Criterii de eligibilitate

 

 

1)   Are domiciliul stabil în Târgu Mureş;

2) „Este persoană vârstnică în sensul Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, adică este persoană care a împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege”;

3)   Există locuri disponibile în cămin;

4)  „Nu are familie sau nu se află in intreținerea unei / unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale in vigoare”;

5)  „Nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii”.

6) „Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ingrijirii  necesare”

7) „Nu se poate gospodări singură sau necesită ingrijire care poate fi asigurată prin personalul specializat al căminului;

8) Se află in imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio medicale, datorită bolii ori stării fizice.

Îngrijirea persoanelor vârstnice în cămin reprezintă o măsură de asistenţă socială şi poate fi dispusă numai pentru persoane care îndeplinesc cumulativ:

  1. a) criteriile de eligibilitate de la pct 1-3 (obligatoriu)
  2. b) alte două criterii de la 4-8

            Cu titlu de excepție de la aliniatul precedent pot fi îngrijite în cămin și persoane vârstnice care indeplinesc cumulativ:

  1. a) criteriile de eligibilitate de la pct 1-3 (obligatoriu)
  2. b) unul dintr ecriteriile de la pct. 4-8

 Accesul unei persoane vârstnice în cămin se face avându-se în vedere următoarele criterii de prioritate:   

„a) necesităs upraveghere medicală permanentă, care nu poate fi asigurată la domiciliu și poate fi asigurată în cămin;                        

  1. b) nu se poategospodări singură;
  2. c) este lipsită de susținători legali sau aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile datorită stării de sănătate sau situației economice și a sarcinilor familiale;
  3. d) nu are locuință și nu realizează venituri proprii”;

În cazul în care criteriile de prioritate  sunt îndeplinite simultan de mai mulți solicitanți, Comisia de  admitere va decide motivat pentru care dintre aceștia va propune acordarea de servicii de îngrijire în cămin, in următoarea ordine :

  – persoane vârstnice, pensionate pentru munca depusã și limita de vârstã care au posibilitatea de a achita costul integral al contribuției de întreținere din pensie, precum și cele cu pensii mai mici, cu susținãtoril egali care se angajeazã sã plãteascã diferența de platã pânã la costul integral al contribuţiei de întreținere ;

–  lipsa locuinţei ;

–  vechimea cererii.

            Nu pot fi internate în cămin persoanele vârstnice care au afecțiuni psihice şi/sau persoane cu tulburări de comportament care ar periclita buna desfășurare a activității sociale în instituţie.

 

Acte necesare pentru admitere:

·         Cererea de admitere, semnată de beneficiar/reprezentant legal/convențional, în original;
·         Cartea de identitate  a beneficiarului, în copie;
·         Certificatul de naştere al beneficiarului, în copie;
·         Certificatul de căsătorie,în copie;
·         Certificatul de deces al soțului/soției sau sentinţă de divorţ,după caz,în copie;
·         Cartea de identitate a soţului/soţieişi/sau a copilului/copiilor adulţi ori cartea de identitate a

membrului/membrilor de familie supus/supuşi obligaţiei de întreţinere conform Codului civil, în copie;

după caz, cartea de identitate a reprezentantului legal/convențional, în copie;

Documentele prin care se recomandă îngrijirea şi asistarea beneficiarului în regim instituţionalizatşi/sau orice alte documente care atestă situaţi abeneficiarului şi îi conferă dreptul de a fi asistat şi îngrijit într-un centru rezidenţial, în copie.

 

·         Adeverință medicală eliberată de medicul de familie care cuprinde diagnosticul, scurt istoric,

tratamente efectuate, recomandări, cu specificarea faptului căeste  deplasabil sau nu ;

·         Adeverință medicală eliberată de medicul de familie care specifică că poate conviețui în colectivitate şi

 nu are boli contagioase, pulmonare sau psihice;

·         Buletin de analize medicale(RBW, radiografie pulmonară, coproparazitologic);
·         Examen psihiatric cu privire la capacitatea de discernământ;
·         Anchetă socială întocmită de Direcția de Asistenţă socială din cadrul Primăriei Municipiului TgMureş;
·         Utimul cupon de pensie(in original) sau orice alte documente din care să rezulte veniturile realizate;
·         Documente doveditoare ale situaţiei locative (de ex. copie contract vânzare-cumpărare, extras CF,

contract de închiriere, uzufruct, rentă viageră);

·         Declarație privind deținerea sau nu a unuil oc de veci;
·         Declaraţie autentificată că nu are familie/reprezentantşi/sau susţinători legali, sau dacă aceştia

există, motivul pentru care nu pot îngriji persoana vârstnică;

·         Date de contact(nr.telefon fix/mobil) ale persoanelor care vor fi contactate în situaţii de urgenţă

( internari, decese ,etc);

 

Nu pot fi internate în cămin persoanele vârstnice care au afectiuni psihice şi/sau persoane cu tulburări

de comportament care ar periclita buna desfășurare a activitatii sociale în instituție.

Actele enumerate nu sunt limitative, Comisia de Admitere/Ieşire în/din Căminul pentru Persoane

Vârstnice putând cere şi acte în completare, în mod justificat, care sunt relevante pentru analiza

fiecărui caz în parte.