Carta beneficiarului

 

    CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE TÎRGU MUREŞ  dispune de o Cartă proprie privind drepturile beneficiarilor, adusă la cunoştinţa acestora şi a personalului şi ale cărei prevederi se aplică în toate etapele procesului de furnizare a serviciilor sociale.

Prin CARTĂ, Căminul  se asigură că beneficiarilor le sunt garantate drepturile de a fi informaţi (ei şi reprezentanţii lor), asupra drepturilor dar și că aceștia au  responsabilităţi şi îndatoriri în calitate de beneficiari ai serviciilor pe care le cunosc şi pe care trebuie să le respecte, în conformitate cu prevederile legale şi contractuale. Beneficiarii, sub semnătură proprie, vor lua cunoştinţă de prevederile Cartei,după prelucrareaacesteia de către profesionistul Căminului.

 

CAPITOLUL I

DREPTURI GENERALE

Art.l. Beneficiari de servicii sociale acordate de CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE TÎRGU MUREŞ pot fi:  persoane vârstnice,  persoane  cu venituri mici, precum și alte persoane vârstnice, aflate in situații de nevoie socială, cetățeni români cu domiciliul pe raza municipiului Tîrgu Mureș.

Art.2. CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE TÎRGU MUREŞ asigură accesul la servicii sociale pentru persoanele definite de lege ca potenţiali beneficiari, fără discriminare de rasă, naționalitate, de apartenenţă etnică, de limbă, de religie, de sex, de orientare sexuală, de opinie, de apartenență sau orice altă circumstanţă personală ori socială şi stabileşte criterii obiective de eligibilitate şi admitere, în funcţie de tipurile de servicii sociale furnizate şi de resursele disponibile.
Art.3. Serviciile sociale se acordă la solicitarea clientului sau în urma sesizării venite din partea cetățenilor, unor instituții sau reprezentanți ai societății civile.
Art.4. Drepturile se stabilesc, se suspendă, ori incetează în condițiile și procedurile prevăzute de normele legale în vigoare.
Art.5. Drepturile beneficiarilor de servicii sociale sunt aduse la cunoștința acestora și a angajaților prin afișarea Cartei la sediul CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE TÎRGU MUREŞ, și prin orice mijloace de informare accesibile persoanelor interesate.
Art.6. Prezenta Cartă se va completa periodic în funcție de dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale la nivelul instituției și funcție de reglementările legale ce vor apărea în domeniu.

CAPITOLUL II

DREPTURI COMUNE ALE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE

 Art.7. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă drepturile si libertățile fundamentale fără nicio discriminare.

Art.8. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a locui şi de a-şi desfăşura activităţile într-un mediu sigur, accesibil, funcţional şi intim.
Art.9. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul să li se comunice, in termeni accesibili, informațiile privind drepturile fundamentale și măsurile legale de protecție, precum și cele privind condițiile care trebuiesc îndeplinite pentru a le obține.
Art.10. Beneficiarii de servicii sociale, cetățeni aparținând unei minorități naționale,  se pot adresa, oral sau în scris, și în limba lor maternă și vor primi răspunsul atât în limba română, cât și în limba maternă.
Art.11. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la demnitate prin recunoașterea valorii fiecăruia ca ființă rațională, posesoare a unor drepturi si libertăți inalienabile, indestructibile și imprescriptibile, capabilă să iși controleze propria sa viață, respectându-se convingerile sale politice, religioase, culturale, sociale.
Art.12. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la autodeterminare prin implicarea lor directă în luarea deciziilor privind intervenția socială care îi vizează cu afirmarea dreptului clientului la libertatea de a alege varianta de intervenție optimă.
Art.13. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari, conform potenţialului şi dorinţelor personale.
Art.14. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a beneficia de servicii sociale, pe baza unui contract, contractul neputând fi modificat unilateral.
Art.15. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a beneficia de serviciile menționate în contract, de a consimți asupra lor, de a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate (inclusiv dreptul de a refuza unele servicii, în anumite circumstanţe stabilite prin contractul de servicii).
Art.16. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a fi trataţi şi de a avea acces la toate serviciile centrului, fără discriminare.
Art.17. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a fi informaţi cu privire la toate activităţile desfăşurate în Cămin.
Art.18. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a fi informaţi la zi, în mod complet şi accesibil (în format clasic sau adaptat) despre politica şi procedurile centrului şi a-şi putea exprima liber opiniile în legătură cu acestea.
Art.19. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune; de a avea acces la toate informaţiile financiare care îi privesc, deţinute de Cămin.
Art.20. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul să participe la evaluarea serviciilor sociale acordate putând negocia orice modificare cu profesionistul.
Art.21. Beneficiarilor de servicii sociale li se asigură continuitatea serviciilor sociale furnizate atăta timp cât se mențin condițiile care au generat starea de nevoie precum și atâta timp cât resursele umane, materiale și financiare ale instituției permit acest lucru.
Art.22. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a-şi dezvolta talentele şi abilităţile.
Art.23. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, abandonaţi sau pedepsiţi.
Art.24. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la politețe si considerație din partea profesionistului creându-se posibilitatea unei cooperări constructive într-un climat de încredere reciprocă între cei doi factori implicați în acordarea serviciilor sociale.
Art.25. Beneficiarul de servicii sociale are dreptul la noninterferență respectiv are dreptul la reținere, acea libertate negativă care conferă demnitatea de a avea propriile sale valori și credințe și a nu discuta cu profesionistul situațiile pe care nu le consideră relevante pentru problema respectivă, beneficiarul fiind indreptățit să decidă dacă dorește sau nu o altă formă de ajutor.
Art.26. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la viața intimă pe tot parcursul procesului de furnizare a serviciilor.
Art.27. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a duce o viaţă împlinită (vizite la/ de la rude, prieteni, aniversarea evenimentelor importante din viaţa lor, precum şi a sărbătorilor religioase etc).
Art.28. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul să fie informați cu privire la starea lor de sănătate, asupra situațiilor de risc, precum și asupra drepturilor sociale.
Art.29. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a decide şi a-şi asuma riscurile (direct sau prin reprezentanţi legali) în toate aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima liber opţiunile.
Art.30. Beneficiarii de servicii sociale sunt protejați de lege, atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu, chiar dacă sunt ingrijiți  într-o instituție.
Art.31. Beneficiarilor de servicii sociale trebuie să le fie respectate toate drepturile speciale care privesc persoanele cu disabilități.
Art.32. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul de a nu fi exploataţi economic (abuzuri privind banii, proprietăţile, pretenţii ce depăşesc taxele convenite pentru servicii etc.).
Art.33. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare, cu excepţia cazurilor de restricţie legală sau dacă există acorduri scrise între Cămin şi beneficiar/reprezentantul său legal privind gestionarea banilor şi bunurilor beneficiarilor.
Art.34. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul de a li se păstra toate datele în siguranţă şi confidenţialitate: excepţiile de la regulă sunt consemnate în scris în acord cu beneficiarii sau cu reprezentanţii lor.
Art.35. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a nu li se impune restricţii de natură fizică sau psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat şi a celor convenite prin contractul de servicii, regulamentul de organizare şi funcţionare şi regulamentul intern.
Art.36. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la confidențialitate și intimitate, informațiile privind identitatea sa și aspectele de intimitate ale problemei sale neputând fi divulgate sau făcute publice, decât cu permisiunea acestuia asigurându-se astfel dreptul la bunul său renume.
Art.37. Informațiile confidențiale pot fi dezvăluite fără acordul beneficiarilor în următoarele situații, expres și limitative prevăzute în lege:

atunci când dispozițiile legale o prevăd în mod expres;

când este pusă în pericol viața persoanei beneficiare sau a membrilor unui grup social;

pentru protecția vieții, integrității fizice sau sănătății persoanei, în cazul în care aceasta se află în incapacitate fizică, psihică, senzorială ori juridică de a-și da consimțământul.

Art.38. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale, de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de represalii.
Art.39. Beneficiarii de servicii sociale pot sesiza orice angajat in cazul in care constată nereguli în acordarea serviciilor sociale. Dacă neregula sesizată nu poate fi remediată pe loc și nu este de competența angajatului sesizat, beneficiarii pot sesiza conducerea unității care va lua în cel mai scurt timp măsurile corespunzătoare.
Art.40. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul de a fi anunţaţi în scris şi de a putea fi audiaţi cu 28 zile lucrătoare înainte, dacă vor excluşi de la accesul la activităţile Caminului (cazuri de transfer ori rezilierea unilaterală a contractului de servicii); fac excepţie cazurile de forţă majoră: agravarea stării de sănătate a beneficiarului, agresarea de către beneficiar a personalului sau altor beneficiari etc.

 Excluderea/transferul din Cămin se va face numai:

1. din raţiuni de ordin medical;

2. la dorinţa beneficiarului sau la cererea familiei care-i asigură in continuare intreținerea;

3. pentru comportamente ce sunt un pericol pentru beneficiar sau pentru ceilalţi beneficiari;

4. pentru comportamente care prejudiciază sau deranjează rutinele zilnice ale activităților Căminului ;

5. în cazul în care cerinţele de reabilitare ale beneficiarului depăşesc posibilităţile de servicii ale Căminului;

6. limitarea domeniului de activitate pentru care” Căminul pentru Persoane Vârstnice” a fost acreditat, in masura in care este afectata acordarea serviciilor catre beneficiarul de servicii sociale;

7.retragerea autorizatiei de functionare sau a acreditarii „Căminului pentru Persoane Vârstnice”;

8. în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, apariţia unui focar de infecţie epidemică etc.).

Art.41. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul să participe în organismele de reprezentare ale furnizorilor de servicii sociale.
Art.42. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximală a potenţialului personal.

CAPITOLUL III

OBLIGAȚII GENERALE ALE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE

Pe lângă drepturile de natură legală si contractuală, beneficiarii de servicii sociale au următoarele obligații:

 Art.43. Beneficiarii serviciilor sociale au obligația de a spune profesionistului adevărul, de a furniza acestuia informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică.

Art.44. Beneficiarii serviciilor sociale au datoria de a respecta prevederile prezentului document.
Art.45. Beneficiarii serviciilor sociale sunt obligați să participe, în raport cu vârsta,situaţia de dependenţă etc.la procesul de furnizare a serviciilor sociale.
Art.46. Beneficiarii serviciilor sociale sunt obligați să contribuie , în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială.
Art.47. Beneficiarii serviciilor sociale au obligația să comunice Căminului orice modificare intervenită în legatură cu situația lor personală pe tot parcursul acordării serviciului social.
OBLIGAȚII COMUNE ALE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE

Art48. Beneficiarii serviciilor sociale au obligația de a coopera cu profesionistul în acordarea serviciilor sociale.

Art.49. Beneficiarii serviciilor sociale au obligația să manifeste respect în relația cu profesionistul.
Art.50. Beneficiarii de servicii sociale au obligația de a respecta contractul de furnizare de servicii sociale încheiat cu ” Căminul pentru Persoane Vârstnice”.
Art.51. Beneficiarii de servicii sociale au obligația să respecte programul zilnic de activităţi .
Art.52. Beneficiarii de servicii sociale au obligația să respecte normele de igienă personală, să aibă în permanenţă o ţinută îngrijită şi decentă.
Art.53. Beneficiarii de servicii sociale au obligația să asigure integritatea bunurilor Căminului ( mobilier, instalalații sanitare, aparatură), obligația de a utiliza judicios resursele electrice, termice, de a  menține ordinea și curățenia în spațiile la care au acces(camere de locuit, grupuri sanitare, club, sala de servire a mesei, spațiile amenajate din curtea Căminului); Murdarirea pereților, degradarea mobilierului, distrugerea de instalații sanitare  sunt acte reprobabile a căror comitere trebuie evitată.
Art.54. Beneficiarii de servicii sociale trebuie să aibă ținută și comportament decent, să aibă o atitudine de respect reciproc și un limbaj adecvat, politicos față de personalul Căminului.
Art.55. Beneficiarii de servicii sociale au obligația să aibă un comportament adecvat atât în incinta căminului cât şi în comunitate(pe perioada învoirilor).
Art.56. Este interzisă in incinta” Căminului pentru Persoane Vârstnice”, agresivitatea, etilismul și orice acte cu caracter obscen sau indecent.
Art.57. Beneficiarilor de servicii sociale le este interzis accesul în incinta unității cu băuturi alcoolice cât și consumul acestora.Este interzisă cazarea persoanelor aflate in stare de ebrietate.
Art.58. La trei abateri care vizează aceeaşi problemă  se procedează la excluderea din Centru.
Art.59. Beneficiarii de servicii sociale au obligația să respecte regulile privind fumatul în incinta Căminului şi să folosească locurile special amenajate.
Art.60. Beneficiarii de servicii sociale au obligatia să coopereze cu celelalte persoane vârstnice din Cămin precum și cu persoanele vârstnice conlocuitoare.
Art.61. Beneficiarii sunt datori să-i respecte și pe ceilalți beneficiari, în care sens vor avea un comportament decent, o atitudine de respect reciproc și un limbaj adecvat, politicos și se vor abține de la tulburarea liniștii.
Art.62. Beneficiarii de servicii sociale au obligația de a nu solicita servicii suplimentare sau de altă natură decât cele care fac obiectul contractului incheiat, iar în cazul în care Căminul are posibilitatea de a le oferi,acestea se vor furniza contra cost.
Art.63. Beneficiarii sunt datori să nu denigreze imaginea instituţiei în comunitate.
Art.64.Beneficiarii serviciilor sociale au datoria de a accepta responsabilități, respectiv de  a-și asuma toate responsabilitățile obișnuite ale unei ființe umane ca membru al unei familii, al comunității și ca cetățean în acord cu normele legale in vigoare.

 Prezenta Cartă a drepturilor beneficiarilor a fost redactată și afișată la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Tîrgu Mureş,  în toate spaţiile de cazare, pentru a fi cunoscută de toți beneficiarii de servicii sociale, angajații, voluntarii, colaboratorii, terțe persoane fizice și juridice și se aplică după aprobarea Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureș.