Concursuri

 

                               

                                                        CONSILIUL LOCAL  MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

                                                                   DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ  SOCIALĂ

                                                              CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

                    România, judeţul Mureş, Tg. Mureş, str. Evreilor Martiri, nr. 29-31, CUI 4322858

                      Tel/fax 0365-404.480, e-mail: camin@tirgumures.ro  camin.mures@rdslink.ro

 

                   

                                                  TABEL  CUPRINZÂND REZULTATUL FINAL

                   Pentru concursul organizat în vederea ocupării unor funcții contractuale

LA CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

                                      

Afisat azi 10.03.2023, ORA 17 , la sediul Căminului pentru persoane vârstnice, str Evreilor Martiri

Nr. 29-31 Târgu –Mures și pe site-ul www.caminmures.ro

 

Nr.crt. Numărul de înregistrare a dosarului de concurs FUNCȚIA VIZATĂ REZULTATUL

PROBEI SCRISE

REZULTATUL

INTERVIULUI

REZULTATUL FINAL
1. 424/24/02/2023

 

INFIRMIERĂ 100 pct.

ADMIS

93 pct.

ADMIS

96,5

ADMIS

2. 360/17/02/2023 INFIRMIERĂ 100 pct.

ADMIS

87,33 pct.

ADMIS

93,66

ADMIS

3. 426/24/02/2023 INGRIJITOARE CURĂȚENIE 60 pct.

ADMIS

73,33pct.

ADMIS

66,66

ADMIS

 

Comisia de concurs

 

 

 

 

 

 

 

                                TABEL  CUPRINZÂND REZULTATUL INTERVIULUI

                  Pentru concursul organizat în vederea ocupării unor funcții contractuale

LA CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

 

 Afisat azi 09.03.2023, ORA 17 , la sediul Căminului pentru persoane vârstnice, str Evreilor Martiri

Nr. 29-31 Târgu –Mures și pe site-ul www.caminmures.ro

 

Nr.crt. Numărul de înregistrare a dosarului de concurs FUNCȚIA VIZATĂ REZULTATUL

INTERVIULUI

1. 360/17/02/2023 INFIRMIERĂ 87,33 pct.

ADMIS

2. 424/24/02/2023 INFIRMIERĂ 93 pct.

ADMIS

3. 426/24/02/2023 INGRIJITOARE CURĂȚENIE 73,33pct.

ADMIS

Promovarea interviului se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 de puncte. Promovarea interviului este obligatorie .

Candidatul  nemulţumit  poate  face contestaţie ,în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.Contestaţia se poate depune la Registratura instituţiei, la sediul Căminului pentru persoane vârstnice ,str Evreilor Martiri nr 29-31.

 

Comisia de concurs

 

           

 

 

 

 

 

 

 

TABEL  CUPRINZÂND REZULTATUL PROBEI SCRISE

                     Pentru concursul organizat în vederea ocupării unor funcții contractuale

LA CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

 

 

Afisat azi 07.03.2023, ORA 12 , la sediul Căminului pentru persoane vârstnice, str Evreilor Martiri

Nr. 29-31 Târgu –Mures și pe site-ul www.caminmures.ro

 

 

Nr.crt. Numărul de înregistrare a dosarului de concurs FUNCȚIA VIZATĂ REZULTATUL

PROBEI SCRISE

1. 360/17/02/2023 INFIRMIERĂ 100 pct.

ADMIS

2. 424/24/02/2023 INFIRMIERĂ 100 pct.

ADMIS

3. 426/24/02/2023 INGRIJITOARE CURĂȚENIE 60 pct.

ADMIS

Promovarea probei scrise se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 de puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

Candidatul  nemulţumit  poate  face contestaţie ,în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.Contestaţia se poate depune la Registratura instituţiei.

Candidaţii declaraţi admiși vor susţine interviul în data de 9 martie  2023, ora 14 la sediul Căminului pentru persoane vârstnice ,str Evreilor Martiri nr 29-31.

 

Comisia de concurs

 

 

 

 

 

 

 

   TABEL  CUPRINZÂND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE

                     Pentru concursul organizat în vederea ocupării unor funcții contractuale

LA CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

 

  Afisat azi 01.03.2023, ORA 15 , la sediul Căminului pentru persoane vârstnice, str Evreilor Martiri

Nr. 29-31 Târgu –Mures și pe site-ul www.caminmures.ro

 

 

 

Nr.crt. Numărul de înregistrare a dosarului de concurs     FUNCȚIA VIZATĂ REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR Motivul respingerii
1. 360/17/02/2023 INFIRMIERĂ ADMIS
2. 424/24/02/2023 INFIRMIERĂ ADMIS
3. 426/24/02/2023 INGRIJITOARE CURĂȚENIE ADMIS
4. 436/27/02/2023 INGRIJITOARE CURĂȚENIE Dosar retras

 

 

Candidaţii declaraţi admiși vor susţine proba scrisă în data de 6 martie  2023, ora 10 la sediul Căminului pentru persoane vârstnice ,str Evreilor Martiri nr 29-31.

 

Comisia de concurs

 

 

 

 CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Târgu Mureş, judeţul Mureş,  organizează, în conformitate cu prevederile H.G.R.nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ,

CONCURS pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

Compartimentul SOCIO-MEDICAL:2 posturi INFIRMIER/Ă,perioadă nedeterminată,normă întreagă(ture 12/24h)

Compartimentu ADMINISTRATIV:1 post ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE, perioadă determinată,normă întreagă(8 ore/zi,40 ore/săptămână)

Condiții generale de participare la concurs:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii  53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1  (2)din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice de participare la concurs:

INFIRMIER/Ă  G

 • Absolvent/ă studii generale ;
 • cursul de calificare infirmiere, organizat potrivit legii;
 • certificat de calificare-infirmier/ă;
 • Vechime în domeniul de activitate minim 6 luni
 • experienţă în domeniul îngrijirii vârstnicilor reprezintă un avantaj;
 • disponibilitate pentru program în ture cu începere de la ora 7:00 și 19:00 ;
 • foarte bune abilități de comunicare cu rezidenții si colegii;
 • seriozitate, responsabilitate, loialitate, adaptabilitate, autocontrol, empatie, sociabilitate, spirit de echipă;
 • prezență plăcută, carismatică.

-ÎNGRIJITOARE DE CURĂŢENIE G

 • Absolventă studii generale;
 • Nu necesită vechime în activitate
 • seriozitate, responsabilitate, loialitate, adaptabilitate, autocontrol, empatie, sociabilitate, spirit de echipă.

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

Etapa concurs Data Ora
 Depunerea dosarelor de concurs 27.02.2023 10:00
Selecție dosare 28.02.2023
Termen afișare rezultate selecția dosarelor 1.03.2023 15:00
Termen depunere contestații la selecția dosarelor 2.03.2023 15:00
Termen analizare și afișare rezultat contestații 03.03.2023 15:00
 Desfășurarea probei scrise 6.03.2023 10:00
Termen afișare rezultat proba scrisă 7.03.2023 12:00
Termen depunere contestații proba scrisă 8.03.2023 12:00
Termen analizare și afișare rezultat contestații proba scrisă 9.03.2023 16:00
 Desfășurarea interviului 10.03.2023 10:00
Termen afișare rezultat interviu 13.03.2023 12:00
Termen depunere contestații  interviu 14.03.2023 12:00
Termen analizare și afișare rezultat contestații interviu 15.03.2023 10:00
Afișare rezultat final ocupare post 15.03.2023 16:00

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune  la sediul Căminului între orele 8.00-15.00.

Documentele solicitate în DOSARUL DE CONCURS:

 1. Formular de înscriere la concurs, conform Anexa 1;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate
 3. Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specific ale postului ;
 5. Copia carnetulului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului orientativ Anexa 2);
 6. Certificat de cazier judiciar sau , după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medical de familie sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
 8. Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane (eliberat de orice unitate sau subunitate de Poliție în care funcționează ghișeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar);
 9. Curriculum vitae, model comun european;

Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susținere a  primei probe a concursului.

Actele prevăzute la punctele 2, 3, și 5, precum și  copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap  se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică cu mențiunea , conform cu originalul,, de către secretarul comisiei de concurs.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, la data depunerii dosarului de concurs , propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității la probele de concurs.

Notă:  Documentele solicitate se depun, în ordinea menţionată.

 

 Bibliografie și Tematica stabilită pentru concurs:

 

Post INFIRMIER/Ă

 1. Legea nr.477/2004 – privind codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 2. Note de curs – Programul National de Pregatire a infirmierelor – OAMGMAMR (Modul III.Tehnici de îngrijire
 3. Ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
 4. Ordinul MS nr. 1.761 din 3 septembrie 2021pentru aprobarea Normelor tehniceprivind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private(CAP.II-Curățarea,CAP.III Dezinfecția,ANEXA 3-Proceduri recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc)

 

 Post ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE

 

 1. Legea nr.477/2004 – privind codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 2. Ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
 3. Ordinul MS nr. 1.761 din 3 septembrie 2021pentru aprobarea Normelor tehniceprivind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private(CAP.II-Curățarea,CAP.III Dezinfecția,ANEXA 3-Proceduri recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc)

 

Condiţiile de participare la concurs, actele solicitate pentru dosarul de înscriere şi tematica stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.caminmures.ro.

Relații suplimentare se pot obține  la telefon 0365-404480,  interior 107, intre orele 10-14 şi la sediul Căminului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunț expirat

 CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Târgu Mureş, judeţul Mureş,  organizează, în conformitate cu prevederile H.G.nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator funcţiilor contractuale   din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare ,

CONCURS în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post vacant, personal contractual de execuţie:

-ÎNGRIJITOARE DE CURĂŢENIE G-1 post

 • Nivelul studiilor- studii generale
 • Vechime în muncă-minim 1 an
 • Experienţă în domeniu medico-social -1 an

Concursul va avea loc la sediul Căminului pentru persoane vârstnice,str. Evreilor Martiri nr. 29-31,Târgu–Mureș , în data de  18 .07.2022  ora 10.00 proba practică şi în data de 20.07.2022 ora 16.00 interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune pâna la data de   11 .07.2022 ora 10.00, la sediul Căminului .

Condiţiile de participare la concurs, actele solicitate pentru dosarul de înscriere şi tematica stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.caminmures.ro.

Relații suplimentare se pot obține  la telefon 0365-404480,  interior 107, intre orele 10-14 şi la sediul Căminului.

Conform art.3 din H.G.nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator funcţiilor contractuale   din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare ,toţi candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţiigenerale:

 

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale UniuniiEuropenesau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul înRomânia;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familiesau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statuluiori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de falsori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice

 -ÎNGRIJITOARE DE CURĂŢENIE G-1 post

 • Absolventă studii generale;
 • minim 1 anvechimeînmuncă;
 • Experienţă în domeniul medico-social -1 an
 • disponibilitate pentru desfășurare de activități în weekend;
 • seriozitate, responsabilitate, loialitate, adaptabilitate, autocontrol, empatie, sociabilitate, spirit de echipă.

Tematica stabilită pentru concurs:

Post ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE

 1. Legea nr.477/2004 – privindcodul de conduită al personalului contractual din autorităţileşiinstituţiilepublice;
 2. Ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehniceprivind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţimedicale
 3. Ordinul MSnr. 1.761 din 3 septembrie 2021pentru aprobarea Normelor tehnice  privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private(CAP.II-Curățarea,CAP.IIIDezinfecția,ANEXA 3-Proceduri recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc)

 

Desfăşurarea  concursului:
Concursu lconstă în selecția dosarelor de înscriere,proba practică și interviul , la sediul Căminului pentru persoane vârstnice din str.EvreilorMartiri nr.29-31

 

DOSARUL DE CONCURS:
a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituţiei publice organizatoare;
b) copiaactului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copii ledocumentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific de participare;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul/ extras din registrul general de evidenţă al salariaţilor, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncăşi, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 1 lună anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae redactat potrivit H.G. nr.1021/25.06.2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;

h)alte documente relevante pentru participarea la concurs.

 

Notă: Documentele solicitate se îndosariază, în ordinea menţionată, într-un dosarde plastic cu şină.

In cazul documentului prevăzut la litera e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copiile actelor se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

 Dosarele de concurs se pot depune până în data de11 .07.2022-inclusiv, ora 10 la sediul instituţiei din str. EvreilorMartirinr 29-31. 

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

Etapa concurs Data Ora
Data limită pentru depunerea dosarelor 11.07.2022 10:00
Selecție dosare 12.07.2022 10.00
Termen afișare rezultate selecția dosarelor 12.07.2022 16:00
Termende punere contestații la selecția dosarelor 13.07.2022 16:00
Termen analizare și  afișare rezultat contestații 14.07.2022 12:00
Data desfășurării probei practice 18.07.2022 10:00
Termen afișare rezultat proba practică 18.07.2022 16:00
Termen depunere contestații proba practică 19.07.2022 16:00
Termen analizare șia fișarerezultat contestații 20.07.2022 10:00
Data desfășurării interviului 20.07.2022 16:00
Termen afișare rezultat interviu 21.07.2022 10:00
Termen depunere contestații interviu 22.07.2022 10:00
Termen analizare și afișare rezultat contestații interviu 22.07.2022 16:00
Afișare rezultat final ocupare post 25.07.2022 12:00

 

 

TABEL NOMINAL CUPRINZÂND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL                        ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII UNEI FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE VACANTE

LA CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

 

 

Afisat astazi 11.07.2022 ORA 16 la sediul Căminului pentru persoane vârstnice, str. Evreilor Martiri nr 29-31 Târgu –Mures şi pe site-ul www.caminmures.ro

 

Nr.crt FUNCȚIA VIZATĂ NUMĂR DOSAR REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII
 
1 INGRIJITOR CURĂŢENIE 1443/11.07.2022 ADMIS

 

Candidatul declarat admis va susţine proba practică în data de 18 iulie  2022 ora 10 la sediul Căminului pentru persoane vârstnice ,strEvreilorMartiri nr 29-31.

Candidatul  nemultumit  poate  depune contestatie conform art.31 din Regulamentul –cadru aprobat prin HGR nr.286/2011în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor. Contestatia se poate depune la Registratura institutiei.

 

Comisia de concurs

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Anunt expirat

                                                          CONSILIUL LOCAL  MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

                                                                   DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ  SOCIALĂ

                                                              CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

                               România, judeţul Mureş, Tg. Mureş, str. Evreilor Martiri, nr. 29-31, CUI 4322858

                              Tel/fax 0365-404.480, e-mail: camin@tirgumures.ro  camin.mures@rdslink.ro

 

 ANUNT EXPIRAT 

TABEL NOMINAL CUPRINZÂND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL                     ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII UNEI FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE VACANTE

LA CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

 

Afisat azi 18.04.2022 ORA 12 la sediul Căminului pentru persoane vârstnice, str Evreilor Martiri  nr 29-31 Târgu –Mures şi pe site-ul www.caminmures.ro

 

Nr.crt FUNCȚIA VIZATĂ NUMĂR DOSAR REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII
 
1 INGRIJITOR CURĂŢENIE 735/11.04.2022 ADMIS

 

Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 26 aprilie  2022 ora 10 la sediul Căminului pentru persoane vârstnice ,str Evreilor Martiri nr 29-31.

Candidatul  nemultumit  poate  depune contestatie conform art.31 din Regulamentul –cadru aprobat prin HGR nr.286/2011în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.Contestatia se poate depune la Registratura institutiei.

 

Comisia de concurs

 

 

 

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Târgu Mureş, judeţul Mureş,  organizează, în conformitate cu prevederile H.G.nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator funcţiilor contractuale   din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare ,

CONCURS în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post vacant, personal contractual de execuţie:

 

-ÎNGRIJITOARE DE CURĂŢENIE G-1 post

 • Nivelul studiilor- studii generale
 • Vechime în muncă-minim 1 an

 

Concursul va avea loc la sediul Căminului pentru persoane vârstnice,str. Evreilor Martiri nr. 29-31,Tîrgu–Mureș , în data de    26  .04.2022  ora 10.oo proba scrisă şi în data de   29 .04.2022 ora 10.oo interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune pâna la data de    15 .04.2022 ora 10.00, la sediul Căminului .

Condiţiile de participare la concurs, actele solicitate pentru dosarul de înscriere şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.caminmures.ro.

Relații suplimentare se pot obține  la telefon 0365-404480,  interior 107, intre orele 10-14 ,şi la sediul Căminului.

 

Conform art.3 din H.G.nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator funcţiilor contractuale   din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare , toţi candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:

 

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții  specifice

 -ÎNGRIJITOARE DE CURĂŢENIE G-1 post

 • Absolventă studii generale;
 • minim 1 an vechime în muncă;
 • disponibilitate pentru desfasurare de activitati in weekend;
 • seriozitate, responsabilitate, loialitate, adaptabilitate, autocontrol, empatie, sociabilitate, spirit de echipă.

 

 Bibliografia stabilită pentru concurs:

Post ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE

 

 1. Constituția României *** Republicată cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea 215 din 23 aprilie 2001    *** Republicată  – Legea administraţiei publice locale cu modificările și completările ulterioare ;
 3. Legea nr.477/2004 – privind codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 4. Ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
 5. Ordinul MS nr. 1.761 din 3 septembrie 2021pentru aprobarea Normelor tehniceprivind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private

 

Desfăşurarea concursului:
Concursul constă în selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și interviul , la sediul Căminului pentru persoane vârstnice din str.Evreilor Martiri nr.29-31

DOSARUL DE CONCURS:
a) cerere de înscriere la concurs adresată  directorului  instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific de participare;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul/ extras din registrul general de evidenţă al salariaţilor, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 1 lună anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae redactat potrivit H.G. nr.1021/25.06.2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;

h)alte documente relevante pentru participarea la concurs.

Notă:  Documentele solicitate se îndosariază, în ordinea menţionată, într-un dosar de plastic cu şină.

In cazul documentului prevăzut la litera e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copiile actelor se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

 Dosarele de concurs se pot depune până în data de    15  .04.2022 -inclusiv, ora 10 la sediul instituţiei din str. Evreilor Martiri nr 29-31. 

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

Etapa concurs Data Ora
Data limită pentru depunerea dosarelor 15.04.2022 10:00
Selecție dosare 18.04.2022 10.00
Termen afișare rezultate selecție 18.04.2022 12:00
Termen depunere contestații la selecția dosarelor 19.04.2022 12:00
Termen analizare și afișare rezultat contestații 20.04.2022 12:00
Data desfășurării probei scrise 26.04.2022 10:00
Termen afișare rezultat proba scrisă 27.04.2022 10:00
Termen depunere contestații proba scrisă 28.04.2022 10:00
Termen analizare și afișare rezultat contestații 28.04.2022 16:00
Data desfășurării interviului 29.04.2022 10:00
Termen afișare rezultat interviu 2.05.2022 12:00
Termen depunere contestații proba de interviu 3.05.2022 12:00
Termen analizare și afișare rezultat contestații interviu 4.05.2022 12:00
Afișare rezultat final ocupare post 4.05.2022 16:00

 

 

 

 

 

ANUNȚ EXPIRAT

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Târgu Mureş,  organizează

CONCURS în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post vacant cu statut contractual de execuţie :

-Muncitor calificat BUCĂTAR M/P -1 post

 • Nivelul studiilor- studii medii/profesionale, calificare în domeniu
 • Vechime în meseria de bucătar-minim 1 an

Concursul va avea loc la sediul Căminului pentru persoane vârstnice,str. Evreilor Martiri nr. 29-31,Târgu–Mureș , în data de 09.04.2021 ora 10.oo proba scrisă şi în data de 14.04.2021 ora 10.oo interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune pâna la data de 2.04.2021 ora 10.00, la sediul Căminului .

Condiţiile de participare la concurs, actele solicitate pentru dosarul de înscriere şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei .

Relații suplimentare se pot obține  la telefon 0365-404480,  interior 107, intre orele 10-14 ,şi la sediul Căminului.

 

                                                                  CONSILIUL LOCAL  MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

                                                                           DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

                                                                  CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

                                   România, judeţul Mureş, Tg. Mureş, str. Evreilor Martiri, nr. 29-31, CUI 4322858

                                    Tel/fax 0365-404.480, e-mail: camin@tirgumures.ro  camin.mures@rdslink.ro

                                                               

     

                         TABEL  CUPRINZÂND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL                        ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII FUNCŢIEI CONTRACTUALE DE EXECUŢIE VACANTE DE

                                                                                                       BUCĂTAR

                                                               LA CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

 

Afisat azi 6.04.2021, ORA 14 ,la sediul Căminului pentru persoane vârstnice, str Evreilor Martiri

Nr. 29-31 Târgu –Mures şi pe site-ul www.caminmures.ro

 

Numărul dosarului de concurs REZULTAT
1 651 ADMIS

 

Candidaţii declaraţi admiși vor susţine proba scrisă în data de 9 aprilie  2021, ora 10 la sediul Căminului pentru persoane vârstnice ,str Evreilor Martiri nr 29-31.

 

Comisia de concurs