Raport de activitate

                                                   

 

                                                       Raport de activitate al serviciului social cu cazare

                                          „Căminul pentru persoane vârstnice Târgu  Mureș”   pe anul 2020

 

Centrul rezidenţial de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice

Căminul pentru Persoane Vârstnice Târgu Mureş ,cod serviciu social 8730 CR-V-I,  este instituția specializată de asistență socială,cu personalitate juridică înfiinţată în baza H.C.L. Municipal Târgu Mureş nr.275/2005, şi funcţionează din luna august 2020 în cadrul furnizorului de servicii sociale Direcția de Asistență  Socială Târgu Mureș( acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF Nr.005798); este un serviciu social licenţiat ,deţine Licenţa de funcţionare provizorie  nr.156/12.08.2020, având sediul în Municipiul Târgu-Mureş, str. Evreilor Martiri, nr. 29-31, cod poştal: 540545, Judeţul Mureş, având o capacitate de 76 de locuri. Centrul, cu personalitate juridică, are cod fiscal, CUI 4322858, cont bancar, ştampilă şi siglă proprie.

Pe toate actele emise de către „Căminul pentru Persoane Vârstnice Târgu Mureş” se va menţiona Consiliul Local  Municipal Târgu-Mureş, Direcția de Asistență socială Târgu Mureș, Căminul pentru Persoane Vârstnice Târgu-Mureş, sigla şi sediul acestuia.

 

Obiectul de activitate al Căminului îl constituie  îngrijirea in regim institutionalizat a persoanelor vârstnice (care au împlinit vârsta legală de pensionare) cu domiciliul  pe raza municipiului Târgu-Mureș, pe o perioadă determinată/nedeterminată, în funcţie de nevoile individuale ale acestora.

Căminul pentru Persoane Vârstnice Târgu Mureş,  este  instituţia de asistenţă socială cu personalitate juridică, înfiinţată, organizată şi finanţată potrivit dispoziţiilor Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, si a legislatiei secundare incidente in vigoare(Ordinul MMJS nr.29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice,  HG nr.426/2020privind aprobare standardelor de cost pentru serviciile sociale, etc).

Activitatea Căminului este structurată pe următoarele compartimente structurate în funcţie de volumul, complexitatea şi specificul activităţii, conform Organigramei şi Statului de funcţii aprobate prin HCL municipal Tg Mureş(ultima modificare HCL nr 144/30.07.2020).

 

Personal contractual de conducere (2 posturi):Director

Contabil şef

Personal contractual de execuţie-36 de posturi

Compartiment financiar –contabil ; economist 1

Compartiment medico-social ( personal de specialitate) -24 posturi

– medic1

– asistent social 2

– psiholog 1

– inspector de specialitate 1

– instructor de ergoterapie 2

– asistente medicale 5

– lucrător social 4

   – infirmier 8

 

 Compartiment administrativ (personal administrativ)-11 posturi

-administrator1

– gestionar 1

-7 muncitor calificat- electrician 1

– bucătar4

– lenjereasă 2

-îngrijitoare de curăţenie 2

 

Serviciile furnizate în cadrul Căminului sunt:

-servicii de cazare pe durată nedeterminată

-asigurarea unei alimentaţii echilibrate atât cantitativ cât şi calitativ

-servicii de îngrijire personală în funcţie de nevoile identificate

-asistenţă medicală-consultaţii, tratament, monitorizare

-activităţi pentru menţinerea abilităţilor sau readaptarea capacităţilor fizice

-activităţi de socializare

-îndrumare şi consiliere psihologică şi socială

 

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2020

Pe parcursul anului 2020 s-a obţinut  Licenţa de funcţionare provizorie  nr.156/12.08.2020 care a necesitat o corespondenţă laborioasă cu MMJS urmată de  modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei  Direcţiei de asistenţă socială , precum şi a documentelor proprii Căminului prin două HCL municipal Tg Mureş.

1.Compartiment financiar-contabil

În anul 2020 activitatea Căminului a fost finanţată după cum urmează:

 • buget local 158.798 lei din care s-au virat în bugetul local contribuţiile beneficiarilor în sumă de: 553.663 lei
 • donaţii, sponsorizări 75.384 lei – constând în produse alimentare, obiecte de inventar, medicamente, materiale sanitare, dezinfectanți, mijloace fixe, alte materiale;

În baza HCL municipal Tg Mureş nr. 11/30.01.2020 s-a stabilit contribuţia lunară de întreţinere/ beneficiar  în cuantum de 650 lei, respectiv costul mediu lunar de întreţinere/ beneficiar pentru anul 2020 la valoarea de 3.500 lei.

Situaţia privind încasarea contribuţiei lunare de întreţinere – integral, parţial sau deloc:

 

Nr. crt. Contribuţia lunară Număr mediu
1 Integrală 46
2 Parţială cu aparţinători 19
3 Parţială fără aparţinători 8
4 Deloc

 

 • numărul mediu al beneficiarilor de servicii sociale aferent anului 2020 care au avut posibilitatea de a-şi achita integral contribuţia este de 46 persoane;
 • un număr mediu de 19 de susţinători legali acoperă diferenţa de contribuţie pănă la valoarea de 650 lei;
 • un număr mediu de 8 beneficiari nu au posibilitatea de a-şi achita integral contribuţia şi nu au nici susţinători legali care ar putea suporta diferenţa de contribuţie până la valoarea de 650 lei;

Costul mediu lunar de întreţinere/ beneficiar realizat conform execuţiei a fost de  3.610 lei/ lună.

 

Cheltuielile efectuate cu:

 • salariile personalului 2.294.318 lei, contribuţiile angajatorului 49.943 lei;
 • alimentele au fost de 434.197 lei la care s-au adăugat donaţii şi sponsorizări în valoare de 40.658 lei;
 • medicamente, materiale sanitare si dezinfectanţi au fost de 62.835 lei, cu menţiunea următoare: cheltuielile cu medicamentele sunt în complementarea asigurărilor sociale de sănătate, la care s-au adăugat donații și sponsorizări în valoare de 22.768 lei;
 • cu utilităţile(apă, canal, salubritate, gaz, energie electrică) au fost de 143.678 lei, la care s-a adăugat o reducere comercială de 19.595 lei prin participarea Căminului pentru Persoane Vârstnice la campania organizată de E-ON sub denumirea ”Dăruiește lumină!”;
 • reparaţiile 21.996 lei;
 • obiecte de inventar 10.765 lei la care s-au adăugat 8.302 lei din donatii si sponsorizari;
 • alte bunuri şi servicii necesare desfăşurării activităţii 144.391 lei;
 • achiziția de mijloace fixe in valoare de 21.626 lei, respectiv sponsorizări în valoare de 5.249,90 constând în mașină de spălat;

Activităţile curente realizate:

 • s-au întocmit situaţii financiare trimestriale, respectiv anuale şi s-au transmis atât în sistemul naţional-FOREXE, cât şi Direcţiei economice din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureş;
 • s-au întocmit situaţii lunare raportate în sistemul naţional-FOREXE;
 • s-au întocmit situaţii lunare raportate Direcţiei economice din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureş
 • s-au întocmit situaţii lunare raportate către Institutul Naţional de Statistică;
 • s-a urmărit respectarea angajamentelor şi încadrarea plăţilor pe articole bugetare;
 • s-au înregistrat în contabilitate documentele care au stat la baza operaţiunilor contabile, în mod sistematic şi cronologic;
 • s-au întocmit state de salarii lunare;
 • s-au înregistrat în REVISAL modificările intervenite la contractele individuale de muncă ale angajaţilor(modificări privind drepturile salariale, angajare/ încetare a contractelor de muncă)
 • s-a urmărit ca toate cheltuielile efectuate să se încadreze în alocaţiile bugetare aprobate cu respectarea normelor legale în vigoare în legătură cu angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor din fonduri publice;
 • s-a ţinut evidenţa încasărilor în numerar;
 • s-a întocmit lunar balanţa de verificare sintetică şi analitică potrivit normelor în vigoare;
 • s-au întocmit registrul jurnal, registrul inventar;
 • s-a exercitat viza de control financiar preventiv pentru un număr de 3.288 documente;
 • s-au întocmit un număr de 881 ordine de plată pentru Trezorerie şi s-a urmărit primirea extraselor de cont şi verificarea acestora cu borderoul de plăţi, asigurând încadrarea corectă, pe subdiviziunile clasidficaţiei bugetare a cheltuielilor;
 • s-au înregistrat documentele care au stat la baza intrărilor şi ieşirilor din gestiune, în număr de 025 NIR pentru alimente,141 pentru materiale, 31 NIR pentru obiecte de inventar și 115 NIR pentru medicamente/materiale sanitare/dezinfectanți, iar pentru iesire s-au intocmit un numar de 379 BC alimente, 366 liste zilnice, 365 BC materiale, 39 BT obiecte de inventar și 509 BC pentru medicamente/materiale sanitare/dezinfectanți;
 • s-a efectuat inventarierea patrimoniului instituţiei cu toate elementele de activ şi pasiv;
 • s-au efectuat achiziţii directe pe SICAP pentru alimente, materiale, medicamente, obiecte de inventar, mijloace fixe, lucrări şi servicii.
 • s-au întocmit acte adiţionale la contractele de prestări servicii, având ca obiect prelungirea valabilităţii contractelor sau, după caz s-au încheiat contracte noi.

 

 1. Compartimentul administrativ

Măsuri pentru întreţinerea clădirii şi a spaţiilor

1.înlocuirea pavimentului din tarchet (care prezenta un mare  grad de uzura si mucegai) cu parchet antiumiditate in Sala de mese parter, camera 1,camera 13, camera 6-din sponsorizări

 1. finalizarea lucrărilor la sistemul de hidranţi-înlocuirea staţiei de pompare-investiţie aprox.3000Euro

3.lucrări de toaletare a copacilor din curtea interioară

4.Lucrări de reparatii la instalatia de  canalizare bucătărie

5.lucrări de hidroizolare a unor pereţi din vestiarul angajaţilor

6.reamenajarea de circuite în contextul pandemiei

 

Măsuri  în vederea asigurării bunei funcţionări a aparaturii şi a utilajelor

1.s-au încheiat contracte de mentenanţă

2.s-au efectuat reparatii la instalatia de apa, canalizare

3.s-au efectuat lucrări de reparaţii  la maşinile de spălat şi uscătoare(spălătorie),aparatura din bucătărie

4.s-au efectuat lucrări de reparaţii la sistemul de detectare a fumului

5.s-a montat la Bucătărie Ventilator Hotă profesională VN-4800 lei

 

Măsuri pentru creşterea gradului de confort a beneficiarilor:

1.s-au achizitionat 3 aeroterme pentru imbunatatirea confortului termic in anumite camere

2.s-au înlocuit 3 calorifere de pe holuri cu altele cu randament mai mare

3.s-au dotat camerele beneficiarilor cu perdele şi draperii de întunecare noi(in corpul A după ce în Corpul A s-au schimbat in anul anterior), in parte din donatie

 1. s-a dotat sala de protocol, salile de mese cu perdele si fete de masă noi specifice sărbătorilor de Paşte(donatie) şi Craciun

6.s-a completat mobilierul de gradina

7.s-au achizitionat tensiometre si pulsoximetre noi

Măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor acordate la bucătărie

Căminul asigură fiecărui beneficiar o alimentaţie adecvată, într-o ambianţă plăcută(2 Sali de mese), 3 mese complete/zi şi o gustare la intervale echilibrate, asigurându-le aportul de calorii şi varietatea de meniuri, fiind chestionaţi cu privire la preferinţele lor.

 1. s-a continuat dotarea bucătăriei cu aparatură de specialitate ( 2aparate de sandwich,3 aparate de pancakes,înlocuirea veselei din inox cu veselă din arcopal, tăvi antiderapante pentru servirea mesei)
 2. s-a achiziţionat 1 frigider nou-donaţie-magazia de alimente
 3. s-au achiţiţionat 2 vitrine frigorifice-donaţie
 4. s-au achiziţionat dulapuri-fişet metalice pentru arhivare şi pentru păstrarea veselei în bucătărie

 

Pe fondul epidemiei de coronavirus au fost necesare măsuri suplimentare de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru asigurarea sănătății și securității în muncă pentru angajaţii Căminului, precum şi aplicarea de măsuri de prevenire a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra beneficiarilor de servicii sociale, constând în numeroase dotări,precum:

 -1 buc Termometru  digital non-contact cu infraroşu-donaţie

  -2 buc Termometru  digital non-contact

-2 buc.Lampă germicidă cu ultraviolete tub UV 30W –montare pe tavan

-1 Lampă germicidă cu ultraviolete cu 1 tub –stativ mobil-care permite prezenţa persoanelor-donaţie

-Covor decontaminare sticky mat

-1 buc Dozator dezinfectant cu sensor la intrarea în Cămin

-20 buc dozatoare cu solutii dezinfectante pentru mâini-pentru utilizarea de către angajaţi şi separat pentru beneficiari

-soluţii dezinfectante pentru mâini şi suprafeţe- peste minimul obligatoriu

 – 6 buc containere separate pentru lenjerie contaminată, pentru pamperşi contaminaţi, pentru veselă de unică folosinţă

– aparat nebulizare pentru dezinfecţia aerului şi suprafeţelor

achiziţionarea a încă unei maşini de spălat profesionale

-confecţionarea de paravane din plexiglass la birouri

organizarea unui spaţiu amenajat corespunzător cu despărţitor de plexiglass pentru întâlnirile beneficiarilor cu aparţinătorii

 

Achiziţionarea de PPE (echipamente individuale de protecție)- peste minimul obligatoriu

     – Complet combinezon impermeabil , inclusiv cu glugă şi protecţie încălţăminte  

       -Halate de unică folosinţă

       -mănuşi,capeline, botoşi

      – viziere, Ochelari de protecţie reutilizabili

     –  Mască de protecţie simplă şi de tip N95, FFP2 sau FFP3  

     –  veselă de unică folosinţă

Pentru aceste dotări am depus la Primărie  un Proiect privind acţiuni de dotare a centrelor sociale rezidențiale pentru categorii vulnerabile (persoane vârstnice) prin elaborarea unei cereri de finantare pe POIM-“Program operational infrastructura mare 2014-2020 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19;Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”-dar la care nu am avut niciun răspuns.

 

3.Compartimentul socio-medical 

 

 

2020 Nr beneficiari
Inceputul lunii Sfarsitul lunii Nr beneficiari total/luna
Intrare Iesire
Ian 74 0 0 74 74
Febr 74 0 1 73 74
Mart 73 3 1 75 76
April 75 0 0 75 75
Mai 75 0 1 74 75
Iun 74 1 3 72 75
Iul 72 1 3 70 73
Aug 70 2 2 70 72
Sept 70 1 0 71 71
Oct 71 0 0 71 71
Nov 71 0 0 71 71
Dec 71 1 6 66 72
TOTAL 9 17
Total persoane ce au beneficiat de servicii in 2020 –  83
Nr.zile spitalizare in 2020 – 26 465

 

Evidenţa intrări-ieşiri pe anul 2020

 Bărbaţi 37

Femei46

TOTAL 83

Persoane independente  16

Persoane semidependente  26

Persoane dependente 41

Admiteri 9

Ieşiri 17

din care Decese 17: Spital 5;Camin 12;

Numărul de cereri în aşteptare la 31 decembrie 2020 :1

Numar de reclamaţii 0

 

   La 31 decembrie 2020

         Total 65

        Barbati 28

        Femei 37

Persoane independente  17

Persoane semidependente  19

Persoane dependente 29

 

Respectând legislaţia în vigoare Echipa multidisciplinară (asistent social, medic,psiholog, instructor ergoterapie) a realizat:

-evaluarea,monitorizarea şi reevaluarea  rezidenților

– s-au întocmit “Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire”PIAS

-s-au implementat măsurile cuprinse în plan

-s-au evaluat opiniile beneficiarilor cu privire la gradul de satisfacţie , astfel identificând nevoile individuale şi de grup necesare pentru elaborarea strategiilor de suport adecvate  persoanelor/grupului.

 

In cursul anului s-au efectuat:

 • Evaluări 9
 • Planuri de intervenţie 9
 • Evaluări complexe 9
 • PIAS 9
 • Fişe de evaluare socio-medicale 9
 • Reevaluări 83
 • Chestionare de satisfacţie conditi,hrana)40

 

Activităţi de consiliere

 

Consiliere socială

-servicii de informare oferite potenţialilor beneficiari(sau aparţinătorilor acestora)…… Obiectivul urmărit este acela de a familiariza pe cât posibil beneficiarii cu modul de viaţă desfăşurat într-un Cămin pentru vârstnici, arătându-le într-un mod cât mai pertinent, posibilităţile şi limitele, drepturile şi obligaţiile, avantajele şi dezavantajele care le au în urma adoptării acestui stil de viaţă.

-servicii de informare cu privire la drepturile şi îndatoririle ce le revin beneficiarilor odată cu începerea procesului de îngrijire în cadrul Căminului, cu privire la procedurile şi activităţile desfăşurate aici (Regulament intern, Carta drepturilor)

-efectuarea vizei de flotant   Total anul 2020- 32

-Acte aditionale la contracte 31-beneficiari /apartinatori

 

Consilierea psihologică a vizat:

– facilitarea adaptării vârstnicilor la mediul de viaţă instituţionalizat, îmbunătăţirea abilităţilor de relaţionare , creşterea coeziunii grupului,creşterea stimei de sine, creşterea încrederii în posibilităţile proprii,încurajarea de a participa la activităţile recreative şi de petrecere a timpului liber-terapie ocupaţională.

– gestionarea relaţiilor conflictuale,acţiuni de susţinere şi supor în diferite situaţii de viaţă(boală, pierderea unui membru din familie), stimulare cognitivă prin încurajarea activităţilor mentale

 

Activităţi pentru menţinerea sau readaptarea capacităţilor fizice sau intelectuale

Ergoterapia reprezintă o terapie de susţinere ce constă în exerciţiul psihic şi fizic permanent .Astfel în cadrul Căminului există spaţii destinate pentru astfel de activităţi.Pe parcursul anului 2019 s-au desfăşurat:

 1. Activităţi practice: – lucru manual: depănat,croşetat diverse obiecte, confecţionarea de ornamente pentru împodobirea spaţiilor de locuit, a spaţiilor de relaxare , confectionarea de mărțisoare,(luna martie),ornamente de Craciun,decoratiuni din PET-uri, CD-uri, pictat sticle si  oferirea de mici cadouri partenerilor, vizitatorilor;

– autogospodărire: în funcţie de anotimp persoanele vârstnice au fost implicate  în activităţi de curăţenie în curtea Căminului, plantat de flori, udatul florilor, curăţirea nucilor,pregatirea legume si zarzavaturi pentru conservare(dovlecei,ardei,varza), vopsirea ouălor de Paste;dealtfel rezidenţii sunt încurajaţi să desfăsoare şi în camere activităţi de autogospodărire, să croşeteze, să lectureze;

 1.  Activităţi de grup – jocuri de grup: pentru stimularea cognitivă beneficiarii participă la jocuri de rummy,şah,table,jocuri de cărţi, scrable,puzzle între ei şi de nenumărate ori cu parteneri din exterior: membri ai unor fundaţii(un număr restrând pe parcursul anului 2020 datorită măsurilor impuse de pandemie;

– discutii libere:  medicale (sesiuni de informare lunare susţinute de medicul instituţiei ; spirituale-intalniri cu grupuri de tineri creştini (Filantropia Ortodoxa, Biserica Sion, Liceul Integritas-intîlniri lunare la sediul Căminului, precum şi la sediul liceului);-din luna aprilie acestea au fost suspendate

– servicii de manichiura si coafura (1 sesiune )in luna martie

– organizarea de evenimente culturale cu participarea directă a rezidenţilor, aceştia fiind încurajaţi să desfăşoare diverse activităţi pliate pe resursele de care aceştia dispun:recitări de poezii,roluri de actori:comemorarea nașterii marelui poet Mihai Eminescu(Revedere-program sustinut de b-unici la Biserica de lemn şi la Biblioteca judeţeană Mureş), 24 ianuarie(şezătoare cu participarea interpretului Ovidiu Furnea) ;activități dedicate diverselor evenimente ale anului:Campania 4/4 american Corner pentru prieteni( lansarea volumului Umbrela trăirilor mele) ,Ziua Bolnavului (11 februarie) , evenimente dedicate venirii primăverii :Dragobete(invitaţi grupul folcloric Ibăşteana;participare la lansarea volumului”Lapusna,mon amour-7 februarie;participare la Ziua portilor deschise la Caminul din Capusu de campie-februarie 2020; Ziua Mondiala a Bolnavului, împreună cu Serviciul de Ajutor Maltez, filiala Tîrgu Mureș-11 februarie 2020;Ziua de 1martie (Mărţişor pe portativ)  și 8 martie (parfum de femeie-invitata actrita Steliana balaceanu);1 Iunie (“Cu bunicii despre copilarie), 1 mai (un altfel de 1 Mai );3 m ai-Ziua mamei;10 mai –Ziua tatalui;13 mai-Ziua Dorului;1 iunie(Copilul de atunci si de acum), Campania ‘Impreuna, totul va fi bine!’s-a derulat prin mai multe evenimente de-a lungul anului .

 1. Activitati informative: – citirea presei, a revistelor/cărtilor, urmărirea programelor TV, filme artistice si documentare-trimestrial, în cadrul activităţilor de dezinsecţie se organizează Telecinemateca ;lunar, vizionarea de evenimente.

– activităti de informare: cu privire la facilităţile de care pot beneficia, drepturile pe care le au în calitate de beneficiari de servicii în cadrul Căminului , propuneri privind organizarea activităţilor în aer liber,propuneri de meniu –în cadrul acestor reuniuni se completează chestionarele de satisfacţie ;

– întruniri ale Consiliului Consultativ (care cuprind 3 reprezentanţi ai beneficiarilor)cu  conducerea Căminului şi reprezentanţi ai  Municipiului şi Consiliului local Tg Mureş;

–   continuarea iniţierii rezidenţilor, în lucrul cu mediul online (email, facebook) – mediul online permițând mult mai uşor comunicarea cu exteriorul, anulând barierele de vârstă şi de mişcare, facilitând comunicarea cu eventuale rude sau prieteni și încercarea contactarii membrilor familiei care locuiesc în strainatate în vederea mentinerii unei legaturi;

d.activităţi pentru menţinerea capacităţilor fizice: zilnic “Ora de sport” care în funcţie de anotimp se realizează în curte sau în spaţiul destinat activităţilor recreative;întreceri de baschet,popice,raţa,jocuri cu mingea; .

-sortare de haine şi participare la târguri de haine pe diferite sezoane cu scopul de a renunţa la îmbrăcămintea uzată şi alegerea de obiecte vestimentare cu aspect nou.

 

Activităţi de socializare, recreative

 1. Activităti intergeneraţii –in anul 2020 au fost sistate datorita masurilor de protectie datorate pandemiei;
 2. Activităţi în comunitate: – participarea la evenimente cultural- dedicat nasterii lui m Eminescu-la Sala mare a Palatului Culturii si la Bisericuta de lemn culturale: pentru vizionarea de spectacole avem încheiate parteneriate cu Teatrul Naţional Tg Mureş, Universitatea de artă teatrală Tg Mureş (corala Marisiensis,Teatrul Ariel, Filarmonica de Stat Tg Mureş (vizionari de spectacole-care insa in acest an le-am putut viziona doar pe cele care au fost transmise on-line); spectacole artistice organizate la sediul Căminului(pentru a putea beneficia de astfel de evenimente şi beneficiarii cu mobilitate scăzută) cu sprijinul membrilor Ansamblului Artistic Profesionist Tg Mureș(Maria Santean,Alexandra Toganel, Ovidiu Furnea;

– organizarea de ieșiri în aer liber: au fost sistate pe parcursul anului 2020

-organizarea unei excursii la Gurghiu –castelul Rakoczi si platoul de la Fancel-luarea mesei in aer liber

c.aniversări: aniversarea lunara a zilelor de nastere a beneficiarilor din cadrul Căminului sărbătorite în contextul  unor evenimente  naționale/internationale amuzante , cu ambianța, istoricul, meniul și muzica specifică evenimentului respectiv (Ziua radioului-Invitati Ana Maria Galea,Ziua fara telefon mobil;Ziua Good vibe;Ziua pacalelilo;Florar, Ciresar,Ciupercute;Ziua mustului;Ziua placintei cu dovleac  ;

-adunări festive lunare prilejuite de ,sarbatori religioase Sf.Vasile,Ioan, Gheorghe,Sanziene, Boboteaza,Paști,Rusalii,Maria, Dumitru, Mihail si Gavril, Stefan;

 

Activitati spirituale:

– slujba ortodoxa saptamânală-in ziua de duminică-sistate din luna martie

– slujba reformată saptamânala-in ziua de joi-sistate din luna martie

-sarbatorirea Saptamanii Arhanghelilor cu participarea on-line a membrilor asociatiei Meru-“Lasa-te imbratisat de ingeri”

Dezvoltarea comunicării şi colaborării cu  alte instituţii publice locale și organizaţii ale societăţii civile, culte, active în comunitate

Căminul promovează relaţiile de colaborare cu serviciile publice de asistenţă socială, precum şi cu alţi furnizori publici şi privaţi de servicii sociale, pentru soluţionarea situaţiilor de dificultate în care se află beneficiarul, precum şi pentru a face cunoscută activitatea desfăşurată.

Căminul participă la evenimente şi programe comune cu alte servicii sociale din comunitate.

-participarea la manifestările organizate  de administrația locală:  Participare la votul pentru alegerile locale,alegerile parlamentare .

Mediatizarea activităților și a performanțelor Caminului:

-dezvoltarea relaţiilor cu mass-media locală ( publicații-Zi de zi,Cuvântul liber, Punctul, televiziuni locale-TVR,TTM,Știi TV,ProTV, Antena,CityTV, Radio Tg Mureș);

-Publicarea de materiale documentare  în presa locală privind modalitatea de admitere în Cămin;

-Susţinerea de interviuri la radio sau la televiziune despre problematica persoanelor vârstnice;

-Mediatizarea activităților rezidenților Căminului ,cel puțin cu o frecvență lunară;Toate aparițiile sunt monitorizate la nivelul instituției.

– Realizarea celui de-al 6 lea  vidoclip profesionist în care au fost implicați rezidenții din cămin ,  videoclip care constituie obiectul principal în Campania demarată in anul 2015 de către Cămin, alături de Primăria Târgu-Mureș,  intitulată “NU UITA SĂ-ȚI SUNI B-UNICII”,  prilejuita de sarbatorirea  Zilei Internaționale a persoanelor vârstnice. Videoclipul “In casa B-unicilor pluteste fericirea” pe coloana sonoră a compozitorului marius Teicu promovează legătura intergeneraţii folosind înţelepciunea vârstnicilor.

Această campanie a cuprins  lansarea videoclipului care a fost distribuit si in mediul on line. Campania continuă prin promovarea videoclipului  cu ocazia diverselor întălniri la sediul căminului , cu parteneri, școli, intituții private, ONG, și persoane fizice.

 

  Asistenţa medicală

 

Asistenţa medicală este asigurată de către  un medic specialist Medicină de familie cu normă întreagă.Activitatea acestuia constă în:

-consultaţii de urgenţă, tratamentul bolilor intercurente, consultaţii şi monitorizare a bolilor cornice

-gestionarea administării medicaţiei

-pregătirea documentaţiei  beneficiarului în vederea internării

-eliberarea certificatului constatator al  decesului

-informări lunare de educaţie sanitară a beneficiarilor pe diferite teme ce  vizează îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor;

– planificarea controlului medical periodic al angajaţilor

-dezvoltă colaborarea cu medicii de familie pe a căror listă sunt înscriși rezidenții, cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate;

-facilitează  prezentarea beneficiarilor la consultatiile de specialitate (programare la cabinet,inclusiv  transportul asigurat de autoturismul propriu/ al centrului), inclusive in conditiile de pandemie, cu respectarea stricta a regulilor de protectie;.

–  medicamentele  beneficiarilor se asigură  în conformitate cu prevederile legale privind asigurările sociale de sănătate ,complementar  asistentei sociale a persoanelor varstnice

-facilitează obținerea de dispozitive medicale(scaune cu rotile, aparate de oxigenoterapie, sonde) de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureș

-face propuneri privind dotarea cabinetului medical aparatură medical:pe parcursul anului 2020 s-au achiziţionat, 3 pulsoximetru, aparat tensiometru nou, 2 termometre non-contact si unul non contact cu infrarosu .

S-a asigurat continuitatea in furnizarea serviciilor socio-medicale, 24/24  ore , asigurând în tura de noapte o echipa formata  1 asistentă medicală şi 1infirmieră/lucrător social.

Nr. de zile de spitalizare/2020   26.465

 

 

Principalele boli de care suferă persoanele asistate din cadrul Căminului Anul 2020

 

Nr. crt. Boli Număr
1 Boli cardiovasculare (cardiopatie ischiemică, accident vascular cerebral, insuficienţă cardiacă, hipertensiune) 81
2 Boli ale aparatului respirator 17
3 Tumori 8
4 Boli digestive 26
5 Accidente, traumatisme 2
6 Boli ale sistemului osteoarticular 27
7 Boli endocrine (diabet, obezitate) 20
8 Boli ale aparatului urogenital 19
9 Boli psihice (tulburari anxioase,depresive) 27
10 Boli neurologice 10
11 Demenţe 0
12 Boala Alzheimer 0
13 Alte boli…Insuficienta venoasa

Arteriopatii ……………………………………………

9

7

 

 

Structura persoanelor asistate în funcţie de sex şi vârstă în anul 2020

 

 

 

Număr persoane asistate Total
Vârsta (ani)
60 – 64 65 – 69 70 – 74 75 – 79 80 – 84 85 şi peste
Sexul Masculin 5 4 7 7 6 8 37
Feminin 1 1 1 10 16 17 46
Total 6 5 6 17      22 25 83

 

Măsuri pentru perfecţionarea personalului

Calificarea personalului: participarea la cursuri de perfectionare –cele programate s-au anulat.A existat 1 participare(director, medic,sef contabil) la un curs desfasurat  on-line.Medicul si asistentele medicale au urmat cursuri de perfectionare continua obligatorii in vederea certificarii avizului anual de practica.

 

DIRECTOR

Dr.Anca Mariela FLOREA

                                                                                                                                                 

 

                                 

                                               Raport de activitate al serviciului social cu cazare

                                              „Căminul pentru persoane vârstniceTîrgu  Mureș”

                                                                                pe anul 2019

 

 

                     Serviciul social cu cazare “Căminul pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureş”,denumit în continuare Cămin, cod serviciu social 8730 CR-V-I, este înfiinţat  de furnizorul Primăria Municipiului Târgu Mureş, Direcţia de Asistenţă Socială, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.005798, deţine Licenţa de funcţionare definitivă Seria LF nr.0005506, CUI 4322858 (centru cu personalitate juridică), având sediul în municipiul Târgu-Mureş, str. Evreilor Martiri, nr. 29-31, cod poştal: 540545, Judeţul Mureş, având o capacitate de 76 de locuri. Centrul,cu personalitate juridică, are cod fiscal, cont bancar, ştampilă şi siglă proprie. Pe toate actele emise de către Cămin  se va menţiona Consiliul Local  Municipal Târgu-Mureş, Căminul pentru Persoane Vârstnice Târgu-Mureş şi sediul acestuia.

Căminul, înfiinţat prin H.C.L.municipal Tg Mureş nr.275/2005,  funcționează în subordinea Consiliului Local Municipal Târgu Mureş,în coordonarea Direcţiei de Asistenţă socială Târgu Mureş,  structurat pe competenţe potrivit organigramei, şi are rolul de a asigura la nivel local aplicarea politicilor si strategiilor de asistență socială a persoanelor vârstnice prin menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de nevoie, în cazul în care persoana sau familia este incapabilă să o soluționeze singură.

Obiectul de activitate al Căminului îl constituie  îngrijirea in regim institutionalizat a persoanelor vârstnice (care au împlinit vârsta legală de pensionare) cu domiciliul  pe raza municipiului Târgu-Mureș, pe o perioadă determinată/nedeterminată, în funcţie de nevoile individuale ale acestora.

Căminul pentru Persoane Vârstnice Târgu Mureş,  este  instituţia de asistenţă socială cu personalitate juridică, înfiinţată, organizată şi finanţată potrivit dispoziţiilor Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, si a legislatiei secundare incidente in vigoare(Ordinul MMPS privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice,  HG pentru aprobarea standardelor minime de cost, etc).

Activitatea Căminului este structurată pe următoarele compartimente structurate în funcţie de volumul, complexitatea şi specificul activităţii, conform Organigramei şi Statului de funcţii aprobate prin HCL municipal Tg Mureş(ultima modificare HCL nr 53/28.03.2019).

 

Personal contractual de conducere (2 posturi):Director

Contabil şef

Personal contractual de execuţie-36 de posturi

Compartiment financiar –contabil ; economist 1

Compartiment medico-social ( personal de specialitate) -24 posturi

– medic1

– asistent social 2

– psiholog 1

– inspector de specialitate 1

– instructor de ergoterapie 2

– asistente medicale 5

– lucrător social 4

 – infirmier 8

 

 Compartiment administrativ (personal administrativ)-11 posturi

-administrator1

– gestionar 1

-7 muncitor calificat- electrician 1

– bucătar4

– lenjereasă 2

-îngrijitoare de curăţenie 2

 

Serviciile furnizate în cadrul Căminului sunt:

-servicii de cazare pe durată nedeterminată

-asigurarea unei alimentaţii echilibrate atât cantitativ cât şi calitativ

-servicii de îngrijire personală în funcţie de nevoile identificate

-asistenţă medicală-consultaţii, tratament, monitorizare

-activităţi pentru menţinerea abilităţilor sau readaptarea capacităţilor fizice

-activităţi de socializare

-îndrumare şi consiliere psihologică şi socială

 

 SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2019

1.Compartiment financiar-contabil

În anul 2019 activitatea Căminului a fost finanţată după cum urmează:

 • buget local 036.615 lei din care s-au virat în bugetul local contribuţiile beneficiarilor în sumă de: 564.137 lei
 • donaţii, sponsorizări 48.890 lei – constând în produse alimentare, obiecte de inventar, alte materiale;
 • transfer de obiecte de inventar achiziţionate de Municipiul Tg. Mureş prin proiectul „Modernizare Cămin vârstnici” cod SMISS 6116 încheiat în iunie 2012 (obiecte de inventar utilizate de Căminul pentru Persoane Vârstnice începând cu anul 2012, dar evidenţiate ca obiecte de inventar în situaţiile financiare ale Municipiului Tg. Mureş) în valoare de 206.087 lei;

În baza HCL municipal Tg Mureş nr. 359/29.11.2018 s-a stabilit contribuţia lunară de întreţinere/ beneficiar  în cuantum de 650 lei, respectiv costul mediu lunar de întreţinere/ beneficiar pentru anul 2019 la valoarea de 3.500 lei. Menţionez în baza atribuțiilor Consiliului Consultativ al Căminului, acest aspect a primit şi avizul favorabil din partea acestuia.

Situaţia privind încasarea contribuţiei lunare de întreţinere – integral, parţial sau deloc:

 

Nr. crt. Contribuţia lunară Număr mediu
1 Integrală 41
2 Parţială cu aparţinători 27
3 Parţială fără aparţinători 7
4 Deloc

 

 • numărul mediu al beneficiarilor de servicii sociale aferent anului 2019 care au avut posibilitatea de a-şi achita integral contribuţia este de 41 persoane;
 • un număr mediu de 27 de susţinători legali acoperă diferenţa de contribuţie pănă la valoarea de 650 lei;
 • un număr mediu de 7 beneficiari nu au posibilitatea de a-şi achita integral contribuţia şi nu au nici susţinători legali care ar putea suporta diferenţa de contribuţie până la valoarea de 650 lei;

Costul mediu lunar de întreţinere/ beneficiar realizat conform execuţiei a fost de  3.374 lei/ lună.

 

Cheltuielile efectuate cu:

 • salariile personalului 2.158.687 lei, contribuţiile angajatorului 46.859 lei;
 • alimentele au fost de 397.324 lei la care s-au adăugat donaţii şi sponsorizări în valoare de 36.860 lei;
 • medicamente, materiale sanitare si dezinfectanţi au fost de 39.496 lei, cu menţiunea următoare: cheltuielile cu medicamentele sunt în complementarea asigurărilor sociale de sănătate;
 • cu utilităţile(apă, canal, salubritate, gaz, energie electrică) au fost de 176.994 lei;
 • cu reparaţiile 82.411 lei;
 • obiecte de inventar 10.000 lei la care se adauga 7.394 lei din donatii si sponsorizari;
 • alte bunuri şi servicii necesare desfăşurării activităţii 124.844 lei;

Activităţile curente realizate:

 • s-au întocmit situaţii financiare trimestriale, respectiv anuale şi s-au transmis atât în sistemul naţional-FOREXE, cât şi Direcţiei economice din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureş;
 • s-au întocmit situaţii lunare raportate în sistemul naţional-FOREXE;
 • s-au întocmit situaţii lunare raportate către Institutul Naţional de Statistică;
 • s-a urmărit respectarea angajamentelor şi încadrarea plăţilor pe articole bugetare;
 • s-au înregistrat în contabilitate documentele care au stat la baza operaţiunilor contabile, în mod sistematic şi cronologic;
 • s-au întocmit state de salarii lunare;
 • s-a actualizat statul de personal în luna decembrie 2019- cu aplicare din data de 1 ianuarie 2020, în vederea respectării legislaţiei în vigoare privind drepturile salariale (conform Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Hot. nr. 935/ 13.12.2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată)
 • s-au înregistrat în REVISAL modificările intervenite la contractele individuale de muncă ale angajaţilor(modificări privind drepturile salariale, angajare/ încetare a contractelor de muncă)
 • s-a urmărit ca toate cheltuielile efectuate să se încadreze în alocaţiile bugetare aprobate cu respectarea normelor legale în vigoare în legătură cu angajarea,lichidarea,ordonanţarea şi plata cheltuielilor din fonduri publice;
 • s-a ţinut evidenţa încasărilor în numerar;
 • s-a întocmit lunar balanţa de verificare sintetică şi analitică potrivit normelor în vigoare;
 • s-au întocmit registrul jurnal,registrul inventar;
 • s-a exercitat viza de control financiar preventiv pentru un număr de 2.444 documente;
 • s-au întocmit un număr de 691 ordine de plată pentru Trezorerie şi s-a urmărit primirea extraselor de cont şi verificarea acestora cu borderoul de plăţi, asigurând încadrarea corectă, pe subdiviziunile clasidficaţiei bugetare a cheltuielilor;
 • s-au înregistrat documentele care au stat la baza intrărilor şi ieşirilor din gestiune, în număr de 536 NIR pentru alimente,107 pentru materiale şi  34 NIR pentru obiecte de inventar , iar pentru iesire s-au intocmit un numar de 389 BC alimente,351 BC materiale si 34 BT obiecte de inventar.
 • s-a efectuat inventarierea patrimoniului instituţiei cu toate elementele de activ şi pasiv;
 • s-au efectuat achiziţii directe pe SICAP pentru alimente, materiale, medicamente, obiecte de inventar, lucrări şi servicii.
 • s-au întocmit acte adiţionale la contractele de prestări servicii, având ca obiect prelungirea valabilităţii contractelor sau, după caz s-au încheiat contracte noi.

 

 2.Compartimentul administrativ

Măsuri pentru întreţinerea clădirii şi a spaţiilor

1.înlocuirea pavimentului din tarchet în sala de tratament

 1. înlocuirea pavimentului din tarchet(care prezenta un mare grad de uzura si mucegai) cu parchet antiumiditate
 2. lucrări de reparaţii repetate la maşinile de spălat şi uscătoare

4.lucrări de montare gresie antiderapantă la baia de la sala de protocol

5.lucrări sistem de hidranţi-înlocuirea rezervorului şi montarea lui la suprafaţă

6.Achiziţionarea a 10  stingătoare P6 pentru înlocuirea celor care nu mai corespund conform standardelor

7.reparatia jgheaburilor

7.lucrări de hidroizolaţie la nivelul acoperişului de la bucătărie

8.reparatii zidarie si zugraveli la tavanele din băi şi bucătărie , actiune demarată în anul2018

 

Măsuri  în vederea asigurării bunei funcţionări a aparaturii şi a utilajelor

1.s-au încheiat contracte de mentenanţă

2.s-au efectuat reparatii la instalatia de apa, canalizare

3.s-au efectuat lucrări de reparaţii ale malaxorului din bucătărie

Măsuri pentru creşterea gradului de confort a beneficiarilor:

1.s-au achizitionat 3 aeroterme pentru imbunatatirea confortului termic in anumite camere

2.s-au înlocuit caloriferele de pe holuri cu altele cu randament mai mare

3.s-au dotat camerele beneficiarilor cu perdele şi draperii de întunecare noi(corpul B), in parte din donatie

 1. s-a dotat sala de protocol, salile de mese cu perdele si fete de masă noi specifice sărbătorilor de Paşte(donatie) şi Craciun

5.s-au achizitionat perdele noi in camerele Corpului A(donatie)

6.s-a completat mobilierul de gradina

7.s-au achizitionat tensiometre si pulsoximetru noi

 

Măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor acordate la bucătărie

Căminul asigură fiecărui beneficiar o alimentaţie adecvată, într-o ambianţă plăcută(2 Sali de mese), 3 mese complete/zi şi o gustare la intervale echilibrate, asigurându-le aportul de calorii şi varietatea de meniuri, fiind chestionaţi cu privire la preferinţele lor.

 1. s-a continuat dotarea bucătăriei cu aparatură de specialitate ( 2 storcătoare de citrice, tăvi pentru servirea mesei,cani de ceai)
 2. s-au achiziţionat 2 frigidere noi

 

Compartimentul socio-medical 

Pe parcursul anului  2019 situaţia beneficiarilor a fost:

SEMESTRUL I

Bărbaţi 38

Femei32

TOTAL 70

Persoane independente  12

Persoane semidependente  43

Persoane dependente 16

 

Evidenţa intrări-ieşiri pe anul 2019

Admiteri 5

Ieşiri 10

din care Decese 10: Spital 1;Camin 9;

Numărul de cereri în aşteptare 11

Numar de reclamaţii 0

 

La sfarsitul anului 2019

Bărbaţi 34

Femei40

TOTAL 74

Persoane independente  14

Persoane semidependente  38

Persoane dependente 22

 

Evidenţa intrări-ieşiri pe anul 2019

 

Admiteri 8

Ieşiri 4

din care Decese 4: Spital 1;Camin 3;

Numărul de cereri în aşteptare 10

Numar de reclamaţii 0

       ANUL 2019

Admiteri 13

Ieşiri 14

din care Decese 14: Spital 2;Camin 12;

Numărul de cereri în aşteptare 16

Numar de reclamaţii 0

 

Respectând legislaţia în vigoare Echipa multidisciplinară (asistent social, medic,psiholog, instructor ergoterapie) a realizat:

-evaluarea,monitorizarea şi reevaluarea  rezidenților

– s-au întocmit “Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire”PIAS

-s-au implementat măsurile cuprinse în plan

-s-au evaluat opiniile beneficiarilor cu privire la gradul de satisfacţie , astfel identificând nevoile individuale şi de grup necesare pentru elaborarea strategiilor de suport adecvate  persoanelor/grupului.

In cursul semestrului I s-au efectuat:

 • Evaluări 5
 • Planuri de intervenţie 5
 • Evaluări complexe 7
 • PIAS 7
 • Fişe de evaluare socio-medicale 5
 • Reevaluări 7
 • Chestionare de satisfacţie 40

In cursul anului 2019

 • Evaluări 13
 • Planuri de intervenţie 13
 • Evaluări complexe 12
 • PIAS 12
 • Fişe de evaluare socio-medicale 10
 • Reevaluări 12
 • Chestionare de satisfacţie (conditii,hrana) 80

 

 

   Activităţi de consiliere

 

Consiliere socială

-servicii de informare oferite potenţialilor beneficiari(sau aparţinătorilor acestora)…… Obiectivul urmărit este acela de a familiariza pe cât posibil beneficiarii cu modul de viaţă desfăşurat într-un Cămin pentru vârstnici, arătându-le într-un mod cât mai pertinent, posibilităţile şi limitele, drepturile şi obligaţiile, avantajele şi dezavantajele care le au în urma adoptării acestui stil de viaţă.

-servicii de informare cu privire la drepturile şi îndatoririle ce le revin beneficiarilor odată cu începerea procesului de îngrijire în cadrul Căminului, cu privire la procedurile şi activităţile desfăşurate aici (Regulament intern, Carta drepturilor)

-efectuarea vizei de flotant  Semestrul I- 52  Total anul 2019- 84

-Acte aditionale la contracte 127-beneficiari 73;apartinatori 54

 

Consilierea psihologică a vizat:

– facilitarea adaptării vârstnicilor la mediul de viaţă instituţionalizat, îmbunătăţirea abilităţilor de relaţionare , creşterea coeziunii grupului,creşterea stimei de sine, creşterea încrederii în posibilităţile proprii,încurajarea de a participa la activităţile recreative şi de petrecere a timpului liber-terapie ocupaţională.

– gestionarea relaţiilor conflictuale,acţiuni de susţinere şi supor în diferite situaţii de viaţă(boală, pierderea unui membru din familie), stimulare cognitivă prin încurajarea activităţilor mentale

 

Activităţi pentru menţinerea sau readaptarea capacităţilor fizice sau intelectuale

Ergoterapia reprezintă o terapie de susţinere ce constă în exerciţiul psihic şi fizic permanent .Astfel în cadrul Căminului există spaţii destinate pentru astfel de activităţi.Pe parcursul anului 2019 s-au desfăşurat:

 1. Activităţi practice: – lucru manual: depănat,croşetat diverse obiecte, confecţionarea de ornamente pentru împodobirea spaţiilor de locuit, a spaţiilor de relaxare , confectionarea de mărțisoare,(luna martie),ornamente de Craciun,decoratiuni din PET-uri, CD-uri, pictat sticle si  oferirea de mici cadouri partenerilor, vizitatorilor;

– autogospodărire: în funcţie de anotimp persoanele vârstnice au fost implicate  în activităţi de curăţenie în curtea Căminului, plantat de4 flori, udatul florilor, curăţirea nucilor,pregatirea legume si zarzavaturi pentru conservare, vopsirea ouălor de Paste;dealtfel rezidenţii sunt încurajaţi să desfăţoare şi în camere activităţi de autogospodărire, să croşeteze, să lectureze;

 1.  Activităţi de grup – jocuri de grup: pentru stimularea cognitivă beneficiarii participă la jocuri de rummy,şah,table,jocuri de cărţi, scrable,puzzle între ei şi de nenumărate ori cu parteneri din exterior: membri ai unor fundaţii;

– discutii libere:  medicale (sesiuni de informare lunare susţinute de medicul instituţiei ; spirituale-intalniri cu grupuri de tineri creştini (Filantropia Ortodoxa, Biserica Sion, Liceul Integritas-intîlniri lunare la sediul Căminului, precum şi la sediul liceului);

– servicii de manichiura si pedichiura medicala (1 sesiune )

-servicii de coafura si manichiura, cosmetic de intretinere- Bunicute frumoase octombrie 2019)

– organizarea de evenimente culturale cu participarea directă a rezidenţilor, aceştia fiind încurajaţi să desfăţoare diverse activităţi pliate pe resursele de care aceştia dispun:recitări de poezii,roluri de actori:comemorarea nașterii marelui poet Mihai Eminescu(Iubirea  transcende peste secole), 24 ianuarie(şezătoare cu participarea interpretului Ovidiu Furnea), La multi ani Romania, la multi ani romani  cu participarea interpretului Marius Suciu ;activități dedicate diverselor evenimente ale anului:Campania 4/4 american Corner pentru prieteni( lansarea volumului Umbrela trăirilor mele) ,Ziua Bolnavului (11 februarie) , evenimente dedicate venirii primăverii (Dragobete, Ziua de 1martie (Mărţişor pe portativ-interpretele Maria Sântean Faghiura şi Alexandra Togănel)  și 8 martie (Doar femeia poate fii), Concert de pricesne( fam Togorean),1 Iunie (“Cu bunicii despre copilarie), 1 mai (picnic traditional );1 iunie(Together dance), Cenaclu( partener asociatia Vox Libris),Ziua prieteniei romano-americane, vizita poetului Istrate Dorin),vizita concurentilor de la Miss@Mister Tg Mures.

 1. Activitati informative: – citirea presei, a revistelor/cărtilor, urmărirea programelor TV, filme artistice si documentare-trimestrial, în cadrul activităţilor de dezinsecţie se organizează Telecinemateca ;lunar, vizionarea de evenimente:vizita Papei in Romania, 50 de ani de la aselenizare

– activităti de informare: cu privire la facilităţile de care pot beneficia, drepturile pe care le au în calitate de beneficiari de servicii în cadrul Căminului , propuneri privind organizarea activităţilor în aer liber,propuneri de meniu –în cadrul acestor reuniuni se completează chestionarele de satisfacţie ;

– întruniri ale Consiliului Consultativ (care cuprind 3 reprezentanţi ai beneficiarilor)cu  conducerea Căminului şi reprezentanţi ai  Municipiului şi Consiliului local Tg Mureş;

–   continuarea iniţierii rezidenţilor, în lucrul cu mediul online (email, facebook) – mediul online permițând mult mai uşor comunicarea cu exteriorul, anulând barierele de vârstă şi de mişcare, facilitând comunicarea cu eventuale rude sau prieteni și încercarea contactarii membrilor familiei care locuiesc în strainatate în vederea mentinerii unei legaturi;

-curs de initiere in limba engleza desfasurat la sediul American corner-partea a2a.

d.activităţi pentru menţinerea capacităţilor fizice: zilnic “Ora de sport” care în funcţie de anotimp se realizează în curte sau în spaţiul destinat activităţilor recreative;întreceri de baschet,popice,raţa,jocuri cu mingea; alte activitati in afara caminului:complex week-end,Platoul Cornesti.

-Terapie prin râs-luna iulie1 reuniune în asociere cu Fundaţia Contact Clown din Olanda;

-sortare de haine şi participare la târguri de haine pe diferite sezoane cu scopul de a renunţa la îmbrăcămintea uzată şi alegerea de obiecte vestimentare cu aspect nou.

 

Activităţi de socializare, recreative

 1. Activităti intergeneraţii –cu elevii sectiei de Arta actorului de la Liceul vocational de artaTg Mureş ( Dragobete), luna decembrie ;elevii Liceului catholic Rakoczi, Sc.Omega (luna martie),gradinitei Paradisul copilariei , Gradinita nr.12 (dansul umbrelei);Sc generala Liviu Rebreanu, fundatia Just for you;program dedicat sarbatorilor de iarna (Sc.gen.nr 18,Liceul Integritas,Lic de arta,Lic.Unirea,Gradinita nr.15,nr.18, Sc.gimnaziala A I Cuza, ,Europa, Scoala postliceala.D Cantemir, Lic.Rakoczi,UMFST)
 2. Activităţi în comunitate: – participarea la evenimentele culturale: pentru vizionarea de spectacole avem încheiate parteneriate cu Teatrul Naţional Tg Mureş, Universitatea de artă teatrală Tg Mureş (corala Marisiensis,Teatrul Ariel, Filarmonica de Stat Tg Mureş (vizionari de spectacole);participarea la spectacole organizate  de Primăria Tg Mureş (spectacole in Cetatea medievala-concert de Jazz,  Cenaclul Flacara, Concurs Miss@Mister Tg Mures),Concert Orchestra Medicilor din Romania), Ansamblul artistic profesionist Tg Mureş, Școala Populară de Artă, Casa de cultura M Eminescu(Balul martisorului, Revelionul pensionarilor, spectacol Corina Chiriac, Catalin Crisan); spectacole artistice organizate la sediul Căminului(pentru a putea beneficia de astfel de evenimente şi beneficiarii cu mobilitate scăzută)  cu sprijinul membrilor Ansamblului Artistic Profesionist Tg Mureș(Maria Santean,Alexandra Toganel, Ovidiu Furnea, Suciu Marius,concert pricesne in saptamana patimilor-fam Togorean), Palatului copiilor(ziua Dansului), vizita la Muzeul iluziilor optice,expozitia Tonitza dedicata copilului,donare de carti la Lic.Pedagogic,100 de ani Liceul Papiu.

– organizarea de ieșiri în aer liber: Grădina Zoo Tg- Mureș, Platoul Cornești , Complexul de agrement Weekend Vizita, Pe taramul lavandei-Madaras, Ziua Zoo la 50 de ani

-organizarea unei excursii la Sumuleu Ciuc-Pe urmele Papei,Traseu prin Tg Mures cu autobuzul lui Mos Craciun

c.aniversări: aniversarea lunara a zilelor de nastere a beneficiarilor din cadrul Căminului sărbătorite în contextul  unor evenimente  naționale/international amuzante , cu ambianța, istoricul, meniul și muzica specifică evenimentului respectiv (Ziua de-andoaselea, bijuteriilor, umbrelei,a discului de vinil, blondelor,buduncii de ciocolata,inghetatei, iarba verde de acasa, o alternativa de Haloween,) ;

-adunări festive lunare prilejuite de ,sarbatori religioase Sf.Vasile,Ioan, Gheorghe, Boboteaza,Paști,Rusalii,Maria, Dumitru, Mihail si Gavril, Stefan;

 

Activitati spirituale:

– slujba ortodoxa saptamânală-in ziua de duminică;

– slujba reformată saptamânala-in ziua de joi;

– mese rotunde lunare organizate în colaborare cu Asociația Filantropia Ortodoxa Tg Mureș;

-sarbatorirea Saptamanii Arhanghelilor cu participarea la sediul caminului a membrilor asociatiei Meru-Lasa-te imbratisat de ingeri

Dezvoltarea comunicării şi colaborării cu  alte instituţii publice locale și organizaţii ale societăţii civile, culte, active în comunitate

Căminul promovează relaţiile de colaborare cu serviciile publice de asistenţă socială, precum şi cu alţi furnizori publici şi privaţi de servicii sociale, pentru soluţionarea situaţiilor de dificultate în care se află beneficiarul, precum şi pentru a face cunoscută activitatea desfăşurată.

Căminul participă la evenimente şi programe comune cu alte servicii sociale din comunitate.

-participarea la manifestările organizate  de administrația locală:  Zilele târgumureșene, Targ de arte si meserii,Simfonii de toamna-Tirg de arta mestesugareasca si flori, degustarea porcului in Parcul municipal, Targ de branzeturi Petry,Ziua si balul pensionarilor,Delicii turcesti.Participare la votul pentru alegerea Presedintelui Romaniei.

– participarea la diferite spectacole de folclor ,organizate în diferite instituții locale: Palatul Culturii, Casa Tineretului, Ansamblul Profesionist  Mureșul, Şcoala populara de Arte;

-participarea la spectacolele de teatru prin parteneriatul încheiat cu Teatrul Național Tg Mures (Poveste de Crăciun), Teatrul Ariel, UAT Tg Mures; prezenta rezidentilor la sediul Primariei pentru a sustine un program de colinde in luna decembrie.

– activitate dedicată omagierii poetului M Eminescu organizata la sediul Bibliotecii Judetene Mures” eveniment sustinut de rezidenți;

-lansarea de carte Umbrele trairilor mele evenimentul prilejuit de comemorarea unei jumătăți de veac de la moartea activistului american dr. Martin Luther King Jr.s-a desfasurat in parteneriat cu Biblioteca judeteana Mures, American Corner

-in parteneriat cu Fundatia Alpha Transilvana s-a organizat evenimentul dedicat persoanelor cu dizabilitati:Veniti sa impartim bucurie; O fata zambitoare-eveniment dedicat persoanelor  cu dizabilitati-in perteneriat cu DAS Mures, Proiectul Sub umbrela prieteniei in parteneriat cu SC Petry.

-s-au încheiat contracte de parteneriat cu Universitatea Dimitrie Cantemir ,Scoala postliceala Gh.Marinescu, Societatea Crucea Roșie, Fundatia KIWI(activitati intergeneratii),  AJOFM Mures, Teatrul National Tg Mures, Teatrul Ariel Tg Mures, UAT Tg Mures,,Corala Marisiensis, JCI,Asociatia Vox Libris,UMF Tg Mures,American Corner,Ajutorul Maltez , SC Dona.

-acţiune Colindăm, colindăm- Primăria, Prefectura, DAS Mures, alti parteneri.

Mediatizarea activităților și a performanțelor Caminului:

-dezvoltarea relaţiilor cu mass-media locală ( publicații-Zi de zi,Cuvântul liber, Punctul, televiziuni locale-TVR,TTM,Știi TV,ProTV, Antena,CityTV, Radio Tg Mureș);

-Publicarea de materiale documentare  în presa locală privind modalitatea de admitere în Cămin;

-Susţinerea de interviuri la radio sau la televiziune despre problematica persoanelor vârstnice;

-Mediatizarea activităților rezidenților Căminului ,cel puțin cu o frecvență lunară;Toate aparițiile sunt monitorizate la nivelul instituției.

– Realizarea celui de-al 5 lea  vidoclip profesionist în care au fost implicați rezidenții din cămin ,  videoclip care constituie obiectul principal în Campania demarată in anul 2015 de către Cămin, alături de Primăria Târgu-Mureș,  intitulată “NU UITA SĂ-ȚI SUNI B-UNICII”,  in cadrul Zilei Internaționale a persoanelor vârstnice. Videoclipul “Proverbe” pe coloana sonoră a compozitorului marius Teicu promovează legătura intergeneraţii folosind înţelepciunea vârstnicilor.

Această campanie a cuprins  organizarea unei conferințe de presă la sediul căminului unde a fost lansat și videoclipul. Campania continuă prin promovarea videoclipului  cu ocazia diverselor întălniri la sediul căminului , cu parteneri, școli, intituții private, ONG, și persoane fizice.

 

    Asistenţa medicală

 

Asistenţa medicală este asigurată de către  un medic specialist Medicină de familie cu normă întreagă.Activitatea acestuia constă în:

-consultaţii de urgenţă, tratamentul bolilor intercurente, consultaţii şi monitorizare a bolilor cornice

-gestionarea administării medicaţiei

-pregătirea documentaţiei  beneficiarului în vederea internării

-eliberarea certificatului constatator al  decesului

-informări lunare de educaţie sanitară a beneficiarilor pe diferite teme ce  vizează îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor;

– planificarea controlului medical periodic al angajaţilor

-dezvoltă colaborarea cu medicii de familie pe a căror listă sunt înscriși rezidenții, cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate;

-facilitează  prezentarea beneficiarilor la consultatiile de specialitate (programare la cabinet,inclusiv  transportul asigurat de autoturismul propriu/ al centrului);.

–  medicamentele  beneficiarilor se asigură  în conformitate cu prevederile legale privind asigurările sociale de sănătate ,complementar  asistentei sociale a persoanelor varstnice

-facilitează obținerea de dispozitive medicale(scaune cu rotile, aparate de oxigenoterapie, sonde) de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureș

-face propuneri privind dotarea cabinetului medical aparatură medical:pe parcursul anului 2019 s-au achiziţionat, pulsoximetru, aparat tensiometru nou, un dispozitiv pentru ridicarea pacientilor, seringa Guyon.

S-a asigurat continuitatea in furnizarea serviciilor socio-medicale, 24/24  ore , asigurând în tura de noapte personal format din  asistentă medicală şi infirmieră/lucrător social.

Nr. de zile de spitalizare/2019 26.816

 

Principalele boli de care suferă persoanele asistate din cadrul Căminului Anul 2019

 

Nr. crt. Boli Număr
1 Boli cardiovasculare (cardiopatie ischiemică, accident vascular cerebral, insuficienţă cardiacă, hipertensiune) 80
2 Boli ale aparatului respirator 17
3 Tumori 3
4 Boli digestive 13
5 Accidente, traumatisme 5
6 Boli ale sistemului osteoarticular 20
7 Boli endocrine (diabet, obezitate) 11
8 Boli ale aparatului urogenital 12
9 Boli psihice 23
10 Boli neurologice 12
11 Demenţe 0
12 Boala Alzheimer 0
13 Alte boli…Insuficienta venoasa

Arteriopatii ……………………………………………

13

9

 

 

Structura persoanelor asistate în funcţie de sex şi vârstă în anul 2019

 

 

 

Număr persoane asistate Total
Vârsta (ani)
60 – 64 65 – 69 70 – 74 75 – 79 80 – 84 85 şi peste
Sexul Masculin 4 3 8 7 7 11 40
Feminin 1 2 1 9 13 22 48
Total 5 5 9 16      20 33 88

 

Măsuri pentru perfecţionarea personalului

Calificarea personalului: participarea la cursuri de perfectionare ( initiere in tehnologia informatiei, în domeniul achiziţiilor publice, control intern managerial, managementul riscului, etică) în vederea creşterii calităţii serviciilor acordate.

 

DIRECTOR

Dr.Anca Mariela FLOREA