Contributia de intretinere

Cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere

Potrivit art.1 din Legea Nr. 17 / 2000   privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele vârstnice au dreptul la asistenţă socială în raport cu situaţia sociomedicală şi cu resursele economice de care dispun.

Art. 24 alin.(1) din Legea 17/2000 stipulează că „Persoana vârstnică îngrijită în căminul organizat potrivit prezentei legi, precum şi susţinătorii legali ai acesteia, care dispun de venituri proprii, au obligaţia să plătească lunar o Contribuţie de întreţinere, stabilită individualizat, în urma evaluării complexe efectuate potrivit dispoziţiilor art. 49 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza costului mediu lunar de întreţinere, precum şi a veniturilor persoanei vârstnice şi, după caz, a susţinătorilor legali ai acesteia”.

În prezent,beneficiarii de servicii sociale care au venituri şi sunt îngrijite în Cămin, plătesc o contribuţie lunară de întreţinere în cuantum de 650 lei , stabilită prin HCL municipal Târgu- Mures nr. 359/29.11.2018

art.25, alin. (5)  “Acoperirea valorii integrale a contribuţiei lunare se stabileşte astfel:

  1. persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin datorează contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere aprobat ;
  2. diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;”

art.24, alin (2) “ Persoanele vârstnice fără venituri și fără susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetele locale sau judeţene, după caz”.

Referitor la obligația de plată de către susținătorii legali ai persoanei vârstnice îngrijite în cămine, s-a ţinut cont de:

-prevederile Legii asistenței sociale nr.292/2011, art.93  “Obligaţiile se stabilesc astfel încât să nu afecteze veniturile considerate a fi minim necesare vieţii curente a persoanei/persoanelor obligate la întreţinere, precum şi a copiilor acesteia  /acestora”,

-prevederile Legii 17/2000 art.25 “(5^1) La stabilirea venitului lunar pe membru de familie al susţinătorilor legali se procedează după cum urmează:

  1. a) din veniturile nete lunare ale susţinătorilor legali se scad eventualele obligaţii legale de întreţinere, aflate în executare;
  2. b) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susţinătorii legali îi au efectiv în întreţinere.

(5^2) Categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie se stabilesc prin hotărâre a consiliului local/judeţean, cu respectarea prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

În ceea ce priveşte categoriile de venituri propuse a fi luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie sunt cele prevăzute de art. 61 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu respectarea prevederilor Codului civil art.527  „(1) Poate fi obligat la întreţinere numai cel care are mijloacele pentru a o plăti sau are posibilitatea de a dobândi aceste mijloace. (2) La stabilirea mijloacelor celui care datorează întreţinerea se ţine seama de veniturile şi bunurile acestuia, precum şi de posibilităţile de realizare a acestora; de asemenea, vor fi avute în vedere celelalte obligaţii ale sale.”

Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere în sarcina persoanei vârstnice și/sau susținătorilor legali se stabilește printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul sau legal, după caz, și/sau de susţinătorul legal. (2) Susţinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuția lunară integrală printr-un angajament de plată. (3)Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.

Obligaţia de plată a contribuţiei lunare în sarcina susţinătorilor legali se poate stabili şi prin hotărâre judecătorească.

În cazul în care  intervin modificări  ale veniturilor   se va  recalcula cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere, prin încheierea unui nou angajament de plată.