Contributia de intretinere

 

Potrivit art. 24 alin.(1) din Legea 17/2000  „Persoana vârstnică îngrijită în căminul organizat potrivit prezentei legi, precum şi susţinătorii legali ai acesteia, care dispun de venituri proprii, au obligaţia să plătească lunar o Contribuţie de întreţinere, stabilită individualizat, în urma evaluării complexe efectuate potrivit dispoziţiilor art. 49 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza costului mediu lunar de întreţinere, precum şi a veniturilor persoanei vârstnice şi, după caz, a susţinătorilor legali ai acesteia”

La stabilirea  cuantumului  contribuţiei de întreţinere s-au avut în vedere

–  prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  art.529,al(1): “ Întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui care urmează a o plăti”, precum şi ale art.93 din Legea nr.292/2011-Legea asistenţei sociale, în baza căreia  obligaţiile de întreţinere se stabilesc astfel încât să nu afecteze veniturile considerate a fi minim necesare vieţii curente a persoanei/persoanelor obligate la întreţinere, precum şi a copiilor acesteia/acestora;

-prevederile OUG  nr. 125 din 15 decembrie 2021pentru modificarea și completarea Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate.

Referitor la modul în care se realizează acoperirea valorii integrale a contribuţiei lunare stabilite şi stabilirea venitului lunar pe membru de familie al susţinătorilor legali, acesta este clar precizat prin:

art.25, alin. (5)-(8) din legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

(5)  “Acoperirea valorii integrale a contribuţiei lunare se stabileşte astfel:

  1. persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin datorează contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere aprobat ;
  2. diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

(5^1) La stabilirea venitului lunar pe membru de familie al susţinătorilor legali se procedează după cum urmează:

  1. a) din veniturile nete lunare ale susţinătorilor legali se scad eventualele obligaţii legale de întreţinere, aflate în executare;
  2. b) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susţinătorii legali îi au efectiv în întreţinere”.

Responsabilitatea acoperirii diferenţei până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere revine soţului/soţiei pentru soţie/soţ;copii pentru părinţi;frate/soră pentru frate/soră, obligaţie ce se datorează după părinţi.

Cuantumul sumei ce se poate încasa de la susţinătorii legali obligaţi la plată nu poate depăşi o cincime din venitul net al acestora.În cazul în care din lipsa mijloacelor financiare nu este posibilă acoperirea integrală a diferenţei până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare, aceasta se stabileşte la nivelul sumelor ce pot fi efectiv încasate de la persoanele obligate la plată.

(6) Dacă prin aplicarea cotei prevăzute la alin. (5) lit. a) se acoperă valoarea totală a contribuţiei lunare, susţinătorii legali nu mai sunt ţinuţi de obligaţia susţinerii plăţii diferenţei de contribuţie.

(7) Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina persoanei vârstnice şi/sau a susţinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de susţinătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.

(8) Obligaţia de plată a contribuţiei lunare în sarcina susţinătorilor legali se poate stabili şi prin hotărâre judecătorească”.

-art.24, alin (2) “ Persoanele vârstnice fără venituri și fără susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetele locale sau judeţene, după caz”.

    (9) Recalcularea contribuției de întreținere ca urmare a modificărilor veniturilor persoanei vârstnice îngrijite sau ale persoanelor obligate la plata contribuției de întreținere se efectuează de către centrul rezidențial.

(10) Conducerea centrului rezidențial are obligația de a informa persoanele care au încheiat angajamentul de plată ori de câte ori intervin modificări ale costului mediu lunar de întreținere, ale contribuției de întreținere sau ale veniturilor beneficiarilor în baza cărora se recalculează cuantumul contribuției lunare.

(11) Neplata contribuției de întreținere datorată în termen de 30 de zile de la scadență, îndreptățește structurile abilitate ale centrului rezidențial la inițierea procedurilor de executare silită în oricare dintre formele prevăzute de lege, simultan sau succesiv cu privire la persoana beneficiară și/sau a susținătorilor legali după caz.

 

III.Categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice

Art.25, alin.   (5^2)  din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,prevede următoarele: “Categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie se stabilesc prin hotărâre a consiliului local/judeţean, cu respectarea prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare” , respectiv

art.527  „(1) Poate fi obligat la întreţinere numai cel care are mijloacele pentru a o plăti sau are posibilitatea de a dobândi aceste mijloace. (2) La stabilirea mijloacelor celui care datorează întreţinerea se ţine seama de veniturile şi bunurile acestuia, precum şi de posibilităţile de realizare a acestora; de asemenea, vor fi avute în vedere celelalte obligaţii ale sale”.

Categoriile de venituri propuse a fi luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie sunt cele prevăzute de art. 61 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,” astfel:

-venituri din salarii precum și orice alte sume ce se plătesc periodic debitorului și sunt destinate asigurării mijloacelor de existență;

-ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă, compensația acordată salariaților în caz de desfacere a contractului individual de muncă pe baza oricăror dispoziții legale, sumele cuvenite șomerilor – urmăribile în limita a jumătate din cuantumul lor;

– venituri din pensii;

-conturile/depozitele bancare;

-venituri din cedarea folosinţei bunurilor;

-venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;

Sunt exceptate de la stabilirea venitului lunar pe membru de familie al persoanelor îngrijite în cămin și a susținătorilor legali veniturile/formele de sprijin a căror norme de reglementare stipulează că nu sunt luate în calcul la stabilirea altor drepturi și obligații.

Pentru alte situații particulare, se aplică prevederile Codului Civil coroborate cu prevederile Codului de Procedură Civilă, cu privire la obligația de întreținere și la persoanele care își datorează întreținere.