Cod etic al personalului

 

                                                                                                        Capitolul I

                                                                                                Dispoziţii generale

 

Prezentul cod etic se aplică personalului Căminului pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureş, denumit în continuare Cămin.

Art.1.  Codul etic reprezintă un ansamblu de principii, valori, reguli de conduită şi norme etice fundamentale şi se referă la relaţiile între angajaţi, persoane asistate şi angajaţi, angajaţi şi instituţie, reprezentanţi ai instituţiilor şi ai societăţii civile şi angajaţi, ce contribuie la sporirea reputației, încrederii și respectului față de persoanele care prestează serviciile in cadrul caminului.

Art.2.   Rolul Codului etic este menţinerea integrităţii morale şi responsabilităţile salariaţilor confruntaţi cu dileme şi exigenţe în plan etic intr-o societate complexă și dinamică. Existenţa acestuia corelează relaţiile de muncă pur contractuale cu încrederea şi responsabilitatea.

Art.3.  Căminul pentru persoane vârstnice deţine şi aplică o procedură bazată pe onestitate şi respect privind relaţia în cadrul personalului, precum şi a personalului cu beneficiarii.

Art.4.  Prezentul Cod reprezintă expresia principiilor promovate şi respectate în activitatea personalului Căminului pentru persoane vârstnice.

Art.5.  Scopul codului etic este de a identifica valorile morale fundamentale care stau la baza misiunii instituţiei, de a stabili un set de responsabilități in desfășurarea activității instituției, de a fi utilizat ca un instrument in soluționarea conflictelor de natura etică.

 Art.6. Asigură coerenţa  cu Codul deontologic al CMR, Codul de etică şi deontologie al OAMGMAMR, Codul deontologic al profesiei de asistent social, de psiholog, ghidând acţiunile şi strategiile Căminului.

 

                                                                                                                    Capitolul II

                                                                             Valori si principii aplicate in cadrul furnizării serviciilor

 

       Prezentul Cod  este în concordanţă cu valorile şi viziunea Căminului şi promovează o imagine pozitivă a Căminului, contribuind la buna reputaţie a acestei instituţii publice, ducând la crearea încrederii şi respectului pe care angajaţii şi beneficiarii îl au faţă de aceasta. Valorile pentru reuşita îndeplinirii misiunii Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti sunt profesionalismul, responsabilitatea, corectitudinea, respectul reciproc, confidenţialitatea, cinstea, echitatea, dreptatea, integritatea, onestitatea, încrederea, promptitudinea şi eficienţa, respectarea legii şi celorlalte acte
normative.

 

Art.7.  Angajaţii Căminului îndeplinesc o misiune socială care are la bază valorile şi principiile etice. Aplicarea Codului etic sprijină dezvoltarea unei culturi instituţionale bazată pe respect reciproc, precum şi creşterea culturii individuale. Totodată, codul de etică prezent, protejează salariaţii de comportamente nedrepte, oportuniste sau necinstite, furnizând un model de comportament care contribuie la crearea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie desfăşurate după reguli corecte.

Valori si principii care stau la baza prezentului cod etic:

Art.8.  Toate persoanele beneficiază de oportunitati egale cu privire la accesul la servicii sociale şi de tratament egal prin eliminarea oricăror forme de discriminare de ordin politic, economic, religios sau de altă natură.

Art.9.  Fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind serviciul social ce răspunde nevoii sale sociale.

Art.10.    Fiecare persoană are dreptul să fie parte integrantă a comunităţii păstrându-şi în acelaşi timp independenţa şi individualitatea. Aceasta urmăreşte să evite marginalizarea beneficiarilor de asistenţa socială pe baza principiului că toţi cetăţenii indiferent dacă necesită servicii de asistenţă socială sau nu, sunt fiinţe umane normale cu nevoi şi aspiraţii normale.

Art.11.   Fiecare persoană are acces la informaţiile privind drepturile fundamentale, măsuri legale de asistenţa socială precum şi posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor servicii sociale. Membrii comunitatii trebuie incurajati si sprijiniti pentru a fi parte integrantă în planificarea şi furnizarea serviciilor în comunitate.

Art.12.  Pentru asigurarea confidenţialităţii în acordarea asistenţei sociale se impune luarea de măsuri posibile şi rezonabile astfel încât informaţiile care privesc pe beneficiar să nu fie divulgate sau făcute public fără acordul persoanei în cauză.

Art.13.  Fiecărei persoane ii este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii. Toţi oamenii sunt trataţi cu demnitate cu privire la modul lor de viaţă, cultură, credinţă şi valorile personale.

Art.14. Fiecare persoană are dreptul conferit prin lege prin care se recunoaşte principiul accesibilităţii egale la serviciile oferite de Căminul pentru persoane vârstnice.

 Art.15.   În acordarea serviciilor se va păstra o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.

Art.16.  În acordarea serviciilor se vor depune toate eforturile pentru rezolvarea situaţiilor, păstrându-se următoarele caracteristici: calitative, cantitative şi cu costuri adecvate.

Art.17.  Acordarea servicilor se va baza pe o evaluare completă şi complexă nevoilor beneficiarilor cât şi intervenţia planificată asupra tuturor aspectelor problemei de rezolvat.

Art.18.  Serviciile acordate trebuie să fie adaptate nevoilor beneficiarilor, iar accesarea acestora să se realizeze în mod faptic.

Art.19.   Căminul pentru Persoane Vârstnice are ca obiective principale orientarea pe rezultate în beneficiul persoanelor deservite, creşterea calităţii serviciilor furnizate, precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie prin:

a. reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului Căminului;

b. crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între salariaţi, între salariaţi şi beneficiarii serviciilor

Art.20.  Căminul pentru Persoane Vârstnice se concentrează pe îmbunătăţirea continuă a serviciilor şi pe eficientizarea resurselor disponibile. Toate activităţile converg spre protecţia persoanelor vârstnice.

Art.21.   Principiile care guvernează conduita profesională a salariaţilor căminului sunt următoarele:

a)prioritatea interesului public – principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a considera interesul public mai presus de interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;

b)asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice – principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;

c)profesionalismul – principiu conform căruia personalul are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

d)imparţialitatea şi nediscriminarea – principiu conform căruia personalul este obligat să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;

e)integritatea morală – principiu conform căruia personalului îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;

f)libertatea gândirii şi a exprimării – principiu conform căruia personalul poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;

g)cinstea şi corectitudinea – principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul trebuie să fie de bună credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu;

h)deschiderea şi transparenţa – principiu conform căruia activităţile desfăşurate de angajaţi în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.

i) fidelitatea- exprimată prin comportamentul/conduita salariaţilor, respectiv rezultatele profesionale obţinute, de care dau dovadă prin eficienţă şi devotament; promovarea imaginii/apărarea prestigiului Căminului este considerată o responsabilitate majoră a salariaţilor, nefiind acceptate lipsa de performanţă,inactivitatea ori utilizarea în alte scopuri a bazei materiale.

       Art.22.  În înţelesul prezentului cod, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii, conform legii:
a)  personal contractual ori angajat contractual – persoana numită, pe bază de contract individual de muncă, într-o funcţie în autorităţile şi instituţiile publice în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare;
b) interes public – acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile şi autorităţile publice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte;
c) interes personal – orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct sau indirect,pentru sine ori pentru alţii, de către angajaţi prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor,informaţiilor la care au acces;
d) conflict de interese – acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin ;
e) informaţie de interes public – orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din activităţile unei instituţii publice, indiferent de suportul ei;
f) informaţie cu privire la date personale – orice informaţie privind o persoană identificată sau identificabilă.
g) consilier etic/responsabil cu monitorizarea respectării normelor de conduită – angajat desemnat de conducătorul instituţiei, cu scopul de a asigura consilierea/asistenţa pe probleme de etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită profesională în cadrul instituţiei.

 

                                                                                                                         Capitolul III

                                                                                       Norme generale de comportament si conduită

 

 Complexitatea şi diversitatea sistemelor de relaţii în baza căruia se acordă serviciile Căminului  impune respectarea unor norme de conduită şi comportament.

Art.23.   Confidenţialitatea angajaţiilor este absolută și nelimitată în timp pe perioada desfăşurării activităţii în cadrul Căminului .

Art.24.  Obligația  privind confidenţialitatea în cazul voluntarilor, elevilor, practicanţilor, studenţilor suportă aceleaşi considerente alineatului precedent.

Art.25.  Nici un salariat nu poate decide în numele beneficiarului pe care îl deserveşte.

Art.26. Salariații sunt datori să îndeplinească cu profesionalism, loialitate şi corectitudine sarcinile şi responsabilităţile profesionale.

Art.27. Toate acţiunile salariaţilor au drept scop binele vârstnicilor şi apărarea intereselor acestora.

 Art.28.   Purtarea cuviincioasă cu beneficiarii, atât din punct de vedere verbal/ nonverbal reprezintă fundamentul oricărei acţiuni a angajatului Căminului .

Art.29.   Personalul cunoaşte şi respectă Carta drepturilor beneficiarilor, cunoaşte particularităţile individuale, astfel încât să poată stabili o comunicare şi relaţii adecvate cu aceştia.

Art.30. Personalul de asistenţă trebuie să aibă abilităţi empatice şi de comunicare.

Art.31.  Orice gen de lucrare prestată de orice salariat în orice cameră, va beneficia de prezenţa unui vârstnic asistat al camerei respective.

  Art.32.    (1) Personalul căminului are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor  căminului, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.

(2) În exercitarea funcţiei, personalul are obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea instituţiei.

Art.33.  (1) Angajaţii au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze prin punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

(2) Personalul trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute.

Art.34.  Personalul are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul căminului, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestuia.

Art.35.  (1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, angajaţii căminului au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor căminului.

(2) În activitatea lor, angajaţii au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate.

(3) În exprimarea opiniilor, personalul căminului trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

(4) Salariaţii sunt obligaţi să ofere ajutor competent, fapt ce presupune o bună
pregătire profesională, teoretică şi practică, iar limbajul profesional trebuie să fie clar, concis şi coerent.

 (5) Orice discriminare – în funcţie de gen, vârstă, capacitate fizică sau mintală, culoare, categorie socială, rasă, religie, limbă, convingere politică, este interzisă;

Art.36.   (1)Între salariaţi/colegi trebuie să existe cooperare şi susţinere reciprocă motivat de faptul că toţi salariaţii sunt mobilizaţi pentru realizarea unor obiective comune conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, iar comunicarea prin transferul de informaţii între colegi fiind esenţială în soluţionarea cu eficienţă a problemelor.
(2) Eventualele divergenţe, nemulţumiri, apărute între salariaţi vor fi soluţionate fără să afecteze relaţia de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor şi gesturilor inadecvate, manifestând atitudine reconciliantă.
(3) În situaţia apariţiei/creării ori constatării unei dileme etice, se recomandă acordarea de consultanţă şi asistenţă etică de către consilierul etic desemnat în acest sens la nivelulCăminului.
(4) Intre salariaţi/colegi trebuie să existe sinceritate şi corectitudine, opiniile exprimate să corespundă realităţii, eventualele nemulţumiri dintre colegi să fie exprimate direct, netendenţios.
(5) Relaţia dintre salariaţi/colegi trebuie să fie egalitară, bazată pe recunoaşterea intraprofesională, pe colegialitate;
(6) Între salariaţi/colegi, în desfăşurarea activităţii, trebuie să fie prezent spiritul competiţional care asigură progresul profesional, acordarea unor servicii publice de calitate, evitându-se comportamentele concurenţiale, de promovare ilicită a propriei imagini, de denigrare a colegilor; comportamentul trebuie să fie competitiv, loial, bazat pe promovarea calităţilor şi a meritelor profesionale nicidecum pe evidenţierea defectelor celorlalţi.
(7) În relaţia dintre salariaţi/colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipă, deciziile fiind luate prin consens, manifestându-se deschidere la sugestiile salariaţilor/colegilor
.

Art.37.  (1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către directorul căminului, în condiţiile legii.

(2) Personalul desemnat să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de directorul căminului.

(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al Căminului pentru Persoane Vârstnice Tg Mures.

Art.38.   În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul căminului are obligaţia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

Art.39.   (1) În relaţiile cu personalul şi cu asistaţii, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, angajaţii căminului sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.

(2) Personalul are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor asistate sau colegilor de serviciu, precum şi ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin:

a)întrebuinţarea unor expresii jignitoare;

b)dezvăluirea aspectelor vieţii private;

c)formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

(3) Întreg personalul trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor asistatilor.

(4)Toţi salariaţii, fac parte dintr-o echipă şi toţi trebuie să conlucreze şi să primească sprijin din partea conducerii. Acest spirit de echipă trebuie simţit şi exprimat în relaţiile cu colegii/mediul intern al instituţiei, precum şi in relaţia cu mediul extern al instituţiei, indiferent de originea lor culturală sau profesională.

(5) Formarea unui corp profesionist al salariaţilor presupune formarea de specialişti care să contribuie la creşterea prestigiului Căminului, prin asigurarea procesului de îmbunătăţire continuă a pregătirii profesionale.

(6) Responsabilitatea socială – încurajarea angajaţilor în implicarea în activităţile sociale, prin dezvoltarea unui comportament civic responsabil. Totodată, se urmăreşte participarea activă, a salariaţilor la acţiunile/activităţile organizate de către Cămin.

(7) Personalul are obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice, prin:

a)promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat, raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;

b)eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

(8) Pe plan intern transparenţa reprezintă împărţirea succesului, dar şi a dificultăţilor. Aceasta permite rezolvarea rapidă a dificultăţilor, înainte să se agraveze şi să provoace prejudicii instituţiei, asistaţilor, partenerilor.

Art.40.  Personalul care reprezintă căminul în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi a Căminului.

 Art.41.  În procesul de luare a deciziilor angajaţii au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.

Art.42.  (1)În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, este obligatorie  asigurarea egalităţii de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul din subordine.

(2) Personalul de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

(3) Personalul de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile care stau la baza ideologiei Căminului .

(4) În vederea eliminării conflictelor de interese, pentru prevenirea şi combaterea oricărei forme decorupţie/favoritism, salariaţilor le este asigurată egalitatea de şanse şi nediscriminarea acestora.

 

Art.43.  (1) Personalul este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.

(2) Personalul contractual are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.

(3) Personalul trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

(4) Personalului contractual care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica căminului pentru realizarea acestora.

Art.44.  (1) Bunele maniere reflectă respectul reciproc în relaţiile cu mediul extern precum şi în relaţiile colegiale. Bunele maniere sunt un atuu în activitatea desfăşurată la locul de muncă, în viaţa de zi cu zi, ca individ.
(2) Bunul simţ reprezintă regula elementară ce trebuie însuşită şi aplicată de toţi salariaţii instituţiei, atât în relaţiile cu mediul extern cât şi în relaţiile interne/relaţiile colegiale.
(3) Salariaţii sunt obligaţi să respecte intimitatea celorlalţi, fiind obligaţi să se abţină de la orice fel de acţiuni, afirmaţii sau gesturi care încalcă principiul respectării drepturilor omului, al respectării demnităţii, precum şi principiul asigurării intimităţii.
(4) Este recomandat, ca în timpul desfăşurării activităţii/programului de lucru, salariaţii să se abţină ori să evite purtarea de discuţii personale, evitându-se folosirea limbajului personal, gălăgios, familiarismele, ori exprimarea opiniilor care ar leza imaginea, integritatea şi demnitatea unui alt coleg. Conversaţia cu colegii, personalul cu
funcţii de conducere, precum şi în relaţiile cu mediul extern, trebuie sa fie formală, dându-se dovadă de profesionalism.
(5) În cadrul şedinţelor,  ori în alte situaţii de acest gen, este recomandat ca salariaţii să îşi închidă telefoanele personale, ori să alegă opţiunea „silenţios” pentru a nu afecta cursul desfăşurării activităţii respective.
(6) Ţinuta salariaţilor în cadrul Căminului trebuie să fie una decentă şi
îngrijită. Ţinuta este o obligaţie de serviciu, reprezentând o valoare etică ca element al conduitei. Ţinuta trebuie să fie decentă şi îngrijită în sensul unei vestimentaţii bussines dar care să nu poată fi considerată neglijentă sau ca o etalare a opulenţei.
(7) La nivelul comunicării şi al relaţiilor cu colegii cât şi cu asistaţii, trebuie să se ţină seama de anumite elemente, care sunt esenţiale în orice activitate, respectiv: salutul şi formulele de politeţe.

 

                                                                                                                                   Capitolul IV

                                                                                            Interdicţii şi relaţia cu autorităţile sau alte instituţii

 

Art.45.  În cazul în care autorităţile solicită pe cale legală informaţii despre un anumit caz, sau atunci când sunt puse în pericol interesele legitime, viaţa sau integritatea asistatului, obligaţia de a păstra confidenţialitatea nu este opozabilă acestor cerinţe.

Art.46.  Salariaţii căminului nu pot fi numiţi curatori pentru asistaţii fără susţinători legali, fiind de preferat curatori externi, care nu se află în relaţii patrimoniale cu căminul.

Art.47. Salariaților nu le este permis să întreprindă cu bună ştiinţă acţiuni care să aducă prejudicii fie colegilor, fie asistaţilor.

Art.48. Se interzice salariaţilor să efectueze lucrări în interes personal în timpul orelor de program sau să folosească agregatele şi utilajele în alte scopuri decât cele pentru care au fost achiziţionate.

Art.49.   Angajaţilor le este interzis:

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea căminului, cu politicile şi strategiile acestuia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care căminul are calitatea de parte, dacă nu sunt abilităţi în acest sens;

c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;

d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile căminului ori ale unor salariaţi, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;

e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau a căminului.

Art.50.   Prevederile art. 49 se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă  din legi speciale nu prevăd alte termene.

Art.51.   Prevederile prezentului cod etic nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a personalului de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

Art.52.  În exercitarea funcţiei deţinute, personalului îi este interzis:

a)să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

b)să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;

c)să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele fizice ori juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;

d)să afişeze în cadrul căminului însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

Art.53.  Angajaţii nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.

 Art.54.  Toţi angajaţii au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către conducerea aşezământului sau de către alţi salariaţi, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.

Art.55.  Personalul angajat din cămin are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege. Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, personalul nu poate urmări obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

 Art.56.   Angajaţii au obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de orice natură, din cadrul instituţiei sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin. În acelaşi context, în relaţia de colegialitate le este interzis acestora să impună/sugera altor angajaţi să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

Art.57.  Orice angajat poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a căminului, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri: când a luat la cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute, când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv, când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.

Art.58.  Dispoziţiile articolului anterior se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau încheierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a căminului.

  Art.59.   Angajaţilor din cămin le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau ale căminului, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte  condiţii decât cele prevăzute de lege.

                                       

                                                                                                                       Capitolul V

                                   Modul de soluţionare a reclamaţiilor.Monitorizarea respectării normelor de conduită

 

  Art.60.   Nerespectarea prevederilor prezentului cod atrage răspunderea disciplinară a persoanelor vinovate.

  Art.61.   Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:

 • refuzul de a executa la timp sarcinile încredințate în mod legal de superiorul ierarhic, precum și neexecutarea acestora din neglijență, în condițiile cerute și conform indicațiilor primite;întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
 • părăsirea locului de muncă, lipsa de la serviciu fără aprobarea celui în drept să acorde învoiri, absenţe nemotivate, nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;
 • încălcarea normelor de protecție, igienă și securitate a muncii, precum și a regulilor de prevenire și stingere a incendiilor;
 • încălcarea normelor de comportare civică și etică sau folosirea unui limbaj inadecvat în cadrul relațiilor de muncă;
 • asumarea de obligații sau responsabilități față de persoane, organe ori organizații, interne sau internaționale, în numele Căminului sau în nume propriu, pe baza calității de salariat, fără acordul sau împuternicirea prealabilă a angajatorului;
 • nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;
 • manifestări care aduc atingere prestigiului instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea;
 • desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;
 • refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;
 • încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege ;
 • alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul asistenţei sociale.

Art.62.   ( 1)Orice salariat din cadrul Căminului care are cunoştinţă de încălcări ale regulilor şi regulamentelor de orice fel, care pot prejudicia activitatea şi imaginea instituţiei, sau au
ca efect neîndeplinirea obiectivelor acesteia, are obligaţia de a înştiinţa de îndată superiorul ierarhic.
(2)
În scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor prezentului cod de etica şi integritate, va fi desemnat un angajat, pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită, denumit consilierul de etică care exercită următoarele atribuţii:

 • actualizarea Codului de conduită etică;
 • comunicarea Codului de conduită etică şi monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită în cadrul  Căminului;
 • acordarea de consultanţă şi asistenţă angajaţilor Căminului cu privire la respectarea normelor de conduită;
 • organizează sesiuni de formare în domeniul eticii pentru angajați;
 • aplică chestionare personalului privind respectarea eticii si integritatii;
 • comunicarea și prelucrarea abaterilor de la Codul de conduita etică în cadrul entității;
 • întocmirea de rapoarte semestriale sau de câte ori este necesar, către conducere, privind modul de respectare a prevederilor Codului de conduită etică de către angajații entității având în vedere exercitarea atribuţiilor sale în vederea eliminării încălcării normelor de conduită;

-rapoartele privind respectarea normelor de conduită vor urmări în principal următoarele aspecte:

a) identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor de conduită profesională, inclusiv a constrângerilor sau ameninţărilor exercitate asupra unui angajat pentru a-l determina să încalce dispoziţii legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător;

b) identificarea modalităţilor de prevenire a încălcării normelor de conduită profesională;

c) adoptarea măsurilor privind reducerea şi eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale;

 (3) Activitatea de monitorizare a respectării normelor etice presupune vizite periodice, studierea comportamentelor, atitudinilor şi a vulnerabilităţilor angajaţilor, identificate la nivel individual, care pot conduce la încălcarea normelor de conduită ,acordare de asistenţă şi consiliere etică . Aceste activităţi pot contribui la îmbunătăţirea climatului de lucru.

(4) Multe dintre situaţiile apărute în practică se pot rezolva pe cale amiabilă, prin măsuri manageriale, şi nu trebuie neapărat să se ajungă la comisia de disciplină – for cu rol preponderent sancţionator.

(5) Consilierul etic acordă consultanţă şi asistenţă  personalului contractual, cu privire la respectarea normelor de conduită.
(6) Orice salariat din cadrul Căminului poate solicita acordarea de consiliere şi asistenţă etică în situaţia în care acesta constată, ori află de crearea unei dileme etice, precum şi în situaţia în care a constatat încălcarea normelor de etică de către un angajat din cadrul instituţiei;

 Art.63.  Stabilirea gradului de răspundere şi vinovăţie se face cu respectarea procedurilor legale în materie, în conformitate cu normele codului de conduită al personalului contractual, statutul asistentilor sociali,asistenţilor medicali, medicili, psihologilor, regulamentului intern al institutiei.

Art.64.   Reclamaţiile şi sesizările referitoare la acordarea serviciilor sociale se înegistrează şi soluţionează cu respectarea procedurii stabilite la nivelul instituţiei în conformitate cu normele legale în vigoare.

Art.65.   Sesizarea/plângerea se poate face verbal, în cadrul programului zilnic de audienţe al directorului instituţiei stabilit prin regulamentul intern sau în scris şi adresat institutiei. Înregistrarea sesizării se realizează prin înscrierea în registrul de intrare – ieşire al instituţiei.

Art.66.  Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod atrage răspunderea disciplinară, penală, patrimonială a angajaţiilor, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, se aduc prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

 Art.67.    Toţi angajaţii au obligaţia de a sesiza superiorul ierarhic orice încălcare sau posibilă încălcare a prezentului Cod Etic, urmând ca acesta să înainteze informaţia directorului căminului. Toate sesizările de încălcare a Codului Etic sunt prompt investigate şi sunt luate măsuri corespunzătoare de corectare a acestora prin intermediul consilierului etic.

Art.68.   (1)La nivel de instituţie, în cazul unei sesizări de abatere disiplinară în condiţiile legii, se va forma o comisie de disciplină care în urma unei cercetări prealabile va propune conducătorului instituţiei sancţiunea angajatului, urmând ca acesta să dispună sancţiunea ce se va aplica în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni,vor fi sesizate organele de urmărire competente.

 

                                                                                                                         Capitolul VI

                                                                                                                       Dispoziţii finale

Art.69.   Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de etică sunt obligatorii pentru personalul contractual din cadrul Caminului, încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările ulterioare.

Art.70.    Codul etic se va aduce la cunoştinţa personalului prin luare la cunoştinţă sub semnătură, iar conducatorii compartimentelor se vor asigura că personalul din subordine cunosc şi respectă prevederile prezentului cod.

Art.71.    Publicitatea prezentului cod se asigură prin afişare la sediul Căminului în scopul informării publicului interesat.

Art.72.  Fiecare angajat va depune jurământul de credință la momentul prelucrării acestui document. Jurământul are următoarea formulă:

”Jur să răspund de calitatea serviciilor pe care le acord, să respect demnitatea şi intimitatea persoanei pe care o îngrijesc.

Voi promova şi susţine o atmosferă de acceptare şi sprijin pentru persoana pe care o îngrijesc, ca şi pentru colegii cu care lucrez.

Voi utiliza în mod responsabil informaţiile şi cunoştinţele dobîndite în activitatea profesională.

Voi sprijini şi încuraja implicarea continuă a familiei în îngrijirea rezidentului.

Voi sprijini şi încuraja implicarea voluntarilor în activitatea instituției.

Imi voi perfecţiona continuu cunoştinţele şi abilităţile prin participarea la sesiuni de instruire şi programe educaţionale.

Imi voi dedica activitatea de îngrijire pentru a asigura calitatea vieţii bolnavului şi familiei acestuia.

Asa sa-mi ajute Dumnezeu.“

Formula religioasă de incheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.  Depunerea jurământului  se consemnează în scris.

Art.73.  Codul etic se va adapta sau modifica periodic în funcţie de evoluţia legislaţiei în domeniu şi de practica asistenţei sociale.

Art.74.    Prevederile prezentului cod de etică nu au caracter limitativ, orice alte dispoziţii speciale în materie sunt aplicabile categoriilor de salariaţi cărora le sunt adresate.

Art.75.  Prezentul cod intră în vigoare începând cu data de aprobării prin Hotărâre a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş .

 

 

TRATAT DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE

PENTRU  PERSONALUL  ANGAJAT AL

CĂMINULUI  PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Tg Mureş

 „Legea naturală şi scrisă ordonă să faci altuia ce ai dori să ţi se facă ţie însuţi şi să nu faci altuia ceea ce nu ai voi să ţi se facă ţie”

AMINTEŞTE-ŢI CĂ LUCREZI ÎNTR UN CĂMIN PENTRU PERSOANE ÎN VÂRSTĂ CARE AR PUTEA FI PĂRINȚII/BUNICII TĂI

Rutina, graba, comoditatea, superficialitatea, infatuarea, imprudenţa, teama de răspundere nu au ce căuta în instituţia noastră.

Pacientul are dreptul de a primi servicii de calitate, indiferent de statutul său social, de culoarea pielii, de religie sau etnie.

Relaţia personal al caminului- rezident începe încă de la internare, iar personalul trebuie să aibă capacitatea de a stabili un climat propice unor relaţii calde, de umanitate, atât cu rezidentul cât şi cu anturajul acestuia (familie, prieteni). Rezidentul va fi informat asupra programului caminului, îi va fi prezentată secţia şi Regulamentul de Ordine Interioară al caminului. De asemenea va fi păstrată legătura rezidentului spitalizat cu lumea exterioara prin vizitatori, telefon  pentru a-i uşura adaptarea acestuia la noul mediu.

A fi personal contractual intr-un cămin pentru persoane vârstnice inseamnă:

 • să nu fi niciodată plictisit;
 • să fi deseori frustrat;
 • să fi inconjurată de probleme;
 • să ai multe de făcut şi atât de puţin timp;
 • să porţi o responsabilitate foarte mare şi să ai foarte puţină autoritate;
 • să intri in vieţile oamenilor şi să marchezi o diferenţă;
 • unii te vor binecuvânta, alţii te vor blestema;
 • vei vedea oameni  in starea lor cea mai proastă… şi în starea lor cea mai bună;
 • nu vei înceta niciodată să fi uluit de capacitatea oamenilor de a iubi, de a îndura şi de curajul acestora;
 • vei vedea viaţa începând şi sfârşindu-se;
 • vei repurta victorii triumfătoare şi eşecuri devastatoare;
 • vei plânge mult;
 • vei râde mult;
 • vei şti ce înseamnă să fi om şi să fi uman.

Sunt cuvinte în care  vă regasiţi fiecare dintre voi.

Deasemenea, personalul trebuie să fie :

 

 1. activ,
 2. bine intenţionat,
 3. organizat,
 4. disciplinat,
 5. creativ,
 6. deschis,
 7. preocupat de formarea de abilităţi

 

Trebuie să fie dispus:

 1. să comunice, să observe, să asculte, inclusiv cu persoane care îi sunt antipatice,
 2. să analizeze, sintetizeze, evalueze informaţiile,
 3. să studieze, folosind cât mai multe surse de informare,
 4. să-şi folosească curiozitatea în scopuri profesionale,
 5. să-şi cunoască limitele competenţei şi să acţioneze ca atare

Trebuie să fie capabil:

 1. să treacă peste propriile-i probleme (de sănătate, de familie),
 2. să utilizeze propria-i experienţă în analizarea anumitor situaţii, dar nu folosind şabloane sau considerând că deţine răspunsul la orice întrebare,
 1. să incerce să devină un mentor pentru cei mai tineri, dar şi să-şi găsească un mentor printre persoanele care au o experienţă mai bogată decât a sa;

 

Relaţiile interumane normale între membrii personalului presupun în acelaşi timp şi dezvoltarea unor calităţi personale, individuale precum:

 1. capacitatea de autocunoaştere şi autoevaluare bazată pe sinceritate;
 2. capacitatea de a-şi analiza propriile sentimente, de a le recunoaşte şi de a lua deciziile cele mai bune atunci când este furios, deprimat, fericit sau nefericit, sau chiar atunci când este dominat de un sistem de frustrare;
 3. capacitatea de a avea un comportament ce poate apărea ca un model pentru cei din jur;
 4. altruism;
 5. un simţ etic foarte dezvoltat;
 6. capacitatea de apreciere a valorilor umane adevărate;
 7. capacitatea de ierarhizare a valorilor umane cu care vine in contact;
 8. responsabilitate – atât cea care decurge direct din propriile acţiuni, cât şi cea care rezultă din impărţirea responsabilităţii cu ceilalţi membrii ai echipei.

Comunicarea cu rezidentul trebuie să fie concordantă cu starea lui actuală, cu posibilităţile lui de înţelegere şi asociată cu elemente de sprijin pentru a influenţa pozitiv evoluţia starii sale. Adesea, atitudinea  insuficient controlată (orice semn cu capul, şuşoteli cu membrii familiei, orice denumire ştiinţifică neînţeleasă de către rezident, chiar tăcerea) influeţează rezidentul, generând suspiciuni şi disconfort.

Relaţiile dintre membrii personalului Caminului nu sunt doar simple relaţii profesionale, ci şi relaţii umane.Aici apare arta de a şti să lucrezi în echipă. Deobicei există un cod nescris al comportamentului în fiecare secţie ca într-un grup de oameni.In cadrul “echipei”  se întâlnesc oameni cu vederi diferite faţă de scrupulozitatea respectării valorilor morale, atât in activitatea profesională, cât şi în viaţa personală, transferul incărcărilor morale facându-se mai adesea dinspre particular spre profesional.

In general se creează un consens al regulilor morale care trebuie respectate în raporturile cu şefii ierarhici,colegii sau subalternii bazate pe corectitudine, cinste, sinceritate, datorie, respect.

In întreaga  activitate se va- adopta o conduită civilizată, politicoasă, neomiţând formululele de prezentare la contactul cu rezidentul,precum şi saluturile de politeţe atât faţă de rezidenti cât şi faţă de vizitatorii acestora. Nu trebuie uitat să baţi în uşa salonului înainte de a intra,de a acţiona intr-un climat de linişte care să asigure confort psihic rezidentilor,evitând pe cât posibil,orice discomfort fonic(prin ton ridicat,zgomote ale dispozitivelor cu care se desfăşoară activitatea)cu preponderenţă în periodele destinate odihnei .

Tot personalul ,se va comporta cu rezidentii si aparţinătorii acestora

intr-o manieră care să excludă orice posibilitate de interpretare din partea acestora că se doreşte sau se urmăreşte o remunerare a actului  de îngrijire,alta  decât salariul obţinut pe statul de plată.

Recunoaşterea superiorităţii profesionale, a uneia sau unora dintre membrii echipei „de la care ai ce invăţa” perseverenţa de a-i ajunge pe aceştia, ştiinţa rezolvării conflictelor la locul de muncă, atitudinea pozitivă faţă de colegii care trebuie ajutaţi să se integreze dovedesc inteligenţa socială.

Oricare ar fi tipul de relaţie, trebuie să inţelegem că „autoritate” nu inseamnă lipsa politeţii,  iar „amabilitate” nu inseamnă slăbiciune.

Rezidentul nu apreciază întotdeauna efortul şi ajutorul , nu acordă încredere şi respectul cuvenit,  mai mult nu  admite nici o greşeală.

In faţa acestora rămânem la cea mai mare mulţumire „conştiinţa datoriei îndeplinite”.