliul in municipiul

Tirgu Mures, care au calitatea de pensionar, nu au locuinta proprie, nu se pot gospodari singuri si nu dispunde venituri pentru a-si achita contributia de intretinere prevazuta de lege. Starea de sanatate a solicitantului trebuie sa permita integrarea in colectivitate (sa nu sufere de boli contagioase, invalidante sau psihice), trebuind dovedita cu documente medicale.

Art. 105. – Procedura privind admiterea/iesirea in/din Camin face obiectul unui document care a fost aprobat prin   HCL municipal Tg Mures nr.35/27.02.2014.

Secţiunea a 4-a   RAPORTUL JURIDIC INSTITUTIONAL

Art. 106. –  (1) Raportul juridic instituţional are în vedere în primul rând ocuparea locului în Camin.

(2) Potrivit prevederilor legale în vigoare, aprobarea, respingerea, suspendarea sau încetarea dreptului la serviciul de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice care sunt sau urmează să fie îngrijite în Camin se face de către Primarul Municipiului Tg Mures.

(3) Internarea în Camin se face, dupa parcurgerea procedurii de internare, prin încheierea unui

contract de furnizare de servicii sociale încheiat între furnizor şi beneficiar,precum şi a unui angajament de plată încheiat între instituţie şi beneficiar sau susţinătorii legali ai acestuia, conform prevederilor legale în materie.

Secţiunea a 5-a   CONTRIBUŢIA DE ÎNTREŢINERE A BENEFICIARILOR

Art. 107. –   Persoanele varstnice beneficiare in regim rezidential care au venituri proprii au obligatia sa plateasca o contributie de intretinere, al carei cuantum este stabilit prin lege:

 1. a) Contributia lunara de intretinere pentru persoanele varstnice care au venituri este de 60% din veniturile personale lunare, fara sa se depaseasca costul mediu lunar de intretinere.
 2. b) In cazul in care persoana vârstnică asistată nu are venituri proprii ori acestea sunt mai mici decât costul mediu lunar de întreţinere, plata contribuţiei de întreţinere se datorează în totalitate sau parţial, după caz, de către soţul (soţia), copiii sau celelalte rude obligate la întreţinere.
 3. c) Contribuţia de întreţinere se datorează în următoarea ordine de obligare la plată:

– Soţul pentru soţie sau, după caz, soţia pentru soţ ;

– Copiii pentru părinţi;

– Celelalte rude obligate la întreţinere;

 1. d) In cazul în care una din persoanele care datorează plata nu are mijloace materiale sau acestea sunt insuficiente pentru acoperirea integrală a întreţinerii persoanei vârstnice asistate, diferenţa de plată trece în obligaţia celorlalte persoane, în ordinea stabilită la lit. c), până la completarea integrală a nivelului contribuţiei de întreţinere; când această completare nu este posibilă din lipsa mijloacelor materiale ale celor obligaţi la plată, contribuţia de întreţinere datorată se stabileşte la nivelul sumelor ce pot fi efectiv incasate de la persoanele respective.
 2. e) In cazul in care persoana asistata si susţinătorii legali ai acesteia nu au venituri, cheltuielile reprezentând contribuţia lunară de întreţinere se suportă din bugetul instituţiei.
 3. f) In cazul în care persoana vârstnică lipseşte din camin pe perioade mai mari de 5 zile, contribuţia de întreţinere se recalculează, scăzându-se alocaţia de hrana corespunzătoare zilelor respective; recalcularea se face numai pentru situaţiile în care contribuţia lunară de întreţinere, stabilită ca obligaţie de plată, este egală cu costul mediu lunar de întreţinere.
 4. g) Persoană vârstnică ce a solicitat internarea este obligata sa semneze: un angajament de plată după modelul prevăzut in actele normative in vigoare, in care se inscriu datele personale si, dupa caz, persoana care se obliga la plata contribuţiei de întreţinere a solicitantului.
 5. h) Persoană vârstnică ce a solicitat internarea /Susţinătorul legal al beneficiarului semnează :

o declaratie cu privire la  preluarea in familie a beneficiarului in cazul in care starea acestuia va deveni incompatibilă  într-un asemenea tip de colectivitate;

 1. i) Daca cei obligati la plata (asistatul, sotul/sotia, copiii sau alte rude obligate la intreţinere) nu au posibilitatea materiala de a se angaja la plata integrala a contributiei lunare de intretinere, acestia vor prezenta documentele necesare in vederea stabilirii nivelului contributiei lunare de intretinere potrivit prevederilor in materie. Dupa stabilirea persoanelor obligate la plata si a cuantumului sumelor ce le revin de platit, se intocmeste angajamentul de plata pentru fiecare dintre acestea, cu mentionarea sumelor datorate.
 2. j) Angajamentul de plata constituie titlu executoriu.
 3. k) In cazul in care persoana obligata la plata este pensionar suma reprezentând contribuţia lunara de întreţinere datorată de acesta se reţine din pensie de către instituţia furnizoare de servicii sociale rezidenţiale.
 4. l) In celelalte cazuri plata se face direct la casieria unității.
 5. m) Contribuţia de întreţinere se stabileşte prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Tg Mures, şi se consemnează în angajamentul de plată semnat de persoana care se obligă să facă plata.
 6. n) Conducerea Caminului este obligata sa informeze persoanele care au încheiat angajamente de plata ori de cate ori intervin modificări ale costului mediu lunar de întreţinere iar beneficiarii asupra modificarilor veniturilor, pe baza cărora se recalculează cuantumul contribuţiei lunare.
 7. o) Cuantumul alocatiei zilnice de hrana pe persoana, pentru asistatii in regim rezidential este stabilita conform H.G., iar în limita bugetelor aprobate, la propunerea Căminului, consiliul local poate aproba prin hotărâre un cuantum al alocaţiei de hrană mai mare decât cel stabilit prin H.G.

Secţiunea a 6-a    INGRIJIREA IN CAMIN

Art. 108. –   În Camin, persoanele vârstnice beneficiază de îngrijire completă.

-Caminul este amplasat în comunitate şi permite accesul beneficiarilor la toate resursele şi facilităţile existente (sănătate, educaţie, cultură, petrecerea timpului liber, relaţii sociale etc.). Caminul detine spaţii adecvate pentru activităţi în aer liber,

– Toate spaţiile sunt sigure şi accesibile beneficiarilor.

– Spaţiile comune includ camere în care au loc activităţi sociale, culturale, religioase, camere în care beneficiarii pot fi vizitaţi de către rude în intimitate, săli de mese etc. La nivelul complexului este respectat spaţiul fiecărui beneficiar, astfel încât toate serviciile care se acordă, să se desfăşoare în condiţii optime.

– Caminul asigură accesul beneficiarilor la spaţiile şi echipamentele existente pentru desfăşurarea unor activităţi de bază ale vieţii zilnice, derulate în beneficiu propriu sau comun (pregătirea hranei, servirea mesei, spălătorie, grădinărit etc.).

– Iluminatul în camerele comune este suficient de intens şi astfel poziţionat, încât să faciliteze cititul şi alte activităţi de petrecere a timpului liber.

-Camerele sunt dotate cu mobilier de bună calitate.

-Camera celui internat este stabilită de către Director, cu respectarea dreptului la intimitate,  a libertăţii de opinie şi a celei religioase.

– Persoanele internate beneficiază de trei mese principale pe zi (cel puţin două mese cu hrană gătită), asigurând caloriile necesare fiecăruia, în limita alocaţiei zilnice de hrană, stabilită prin hotărâre de guvern, alimentaţie corespunzătoare calitativ şi cantitativ (aport caloric, diversitate, prelucrare, prezentare etc.). De asemenea, se asigură beneficiarilor meniuri variate de la o zi la alta, iar la stabilirea meniului zilnic se ţine cont de preferinţele beneficiarilor.

-Servirea mesei se asigură în sala de mese în perioada stabilită de programul Caminului. Beneficiarii au timp suficient pentru a lua masa (nu sunt grăbiţi în nici un fel);

– Servirea mesei se asigură la pat numai pentru persoanele a căror condiţie de sănătate nu permite deplasarea acestora la spaţiul destinat servirii hranei. Atunci când este necesar, beneficiarilor li se asigură asistenţă pentru hrănire din partea personalului într-o manieră discretă, tolerantă, încurajându-se, totodată, formarea abilităţilor de hrănire independentă;

-Beneficiarii pot ajuta la pregătirea hranei, la servire şi la spălarea veselei, în vederea menţinerii/refacerii abilităţilor de autoservire şi autogospodărire.

– Din sala de mese nu pot fi luate vase sau tacâmuri, iar  depozitarea alimentelor in dormitoare, din motive igienice, nu este recomandată.

– În Camin este organizat un spatiu  pentru cei care doresc să încălzească alimentele proprii.

– Acordarea de îmbrăcăminte şi obiecte adecvate şi în stare corespunzătoare (curate, neuzate etc.)

se stabileşte de către conducerea unităţii.

-Rezidentii folosesc cu precădere îmbrăcămintea lor personală, dar nu pot formula pretenţii faţă de

instituţie în cazul deteriorării sau pierderii acesteia. Beneficiarii sunt încurajaţi să poarte îmbrăcămintea şi încălţămintea proprie şi să utilizeze obiectele personale.

– Beneficiarii îşi păstrează îmbrăcămintea, echipamentele personale, precum şi materialele igienico-sanitare destinate exclusiv pentru uz propriu într-un spaţiu individualizat;

– La nivelul caminului, funcţionează o spălătorie, amenajată conform normelor igienico-sanitare în vigoare.

Spălarea obiectelor de îmbrăcăminte se efectuează de către personalul instituţiei.

– Personalul de îngrijire asigura ajutor la igiena persoanei vârstnice si asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale a beneficiarilor care nu se pot îngriji singuri (spălare, bărbierit etc.);

– Materialele necesare pentru igiena personală (săpun,crema de ras, lame de ras) sunt asigurate de institutie, conform necesitatilor.

-Pentru alte servicii (tuns, manichiura, coafat) solicitate, beneficiarul se va ocupa personal si va suporta cheltuielile.

– Unitatea  asigură beneficiarilor toalete accesibile, cu acces direct din dormitoare, la fel si baile in care exista apă curentă, rece şi caldă; instalaţiile electrice din băi sunt izolate; materialele utilizate la amenajarea grupurilor sanitare sunt alese astfel încât să permită întreţinerea şi igienizarea.

-Vizitele apartinatorilor se efectueaza zilnic in intervalul orar anuntat, cu precadere in sala de protocol.

-Caminul organizează pentru rezidenti programe de ocupare a timpului liber (excursii,  spectacole etc). In situaţia în care nu există fonduri bugetare aprobate pentru evenimentele în cauză, cheltuielile se suportă de către beneficiari.

– Asistenta medicala este asigurată de medicul Caminului in colaborare cu medicul de familie pe a carui lista este inscris beneficiarul. Asistenta de urgenta si pentru afectiunile intercurente se asigura de catre medicul caminului in limita de competenta. La nevoie se acceseaza  si celelalte forme de furnizare a serviciilor medicale conform prevederilor asigurarilor sociale de sanatate. Se asigură fiecărui beneficiar activităţi de supraveghere şi menţinere a sănătăţii, conform Planului individualizat de asistenţă şi îngrijire şi în concordanţă cu misiunea unităţii.

– Caminul deţine şi un spaţiu dotat, conform normelor legale în vigoare, pentru consultaţii şi tratamente medicale (cabinet medical, sala de tratamentel).

– Folosirea medicamentelor este permisă doar la recomandarea medicului.

-Persoanele varstnice nu pot avea asupra lor medicamente si nu le pot folosi fara cunostinta medicului.

-Administrarea medicamentelor o va face numai personalul de specialitate (asistente medicale). Medicatia se administreaza in fata asistentei medicale.

– Personalul medical ţine evidenţa administrării medicamentelor într-un document special – Fişa medicaţiei/Foaie de evolutie, în conformitate cu normele legale în vigoare. Tratamentul indicat de catre medical institutiei se consemneaza in FOCG si in condica de prescriptii medicale (completand toate rubricile-nume si prenume, denumirea medicamentului, forma de prezentare, cantitatea aferenta pentru 3 zile). Deasemenea medicamentele care nu se deconteaza din FNUASS se prescriu pe condica .

– În cazul decesului unui beneficiar, medicamentele acestuia se păstrează până la stabilirea cauzei decesului. Deasemenea se asigură protecţia emoţională a celorlalţi beneficiari prin izolarea trupului persoanei decedate. Familia sau apropiatii decedatului vor fi trataţi de personalul centrului cu multă grijă, înţelegere şi respect. La 2 ore dupa constatarea decesului beneficiarului, trupul neînsufleţit va fi transportat la morga Caminului.

– Persoanele vârstnice independente, internate, sunt obligate să-si efectueze cel putin săptămânal baia corporala generala si să-si schimbe lenjeria si îmbrăcămintea ori de cate ori este nevoie. Aceasta activitate se va desfasura de regula intre orele 19-21 sau 6.30-8.30, in asa fel incat sa nu perturbe odihna celorlalti rezidenti din camera sau din Camin.

– Este interzis consumul/introducerea de băuturi alcoolice în Camin, cu excepţia unor evenimente organizate; pentru fumat sunt destinate spaţii speciale

Art. 109. –(1) Rezidentii au in principal urmatoarele obligatii:

 achitarea lunara a contributiei de intretinere

 respectarea linistii si pastrarea curateniei in unitate

 adoptarea unui comportament si limbaj civilizat fata de colegi, precum si fata de personalul unitatii

 respectarea programului de masa si servirea mesei in sala de mese

 pastrarea bunurilor materiale primite in folosinta din partea unitatii

 interzicerea folosirii de resouri si alte improvizatii electrice, care ar duce la incalcarea normelor P.S.I.

 interzicerea gazduirii pe timpul noptii a rudelor sau a altor persoane straine

 interzicerea introducerii si consumarii de bauturi alcoolice in unitate

 interzicerea scoaterii din unitate a portiei de hrana

  parasirea ocazionala a caminului se face pe baza biletului de invoire, trebuie instiintat personalul de specialitate din schimb

 aducerea la cunostinta conducerii a tuturor problemelor pentru solutionare.

(2) Obligatiile si drepturile beneficiarilor sunt cuprinse in Carta beneficiarilor, document aprobat prin HCL municipal Tg Mures si despre care beneficiarii iau cunostinta prin semnatura proprie.

1 exemplar se regaseste in fiecare dormitor.

Secţiunea a 7-a    PROGRAMUL ZILNIC AL PERSOANELOR VARSTNICE

INTERNATE IN CAMIN

Art. 110. – Conducerea Caminului va asigura :

– funcționarea clubului, a televizoarelor, accesul la bibliotecã  ;

– organizarea de mese festive cu ocazia sãrbãtorilor religioase, naționale, celebrarea zilelor de naștere ;

– excursii organizate  ;

– organizarea de jocuri de societate: cãrți, rummy, table, șah ;

– organizarea unor programe artistice cu sprijinul elevilor,ansamblului artisti;

Art.111 – Pentru satisfacerea nevoilor spirituale și de cult, conducerea va asigura condiții pentru participarea persoanelor vârstnice la slujbe religioase în incinta Căminului.

Art.112 –  Programul zilnic orientativ se va desfăşura după cum urmează:

7:00 – 8:30

→ Schimbul de tura

→ Desteptarea, efectuarea toaletei personale, aerisirea camerelor, curatenia acestora;

8:30-9.00

→ Servire mic dejun

9:00 – 10.30

→ Vizita asistentei medicale pentru pansamente, injectii etc.

→ Program baie generala dimineata (luni –parter-persoane dependente si semidependente)

(marti-etaj- persoane dependente si semidependente)

→ Vizita medicului/ asistentului social / asistentului medical ( dupa caz)

10:30 – 12.30

→ Activitati recreationale:

– program de terapie ocupationala, individuala si de grup;

– iesire afara la aer, pe bancute; plimbari in curte,

– meloterapie

– jocuri

– gimnastica medicala

– lectii de informare

– vizionare filme sau emisiuni TV

– discutii libere despre diverse subiecte

– miscare in aer liber

– masaj

– desen

– vizite la magazine (insotiti)

– jocuri educative

-vizionari spectacole

– alte activitati

12:30 – 13:30

→ Servirea mesei de pranz

→ Tratament medicamentos

14:00 – 17:00

→ Program de odihna si relaxare personala

→ Program de vizita

17:00 – 18:30

→ Vizita zilnica a  asistentului medical / a medicului, dupa caz (doar daca aceasta nu a fost efectuata dimineata)

→ Program de voie

18:30 – 19:30

→ Servirea cinei

→ Schimbul de tura

19:30 – 20:30

→ Tratament medicamentos

→ Igiena de seara

22:00

→ Stingerea!

22:00 – 7:00

→ Somn de odihna si supraveghere garda Pe parcursul noptii supravegherea beneficiarilor prin vizite efectuate de personalul de servici, la pat la interval regulate.

In acest sens este strict interzisa incuierea usilor pe perioada noptii.

Art.113-PROGRAM SAPTAMANAL

LUNI

→ sedinta operativa cu personalul executiv

→ consiliere cu beneficiarii, discutii libere

→ baie generala corporala

→ efectuare chestionare

→ gimnasatica si meloterapie

→ vizite ale apartinatorilor 14.00-17.00

MARTI

→ baie generala corporala

→ grup de suport

→ citirea povestilor la beneficiarii imobilizati la pat

→ colorat, desenat,

→ iesire în gradina,

→ vizite ale apartinatorilor 14.00-17.00

→  intrunire ecumenica

→ vizionare TV

MIERCURI

→ educatie sanitara

→ lucru manual, crosetat, colaje si lipituri

→ iesire în curte

→ citirea presei cotidiene

→  intrunire religioasa

→ vizite ale apartinatorilor 14.00-17.00

→program biblioteca 16.00-17.00

JOI

→ terapie individuala si de grup

→ jocuri distractive : sah, rummy, table etc

→ plimbare prin curtea caminului

→ participarea la slujba religioasa de rit reformat

→ vizionare TV

→ sarbatorire evenimente diverse

→ vizite ale apartinatorilor 14.00-17.00

VINERI

→ însotirea beneficiarilor la cumparaturi

→ gimnastica si meloterapie

→ vizite ale apartinatorilor 14.00-17.00

SÂMBATA

→ vizite ale apartinatorilor 14.00-17.00

→ aranjarea lucrurilor personale în dulapuri

→ iesiri în curte

→program biblioteca 16.00-17.00

DUMINICA

→ participarea la slujba religioasa de rit ortodox

→ vizite ale apartinatorilor 14.00-17.00

→program biblioteca

→ vizionare TV

→ iesiri în curte

Secţiunea a 8-a    REGULI DE CONVIETUIRE

Art.114.-  (1) Regulile de convieţuire sunt valabile pentru fiecare persoană vârstnică internată care trebuie să aibă grijă de ordine si curăţenie. In limita posibilităţilor, trebuie să-si aduca contributia activa la mentinerea curateniei in dormitor si in mediul inconjurator.

(2) In noptiere se pot păstra mici obiecte personale si necesare pentru igiena personala.

(3) Alimentele se vor păstra numai in frigidere. Din sala de mese nu se pot lua in camere vase si tacâmuri, alimente.

(4)Beneficiarii trebuie să colaboreze cu ocazia inspectarii rafturilor, dulapurilor etc.

(5) Folosirea aparatelor de radio si TV existente în Camin se poate face fără a perturba liniştea celorlalţi. Aparatele de folosinţă in comun  se reglează doar de către angajatul împuternicit. Orice defecţiune trebuie semnalată imediat personalului.

Art.115-  Fumatul in incinta Caminului este strict interzis. Fumatul in exterior este permis doar in spatiul special amenajat.

Art.116. – Consumul de alcool este interzis. Prin derogarea directorului, este  permis numai la ocazii deosebite.

Art.117. –  Obligatiile si drepturile beneficiarilor sunt cuprinse in Carta beneficiarilor caminului, document aprobat prin HCL municipal Tg Mures.

Art.118. –  Încălcarea  Regulamentului intern si a Cartei poate duce la incetarea raportului institutional.

Art.119. –(1)  In cazul încetării raportului institutional, conducatorul caminului anunţă persoana vârstnică, respectiv pe reprezentantul legal al acesteia despre:

– condiţiile şi ordinea predării obiectelor de folosinţă şi a bunurilor unităţii avute de acesta în păstrare;

– toate dotările predate asistatului spre folosinţă constituie proprietatea instituţiei, acestea nu se pot înstrăina, deteriora sau distruge.

(2) Pentru pagubele cauzate intentionat, persoana vârstnică răspunde material, conform Codului Civil.

Art.120. – Pentru banii si obiectele neanunţate, în cazul pierderii acestora, persoana vârstnică internată nu poate formula pretenţii faţă de instituţie. Institutia pune la dispozitia beneficiarilor un spatiu in care isi pot depune valorile.

Secţiunea a 8-a    OBLIGATIVITATEA DE INFORMARE

Art. 121. –   Cu ocazia internării în Camin,  persoana împuternicită, informează persoana vârstnică si aparţinătorii legali ai acestuia despre:

– condiţiile de îngrijire ;

– obligaţia privind plata contribuţiei lunare de întreţinere care se stabileşte printr-un angajament de plată.

– reguli de învoire, vizite etc.

– modul de exercitare a dreptului la reclamaţii;

– regulamentul intern

– cazurile de desfiinţare a raportului juridic instituţional.

Art. 122. –    Persoana vârstnică internată şi reprezentantul legal al acestuia cu ocazia internării sunt obligate să:

– declare in scris că a luat la cunoştinţă şi va respecta prevederile stabilite prin informarea făcută conform prevederilor menţionate.

– furnizeze datele necesare pentru evidenta ţinută în instituţie;

– declare că va comunica conducătorului instituţiei orice modificare ce va interveni in datele şi în situaţia personală

Secţiunea a 9-a    PARASIREA INSTITUTIEI. INCETAREA/SUSPENDAREA CONTRACTULUI

Art. 123. – Libertatea personală a persoanelor vârstnice internate în Camin nu este îngrădită în nici un fel, însă instituţia poate fi părăsită doar potrivit celor prevăzute în regulamentul intern.

Art. 124. – Persoana vârstnică internată va anunţa în prealabil  intenţia sa de a pleca din unitate asistentei de servici si va purta asupra sa legitimatia emisa in acest sens. In cazul in care absenta se prelungeste pe parcursul mai multor zile, se incheie un bilet de invoire in care va fi precizata adresa,  numele persoanei ( numarul de telefon) la care se deplaseaza.

Art. 125. – Pentru păstrarea sănătăţii, a integrităţii fizice a beneficiarului, la recomandarea medicului instituţiei, plecarea din instituţie poate fi restricţionată sau nu poate fi aprobată.

Art. 126. – Dacă părăsirea fără temei/fara aprobare a instituţiei se repetă, se consideră încălcarea regulamentului intern, ceea ce poate duce la încetarea raportului juridic instituţional.

Art. 126. –  Constituie motive de suspendare a dreptului la servicii privind îngrijirea în cămin:

 1. a) orice situaţie în care beneficiarii lipsesc din cămin o perioadă mai mare de 30 zile consecutive.

În acest caz, contributia de intretinere se recalculeaza, scazandu-se alocatia de hrana corespunzatoare zilelor respective; recalcularea se face numai pentru situatiile în care contributia lunara de intretinere, stabilita ca obligatie de plata, este egala cu costul lunar de intretinere.

Art. 126. –  Constituie motive de încetare a dreptului la servicii privind îngrijirea în cămin următoarele:

 1. a) suspendarea serviciilor sociale pe o perioadă mai mare de 3 luni consecutive;
 2. b) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat in mod direct sau prin reprezentant ;
 3. c) acordul părţilor privind încetarea contractului;
 4. d) nerespectarea in mod repetat de catre beneficiarul de servicii sociale a regulamentului intern al Căminului pentru Persoane Vârstnice ;
 5. e) retragerea autorizatiei de functionare sau a acreditarii Căminului pentru Persoane Vârstnice;
 6. f) limitarea domeniului de activitate pentru care Căminul pentru Persoane Vârstnice a fost acreditat, in masura in care este afectata acordarea serviciilor catre beneficiarul de servicii sociale; Art 12. Ord 73/2005-model contract;
 7. g) schimbarea obiectului de activitate al Căminului pentru Persoane Vârstnice , in masura in care este afectata acordarea serviciilor catre beneficiarul de servicii sociale ;
 8. h) expirarea duratei pentru care a fost stabilită internarea temporară ;
 9. i) forta majora, daca este invocata (cataclisme naturale, apariţia unui focar de infecţie epidemică etc.);
 10. j) decesul beneficiarului;
 11. k) orice situaţie în care contractul de acordare servicii de îngrijire încetează sau este reziliat.

Externarea/transferul din Cămin se va face numai:

 1. din raţiuni de ordin medical (agravarea stării de sănătate a beneficiarului);
 2. la dorinţa beneficiarului sau la cererea familiei care-i asigura in continuare intretinerea;
 3. pentru comportamente ce sunt un pericol pentru beneficiar sau pentru ceilalţi beneficiari;
 4. pentru comportamente care prejudiciază sau deranjează rutinele zilnice ale activităților Căminului
 5. în cazul în care cerinţele de reabilitare ale beneficiarului depăşesc posibilităţile de servicii ale Căminului;
 6. în cazul nefericit în care starea de sănătate a beneficiarului se deteriorează, prin dobândirea unei boli care îi face incompatibilă şederea într-un asemenea tip de colectivitate, acesta va fi externat.

Secţiunea a 10-a    REGULI  PRIVIND PROTEJAREA INTERESELOR PERSOANELOR VARSTNICE INTERNATE

Art. 127. –  Angajatorul are obligaţia să asigure protejarea intereselor persoanelor vârstnice internate.

Art. 128. –  (1) Persoanele vârstnice internate sau aparţinătorii lor îşi transmit nemulţumirile conducătorului institutiei numai în formă scrisă, petiţia fiind necesar a fi semnată şi datată pentru a putea fi luată în considerare.

(2) Angajatorul este obligat să cerceteze reclamaţia întocmită conform normelor legale în vigoare.

(3) În cazul în care conducătorul instituţiei nu a luat măsuri în 30 de zile sau dacă reclamantul nu este de acord cu măsura luată, beneficiarul sau aparţinătorul acestuia se poate adresa cu reclamaţie

forului superior  sau instanţei de judecată.

Art. 129. –  Caminul  dispune de  o Cartă proprie privind drepturile beneficiarilor, adusă la cunoştinţa acestora şi a personalului şi ale cărei prevederi se aplică în toate etapele procesului de furnizare a serviciilor sociale.

Prin CARTĂ, Căminul  se asigură că beneficiarilor le sunt garantate drepturile de a fi informaţi (ei şi reprezentanţii lor), asupra drepturilor dar și că aceștia au  responsabilităţi şi îndatoriri în calitate de beneficiari ai serviciilor pe care le cunosc şi pe care trebuie să le respecte, în conformitate cu prevederile legale şi contractuale.

CAP.III    DISPOZIŢII FINALE

Art. 130. – (1) Prezentul Regulament intern are la bază prevederile legislaţiei în vigoare.

Art. 131. – (1) Regulamentul intern va putea fi modificat atunci când apar acte normative noi privitoare la organizarea şi disciplina muncii, precum şi ori de câte ori interesele Angajatorului o impun.

(2) Dacă modificările sunt substanţiale, Regulamentul intern va fi revizuit, dându-se textelor o nouă numerotare.

(3)Toţi salariatii si beneficiarii din Camin sunt obligaţi să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Regulament Intern.

(4) Acest regulament va fi adus la cunoştinţă sub semnătura, fiecărei persoane (salariati,beneficiari).

(5) Persoanele  nou angajate nu-şi pot începe activitatea decât după ce au semnat că au luat la cunoştinţă de conţinutul acestui regulament, prin grija Inspectorului Resurse Umane.

Art. 132. – Prezentul Regulament intern a fost aprobat de directorul Caminului in data de ……… .

Art. 133. – Regulamentul intră în vigoare în termen de 5 zile de la data semnării lui. La aceeaşi dată, se abrogă anteriorul Regulament intern al Angajatorului.